L'Agència de Residus de Catalunya redacta un model de declaració responsable per a les activitats de gestió de residus de tercers per a prestar serveis essencials

Font: Agencia de Residus de Catalunya

06/04/2020 - 12:49

L’Agència de Residus de Catalunya facilita un model de declaració responsable per als gestors de residus de tercers, en el supòsit que estiguin compresos en prestar serveis essencials als sectors productius i de serveis.

El Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19, estableix en el punt 18 del seu annex la consideració sobre les activitats de gestió de residus en el sentit de:

  1. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic, de conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic.


És clar que en el sector privat dels gestors de residus de tercers poden haver-hi diferents casuístiques en funció que les empreses productives i de serveis es trobin actives o no en els seus diferents sectors, més enllà que hi ha un grup d’empreses productives o manufactureres i de serveis que han estat declarades essencials pel mateix Reial decret 10/2020, pel que generaran residus que d’alguna forma s’han de gestionar per gestors de residus de tercers.

D’acord amb això l’Agència de Residus de Catalunya facilita un model de declaració responsable per als gestors de residus de tercers, en el supòsit que estiguin compresos en prestar serveis essencials als sectors productius i de serveis. Aquest model es pot descarregar i emplenar-se i tenir-lo a disposició de l’autoritat competent.

Aquest document no és necessari en el cas d’activitats públiques de gestió de residus, ja que aquestes activitats són serveis essencials que presten les administracions públiques.

Model de document acreditatiu d'activitat de servei essencial en el marc de la gestió de residus


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La nova planta de compostatge de la Mancomunitat completa el cicle de gestió dels residus orgànics amb recursos propis

Article

El projecte Orgànica circular Mataró aprofita les restes de menjadors escolars com adob dels cultius de les Cinc Sénies

Notícia

La recollida selectiva arriba al 39,3 % de mitjana als municipis metropolitans. La recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents fan augmentar la xifra 1,1 punts el darrer any.

Butlletí