Els municipis amb sistemes individualitzats encapçalen la recollida selectiva metropolitana

28 dels 36 dels municipis metropolitans encara no assoleixen l'objectiu europeu de reciclatge

Font: AMB.cat

25/07/2022 - 07:54

L'any 2021 es van produir, a la metròpolis de Barcelona, 1.522.456 tones de residus, de les quals se'n van recollir selectivament un 38,1 %. Això suposa un total de 573.648 tones.

El darrer any ha estat particular: després de la sotragada de la pandèmia de la covid, les dinàmiques del confinament i la reducció de la mobilitat encara no es van estabilitzar, i no està clar quins canvis hi pot haver en els hàbits futurs. En qualsevol cas, les dades del 2021 indiquen un repunt en la generació de residus, després de la disminució deguda a l'aturada d'activitat en el sector de serveis, especialment el turisme, i la irrupció de la feina i l'estudi a distància. Aquest fet es va notar especialment a la ciutat de Barcelona, pel seu pes i dinamisme econòmic. Queda palesa, doncs, l'estreta relació entre el desenvolupament econòmic del consum i la generació de residus.

Les normatives ambientals són cada cop més estrictes quant a l'assoliment dels objectius de recuperació i reciclatge dels residus municipals. La Unió Europea obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 55 % dels residus l'any 2025 fins a arribar al 65 % el 2035. En aquesta línia, a Catalunya, també el PRECAT20 marcava com a objectiu assolir un 60 % de recollida selectiva bruta dels residus municipals per l'any 2020.

A escala metropolitana, el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25) té com a objectiu superar el 55 % de reciclatge l'any 2025, reduir els residus municipals i aconseguir la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus, amb una estratègia d'actuació basada en 5 eixos estratègics: prevenció, recollida, tractament, educació i una nova governança.

 

La generació de residus repunta amb el retorn a l'activitat

La producció total de residus als municipis de l'AMB el 2021 va ser de d'1.478.128,14 tones, equivalents a 447 kg/hab. i any, després d'un increment de 4.000 tones anuals respecte al 2020. Es pot considerar que la tònica quant a producció de residus es manté molt semblant al global de 2020. El lleuger increment de la producció de residus es pot detectar especialment en les fraccions orgànica i vidre, sempre molt vinculades a l'activitat turística, especialment a la ciutat de Barcelona. La generació actual correspon a 1,23 kg/hab. i dia.

Evolució de la fracció resta | AMB

 

Evolució de la recollida selectiva per fraccions

Durant l'any 2021 s'han recollit selectivament en origen un total de 563.892,37 tones de residus, que suposen un percentatge del 38,1 %. Aquesta quantitat és lleugerament inferior a les 580.393 tones del 2020, any en què s'assolí un màxim històric de recollida selectiva del 38,4 %. Amb tot, la xifra continua per sota de l'objectiu establert del 55 % de reciclatge l'any 2025.

La fracció orgànica recollida el 2021 arriba a 167.103 tones de matèria orgànica d'origen domiciliari i comercial, cosa que representa un increment del 2,2 % respecte de l'any 2020, degut al repunt derivat d'una certa represa de l'activitat de restauració i hostaleria, i se situa a un nivell de recollida selectiva del 39 %.

Durant el 2021 es van recollir 66.438 tones de vidre (20 kg/hab. i any) amb un petit increment del 0,8 % respecte de l'any anterior, també vinculat a la represa del sector de restauració. Aquesta recollida selectiva és històricament la més exitosa i se situa a un 61 %.

La recollida d'envasos lleugers domèstics al llarg de 2021 ha estat de 57.935 tones, un valor lleugerament inferior al de l'any anterior (-1,2 %), i que equival a 18,3 kg/hab. i any d'envasos domèstics recollits o un 39 % dels envasos domèstics produïts. La tendència de la recollida selectiva dels envasos lleugers ha seguit un increment pausat que s'ha fet una mica més notable a partir del 2017 per la irrupció dels aspectes climàtics i ambientals als mitjans de comunicació.

