Les Balears disposen per primera vegada d'un pla director sectorial de prevenció i gestió de residus perillosos

Font: Govern Illes Balears

30/04/2020 - 11:11

Consta de sis programes, deu línies estratègiques i 36 mesures, entre les quals destaca la retirada de l’amiant dels edificis de titularitat pública abans del 2025. Es preveu recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a l’arxipèlag, un objectiu que es vol assolir abans del 2024

El Consell de Govern ha aprovat el Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears (PDSPG-RP). És la primera vegada que la Comunitat Autònoma aprova un document d’aquestes característiques, amb el qual es tanca el cicle iniciat amb l’aprovació de la primera Llei de residus i sòls contaminats de l’arxipèlag.

El Pla Director aprovat tindrà una vigència de sis anys, tot i que cada tres anys se’n revisaran els objectius i el grau de compliment. Comprèn un total de sis programes, deu línies estratègiques i 36 mesures.

El Programa de Desplegament Normatiu persegueix completar i complementar la normativa existent a les Illes Balears en matèria de residus perillosos. Entre les mesures concretes, s’hi inclou l’elaboració, en col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum, d’un nou decret de regulació de la gestió dels residus sanitaris que actualitzi el vigent, aprovat el 1996. «D’aquesta manera», ha destacat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, «tancarem el cicle normatiu encetat la legislatura passada amb l’aprovació de la primera llei balear en matèria de residus i sòls contaminats».

El Programa de Prevenció posa un objectiu molt específic: assolir, l’any 2021, una reducció del 10 % en pes dels residus perillosos generats a les Illes Balears el 2010.

El tercer programa (Programa de Gestió) es marca com a objectiu, per a abans de l’any 2024, recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a l’arxipèlag. A més, es fomentarà la construcció de les instal·lacions d’eliminació de residus perillosos que siguin necessàries en aplicació dels principis d’autosuficiència i proximitat. En aquest sentit, cal recordar que la diagnosi prèvia elaborada per la Conselleria de Medi Ambient i Territori evidenciava la necessitat de disposar de dues instal·lacions específiques: un abocador per eliminar residus perillosos i un altre per eliminar residus de construcció i demolició que contenguin amiant.

En aquest sentit, atès que no existeix actualment cap legislació o planificació autonòmica, estatal ni internacional que obligui a retirar l’amiant dels edificis públics, s’encarrega a la Conselleria de Medi Ambient i Territori la creació d’un registre dels edificis i les instal·lacions de titularitat pública, especialment centres educatius i de salut, que contenguin amiant.

Es fixa com a objectiu haver retirat l’amiant dels edificis de titularitat pública l’any 2025. D’altra banda, s’elaborarà un estudi per analitzar la presència de fibrociment amb amiant a les cobertes dels edificis de titularitat privada, que inclourà un termini màxim de retirada obligatòria.

D’altra banda, s’estableix per als municipis l’obligatorietat de disposar d’un servei de deixalleries per a la recepció i recollida gratuïta dels residus perillosos d’origen domèstic. De la mateixa manera, es preveu que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca posi en funcionament un servei de recollida de residus perillosos a tots els centres públics i concertats de les Illes Balears, amb el suport tècnic de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

Així mateix, s’obliga les entitats gestores dels ports de les Illes Balears a trametre a la Conselleria de Medi Ambient i Territori els plans de recepció i manipulació de residus aprovats i una memòria anual dels residus gestionats.

Finalment, s’estableix per als titulars dels camps de tir l’obligatorietat de presentar un informe preliminar de la situació del sòl i d’executar un pla de neteja i un pla de mostratge a càrrec seu.

El Programa de Seguiment i Control incorpora el desenvolupament de sistemes telemàtics que, d’una banda, permetran la tramitació electrònica de les autoritzacions i les comunicacions de productors, gestors i transportistes, i, de l’altra, milloraran la fiabilitat estadística i la traçabilitat de les dades de producció i gestió de residus. També es preveuen mesures de reforç de la vigilància i el control per garantir el compliment estricte de la legislació.

Dins aquest programa destaca l’execució del projecte «Sistema intel·ligent per a la recollida selectiva dels residus urbans», que va ser aprovat amb vista a integrar-lo en el Programa Operatiu FEDER, amb un pressupost de 5 milions d’euros, cofinançat al 50 % per la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

El cinquè programa (Programa de Formació, Educació Ambiental i Comunicació) inclou actuacions adreçades a la sensibilització de la ciutadania i del sector empresarial en matèria de residus. Per acabar, el Programa de Coordinació Administrativa preveu la creació de la Comissió de Residus de les Illes Balears, ja prevista en la Llei de residus, com a òrgan consultiu i participatiu amb representació de les diferents administracions competents en matèria de planificació i gestió de residus, tant dels perillosos com dels no perillosos.


 

Categories: 
Municipis: 
Balears

Relacionats

Article

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears en el marc del programa d’Ecocentres i amb la col·laboració del Sistema de responsabilitat ampliada del productor Ecovidrio estan repartint a 104 centres educatius adscrits al programa, tota una sèrie de material com plats i tassons reutilitzables i bàscules per al pesatge de residus.

Article

El pla implementa l’obligatorietat de la recollida selectiva, tant a particulars com a activitats comercials i empresarials i proposa dos sistemes de recollida selectiva: el porta a porta, i la recollida en àrees d’aportació.Ambdós sistemes s’hauran de vincular amb un model de pagament per generació, unificat per al conjunt de l'illa. És a dir, els usuaris hauran de pagar en funció del volum de residus generats i la seva participació en la recollida selectiva.

Article

La producció de residus cau un 3% amb el confinament però creix el consum a les llars a les dues comarques ebrenques.

Butlletí