Finalitza amb èxit el projecte Life Saving-e, un pas endavant cap a l’autosuficiència energètica de les depuradores

Font: UAB

26/04/2019 - 10:51

A la planta pilot situada a la depuradora de Rubí, s’han assolit reduccions de fins al 35% en el consum d’energia al procés biològic de tractament i increments de fins al 35% en la producció d’energia en forma de biogàs.

A finals del mes de març es va celebrar la sessió de balanç i anàlisi final del projecte europeu LIFE+ Saving-E (LIFE14/ENV/ES/000633), una iniciativa que permetrà avançar cap a l’autosuficiència energètica de les depuradores d’aigües residuals urbanes. El consorci del projecte ha estat format per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), la Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssTP) i el grup BIO-GLS de la Universitat Autònoma de Barcelona -centre TECNIO acreditat per ACCIÓ-, que ha actuat com a coordinadora del projecte.

Amb un pressupost superior als 1,1 milions d’euros i un període de treball de tres anys i mig (entre 2015 i 2019), el projecte i els resultats obtinguts han pivotat al voltant d’una planta pilot ubicada a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Rubí (Vallès Occidental), que ha servit per analitzar l’eficàcia i l’eficiència d’una nova tecnologia que permetria redissenyar una depuradora urbana per reconvertir-la en un procés productor d’energia.

La tecnologia Saving-E tracta la matèria orgànica que entra amb l’aigua residual en un reactor aerobi d’alta càrrega amb baix consum d’oxigen. El fang produït en aquest reactor té un gran potencial per a la producció de metà, més gran que el que s’aconsegueix en una EDAR urbana actual. Posteriorment l’aigua residual entra en un reactor aerobi granular de nitritació parcial, on el nitrogen amoniacal s’oxida parcialment a nitrit, reduint-se de forma substancial els requeriments energètics d’aireació respecte als sistemes actuals de tractament. A continuació, en un reactor anammox granular, el nitrit i l’amoni són conjuntament transformats a nitrogen gas, inocu per al mediambient, sense cap necessitat d’aportació de matèria orgànica.

El projecte LIFE+ Saving-E ha demostrat, a escala pilot i amb aigües residuals urbanes reals, tant a altes com a baixes temperatures (15ºC), que el balanç energètic d’una depuradora urbana es pot millorar fins a convertir-la en un sistema amb consum nul d’energia, o fins i tot, en un productor net.

Estalvis de consum i increments de producció de biogas

L’aplicació d’aquesta nova tecnologia a escala real faria possible un estalvi energètic de fins el 35% en el procés biològic de tractament, el procés més consumidor  de les actuals EDAR urbanes. Aquesta reducció del consum d’energia es complementa amb un augment del 35% en la producció de biogàs, implementant un pas més cap a l’autosuficiència energètica de les depuradores i la seva contribució a l’economia circular.

Al llarg del 2019, mitjançant un nou conveni signat recentment entre els socis, s’operarà la planta pilot per contrastar les dades obtingudes i consolidar els resultats previstos, en particular quan s’opera a baixes temperatures. Aquests resultats serviran per establir les bases del futur dimensionament a escala real de la tecnologia Saving-E. 

Relacionats

Article

Montmeló disposa d’un servei públic d’abastament des de 1957 amb un model de gestió directa de forma continuada. L’any 2015 es posava en funcionament el dipòsit del Turó de la Bandera de Montmeló que va permetre millorar el subministrament d'aigua a Montmeló i Parets. Les obres, acordades en un conveni entre el Govern català i els dos ajuntaments l'any 2009, van anar a càrrec de l'empresa ATL, concessionària de la Generalitat.

Butlletí