Durant el 2021 es van recollir 99.429 tones de paper i cartró després d'un petit descens respecte de l'any 2020, equivalents al 44 % del paper i cartró produït. Aquestes xifres la situen com la segona fracció amb un nivell de recollida selectiva més elevat. 

Pel que fa a la producció de la fracció resta, l'any passat es van generar 281 kg/hab. i any (0,78 kg/hab. i dia), una xifra que s'ha mantingut a nivells similars des del 2012. 

Recollida per fraccions | AMB

 

28 dels 36 dels municipis metropolitans encara no assoleixen l'objectiu europeu de reciclatge

Dels 36 municipis metropolitans, només superen el 50 % de recollida selectiva que la UE exigia per al 2020 vuit municipis: Begues, Castellbisbal, Pallejà, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana. Entre aquestes poblacions, el Papiol, Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat i Tiana són les que han optat per nous models que individualitzen la recollida, com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, atès que el sistema de contenidors oberts al carrer ha arribat al límit de les seves possibilitats.

El gràfic següent mostra el rànquing de municipis per recollida selectiva

Recollida per municipis | AMB

Segons Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB, "tot i trobar-nos en un context atípic, sortint d'una situació de pandèmia que ha provocat un canvi d'hàbits, alguns dels quals seran permanents, seguim veient com el model que impulsem des de l'AMB, basat en una individualització més gran de la recollida, està donant resultats. Només cal fixar-se en els municipis que han adoptat aquests nous models, que són els que encapçalen els índexs de recollida. Tot i això, el ritme de millora encara és massa lent i caldrà treballar perquè més municipis facin el gran salt endavant".

 

Efectes en l'economia metropolitana

L'AMB calcula que, si els municipis no despleguen sistemes de recollida selectiva més eficients, el cost del tractament podria arribar a augmentar en 20 milions d'euros des d'ara fins al 2025, degut sobretot a l'increment del cànon de disposició final dels residus en dipòsit controlat o incineració. Aquest cànon el cobra l'Agència de Residus de Catalunya, i la penalització per l'enviament de residus a tractament finalista –abocadors– serveix per finançar la recollida selectiva i les instal·lacions de tractament de residus, especialment de la fracció orgànica.

Econòmicament, les diferències entre municipis pel que fa a la recollida selectiva també són molt importants. L'índex de reciclatge modula l'import que els habitants de cada municipi paguen en concepte de taxa metropolitana de tractament i disposició de residus (TMTR). Els municipis que recuperen més poden pagar fins a 3 vegades menys que els que separen pitjor. Actualment, la taxa oscil·la entre els 50 € i 107 € per llar i any, en funció de la generació de residus i l'índex de reciclatge.

 

Tractament de residus

L'any 2021, l'AMB va gestionar aproximadament 1.522.456 tones de residus provinents dels municipis metropolitans, majoritàriament en instal·lacions de titularitat metropolitana.

Del total de tones que van entrar en aquestes plantes, un 36,4 % va acabar en instal·lacions especialitzades per reciclar-les.

Aproximadament unes 393.000 tones es van valoritzar energèticament, un 27,3 % del total produït. Els residus valoritzats energèticament són els que després de passar per un tractament mecanicobiològic no poden ser valoritzats materialment i tenen com a destí final la planta de valorització energètica. Aquest procés va generar aproximadament 214.500 MWh d'electricitat.

Finalment, aproximadament unes 328.000 tones (un 26 %) van acabar a l'abocador després d'haver estat tractades. Aquests residus corresponen als rebutjos dels ecoparcs que no han pogut ser valoritzats energèticament. 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La recollida selectiva arriba al 39,3 % de mitjana als municipis metropolitans. La recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents fan augmentar la xifra 1,1 punts el darrer any.

Notícia

El barri residencial de Vistalegre de Mataró adopta un sistema de llençar la brossa i recollida de residus mixt entre els existents a les urbanitzacions i el del Centre

Notícia
S'han presentat les dades de l'any 2022

L’any 2022 el 45,3% dels residus municipals s’han recollit de forma separada. Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients com la recollida selectiva porta a porta o amb contenidors tancats i identificació de l’usuari.

Butlletí