Què implica la nova Llei de Canvi Climàtic?

Font: Fulls d'Enginyeria. Autor: Joan Ortuño

03/06/2021 - 11:40

La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica té per objectiu global arribar a la naturalitat climàtica el 2050 amb una energia 100 % elèctrica. Què implica l’entrada en vigor d’aquest text? Ho desgranem a continuació.

Grans objectius per al 2030

 • Les emissions del conjunt de l’economia espanyola s’hauran de reduir com a mínim un 23 % respecte l’any 1990
 • Les energies renovables han de suposar almenys el 42 % del consum final d’energia total
 • El 74 % de l’energia elèctrica ha de ser d’origen renovable. El 2050 ja s’ha d’assolir el 100 %
 • Millora de l'eficiència energètica disminuint el consum d'energia primària almenys un 39,5 % en respecte a la línea de base conforme a normativa comunitaria. 

Eficiència energètica, renovables i gestió de la demanda. Rehabilitació d’edificis i desenvolupament rural

 • Pla de Rehabilitació d’Habitatges i Renovació Urbana amb l’objectiu de millorar el parc edificat en línia amb la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola.
 • Establir incentius per a la introducció d’energies renovables en la rehabilitació, foment de l’autoconsum.  Es facilitaran les instal·lacions fotovoltaiques a les comunitats de veïns i la calefacció i refrigeració de zero emissions. S’insta que els materials de construcció utilitzats tant en la construcció com en la rehabilitació siguin els que deixin menys petjada de carboni.
 • Promoció de les centrals hidroelèctriques reversibles, així com els usos propis del cicle urbà de l’aigua.

Transició energètica Economia descarbonitzada

 • No s’atorguen noves autoritzacions d’exploració, permisos d’investigació i concessions d’explotació d’hidrocarburs en tot el territori nacional. Tampoc no s’atorgaran nous permisos per a minerals radioactius com el cas de l’urani.
 • Cessament de la producció de carbó nacional
 • Foment dels gasos renovables incloent el biogàs, el biometà, l’hidrogen i altres combustibles alternatius per a facilitar la transició del transport aeri, marítim i pesat.
 • Limitació de la contribució al compliment dels objectius anuals dels biocarburants de primera generació.
 • Digitalització per a la descarbonització de l’economia.

Mobilitat

 • Per a noves matriculacions de turismes i vehicles comercials lleugers, reducció gradual per arribar a emissions de zero g CO2/km l’any 2040.
 • Obligació que els municipis de més de 50.000 habitants adoptin plans de mobilitat urbana sostenible no més enllà de 2023: zones de baixes emissions, protecció de zones sensibles com els centres escolars i sanitaris, promoció de la mobilitat a peu o bicicleta...
 • Fomentar el repartiment de mercaderies i la mobilitat a la feina sostenibles.
 • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica, electrificació del transport. Instal·lació de recàrrega elèctrica per a vehicles en el 10 % d’estacions de serveis de més vendes.
 • Reducció gradual de les emissions generades pel consum de combustibles fòssils dels bucs, embarcacions, etc. quan estigui amarrats o fondejats als ports, amb un objectiu de zero emissions directes per l’any 2030.
 • El CT Edificació haurà de preveure la instal·lació de punts de càrrega.

Adaptació de l’impacte del canvi climàtic

 • El disseny de plans urbanístics i gestió hidrològica ha de tenir en compte el context climàtic. Ocupació del litoral, nou patró de precipitacions per a la gestió hidrològica.
 • Indicadors d’impactes i adaptació al canvi climàtic que faciliti un seguiment i avaluació de les polítiques públiques, així com la necessitat d’elaborar informes de riscos. Creació del Comitè d’Experts de Canvi Climàtic i Transició Energètica.
 • Restaurar el transport de sediments als sistemes costers per frenar la regressió de les platges i la subsidència dels deltes.
 • Planificació i gestió territorial i urbanística. Intervencions en el medi rural, l’edificació i les infraestructures de transport, per a la seva adaptació als efectes del canvi climàtic. Gestió de la mitigació del denominat efecte ‘’illa de calor’’.
 • Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC)
 • Canvi Climàtic en la seguretat i dieta alimentària en plecs de clàusules administratives per a nous contractes
 • Protecció de la biodiversitat i els seus hàbitats
 • Limitació de la duració de les pròrrogues atorgades a les concessions per a determinades activitats en la zona de domini públic marítim.

Transició justa

 • S’incorporen als plans d’estudi el temari relacionat amb l’emergència climàtica, l’ús de plàstic i els hàbitats sostenibles.
 • Es publicarà l’estratègia de Transició Justa cada cinc anys.

Mobilització de recursos

 • Els ingressos procedents de les subhastes de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle seran utilitzats per al compliment dels objectius i es podrà destinar fins el 30 % dels ingressos totals a mesures amb incidència social per pal·liar situacions provocades per la transició cap a una economia descarbonitzada, o relacionades amb la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
 • A tota contractació pública s’incorporaran de manera transversal i preceptiva criteris mediambientals i de sostenibilitat energètica.
 • Obligació de presentar, en matèria d’obligacions d’informació no financera de les empreses, un informe de caràcter anual.
 • Avaluació del risc per al sistema financer espanyol derivat del canvi climàtic.
 • Les grans empreses (a definir) hauran de realitzar un càlcul de les emissions de la seva activitat així com un pla de reducció d’emissions GEI.
 • El sector elèctric ha de presentar una estratègia de descarbonització

Governança de canvi climàtic i transició energètic

 • Les comunitats autònomes han d’informar a la Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic de tots els seus plans d’energia i clima en vigor.
 • Creació d’un comitè d’experts de canvi climàtic i transició energètica, de caràcter independent, responsable d’avaluar i fer recomanacions sobre les polítiques i mesures d’energia i canvi climàtic.

Resumen de Disposicions

 • Impuls de l’economia circular
 • Llei de residus i sols contaminats
 • Foment d’una reforma fiscal que valorarà la fiscalitat verda

Instruments de planificació per abordar la transició ecològica:

 • Plans Nacionals Integrats d’Energia i Clima
 • Estratègia de descarbonització a 2050 de l’economia espanyola
 • Plans Nacionals d’Adaptació al canvi climàtic

 

Relacionats

Notícia

La remodelació del carrer de la Ciutat Comtal el 2019 ha fet possible una disminució d'aproximadament un 20% de les emissions generades pel trànsit i una baixada d’un 60% del consum de l’enllumenat.

Butlletí