Què implica la nova Llei de Canvi Climàtic?

Font: Fulls d'Enginyeria. Autor: Joan Ortuño

03/06/2021 - 11:40

La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica té per objectiu global arribar a la naturalitat climàtica el 2050 amb una energia 100 % elèctrica. Què implica l’entrada en vigor d’aquest text? Ho desgranem a continuació.

Grans objectius per al 2030

 • Les emissions del conjunt de l’economia espanyola s’hauran de reduir com a mínim un 23 % respecte l’any 1990
 • Les energies renovables han de suposar almenys el 42 % del consum final d’energia total
 • El 74 % de l’energia elèctrica ha de ser d’origen renovable. El 2050 ja s’ha d’assolir el 100 %
 • Millora de l'eficiència energètica disminuint el consum d'energia primària almenys un 39,5 % en respecte a la línea de base conforme a normativa comunitaria. 

Eficiència energètica, renovables i gestió de la demanda. Rehabilitació d’edificis i desenvolupament rural

 • Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Renovació Urbana amb l’objectiu de millorar el parc edificat en línia amb la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola.
 • Establir incentius per a la introducció d’energies renovables en la rehabilitació, foment de l’autoconsum.  Es facilitaran les instal·lacions fotovoltaiques a les comunitats de veïns i la calefacció i refrigeració de zero emissions. S’insta que els materials de construcció utilitzats tant en la construcció com en la rehabilitació siguin els que deixin menys petjada de carboni.
 • Promoció de les centrals hidroelèctriques reversibles, així com els usos propis del cicle urbà de l’aigua.

Transició energètica Economia descarbonitzada

 • No s’atorguen noves autoritzacions d’exploració, permisos d’investigació i concessions d’explotació d’hidrocarburs en tot el territori nacional. Tampoc no s’atorgaran nous permisos per a minerals radioactius com el cas de l’urani.
 • Cessament de la producció de carbó nacional
 • Foment dels gasos renovables incloent el biogàs, el biometà, l’hidrogen i altres combustibles alternatius per a facilitar la transició del transport aeri, marítim i pesat.
 • Limitació de la contribució al compliment dels objectius anuals dels biocarburants de primera generació.
 • Digitalització per a la descarbonització de l’economia.

Mobilitat

 • Per a noves matriculacions de turismes i vehicles comercials lleugers, reducció gradual per arribar a emissions de zero g CO2/km l’any 2040.
 • Obligació que els municipis de més de 50.000 habitants adoptin plans de mobilitat urbana sostenible no més enllà de 2023: zones de baixes emissions, protecció de zones sensibles com els centres escolars i sanitaris, promoció de la mobilitat a peu o bicicleta...
 • Fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat a la feina sostenibles.
 • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica, electrificació del transport. Instal·lació de recàrrega elèctrica per a vehicles en el 10 % d’estacions de serveis de més vendes.
 • Reducció gradual de les emissions generades pel consum de combustibles fòssils dels bucs, embarcacions, etc. quan estigui amarrats o fondejats als ports, amb un objectiu de zero emissions directes per l’any 2030.
 • El CT Edificació haurà de preveure la instal·lació de punts de càrrega.

Adaptació de l’impacte del canvi climàtic

 • El disseny de plans urbanístics i gestió hidrològica ha de tenir en compte el context climàtic. Ocupació del litoral, nou patró de precipitacions per a la gestió hidrològica.
 • Indicadors d’impactes i adaptació al canvi climàtic que faciliti un seguiment i avaluació de les polítiques públiques, així com la necessitat d’elaborar informes de riscos. Creació del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic i Transició Energètica.
 • Restaurar el transport de sediments als sistemes costers per frenar la regressió de les platges i la subsidència dels deltes.
 • Planificació i gestió territorial i urbanística. Intervencions en el medi rural, l’edificació i les infraestructures de transport, per a la seva adaptació als efectes del canvi climàtic. Gestió de la mitigació del denominat efecte ‘’illa de calor’’.
 • Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC)
 • Canvi Climàtic en la seguretat i dieta alimentària en plecs de clàusules administratives per a nous contractes
 • Protecció de la biodiversitat i els seus hàbitats
 • Limitació de la duració de les pròrrogues atorgades a les concessions per a determinades activitats en la zona de domini públic marítim.

Transició justa

 • S’incorporen als plans d’estudi el temari relacionat amb l’emergència climàtica, l’ús de plàstic i els hàbitats sostenibles.
 • Es publicarà l’estratègia de Transició Justa cada cinc anys.

Mobilització de recursos

 • Els ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle seran utilitzats per al compliment dels objectius i es podrà destinar fins el 30 % dels ingressos totals a mesures amb incidència social per pal·liar situacions provocades per la transició cap a una economia descarbonitzada, o relacionades amb la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
 • A tota contractació pública s’incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris mediambientals i de sostenibilitat energètica.
 • Obligació de presentar, en matèria d’obligacions d’informació no financera de les empreses, un informe de caràcter anual.
 • Avaluació del risc per al sistema financer espanyol derivat del canvi climàtic.
 • Les grans empreses (a definir) hauran de realitzar un càlcul de les emissions de la seva activitat així com un pla de reducció d’emissions GEI.
 • El sector elèctric ha de presentar una estratègia de descarbonització

Governança de canvi climàtic i transició energètic

 • Les comunitats autònomes han d’informar a la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de tots els seus plans d’energia i clima en vigor.
 • Creació d’un comitè d’experts de canvi climàtic i transició energètica, de caràcter independent, responsable d’avaluar i fer recomanacions sobre les polítiques i mesures d’energia i canvi climàtic.

Resumen de Disposicions

 • Impuls de l’economia circular
 • Llei de residus i sols contaminats
 • Foment d’una reforma fiscal que valorarà la fiscalitat verda

Instruments de planificació per abordar la transició ecològica:

 • Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima
 • Estratègia de descarbonització a 2050 de l’economia espanyola
 • Plans Nacionals d’Adaptació al canvi climàtic

 

Relacionats

Notícia

L'actualització de l'ordenança municipal entrarà en vigor a principis del 2023 i també ampliarà fins a 24 les autoritzacions diàries anuals per als vehicles sense etiqueta ambiental

Article

L'Observatori de la Transició Energètica i l'Acció Climàtica (OTEA) del Basque Centre for Climate Change (BC3) ha presentat l'informe anual que recull l'evolució de diferents indicadors relacionats amb el clima.

Article

El Ple aprova el projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, una planta de cogeneració i punts de càrrega de vehicles.

Butlletí