Diversos ajuntaments signen una declaració per una contractació pública sostenible i responsable

02/03/2017 - 16:37

Ajuntaments de diferent color polític han signat una declaració municipalista a favor d’una contractació pública més transparent, que incorpori aspectes socials i ambientals en la presa de decisions.

El grup promotor de la declaració, format per Barcelona, Madrid, Sevilla, València, Pamplona, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet, obre aquesta declaració a tots aquells municipis que rebutgin i penalitzin les males pràctiques en els contractes del sector públic.

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello ha afirmat que “aquest acord és una gran oportunitat, però també una evidència de la nostra preocupació pel projecte de llei de contractes del Sector Públic que el govern de l’Estat ha presentat i que retalla avanços que suposava la Directiva Europea 24/2014, pendent de transposició”.

La declaració aposta perquè, en els seus contractes amb tercers, el sector públic impulsi el teixit productiu local, promogui l’economia social i primi les empreses socialment i ambientalment sostenibles que respectin les condicions laborals i salarials dels seus treballadors. L’altre gran objectiu és acabar amb les males pràctiques que han generat tants impactes negatius en la imatge de les institucions implicades.

L’acord es traslladarà a les institucions europees implicades, al govern d’Espanya i a les taules del Congrés i del Senat així com als diferents grups polítics, les entitats municipalistes i els agents sindicals i patronal amb l’objectiu que s’hi sumin tants com sigui possible.

En els últims anys el potencial de la contractació pública ha estat mal aprofitat i ha generat en alguns casos impactes negatius. Les consideracions de caràcter laboral, social, ambiental o d’igualtat de gènere estaven en un segon o tercer pla respecte del criteri econòmic, que era el principal. Aquest fet, sumat a la dissolució de moltes empreses, a la precarització de les condicions laborals i salarials, com també a la falta de polítiques de suport i foment a les petites i mitjanes empreses, fa de crucial importància la promoció de la contractació pública responsable.

El text també exposa que hi ha dos instruments legals per atendre aquests reptes. D’una banda, la Declaració del 25 de setembre de 2015 adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides (Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible) i, d’altra banda, la Directiva europea 24/2014 de contractació pública, pendent de transposició a l’Estat espanyol.

D’altra banda, la declaració denuncia que el govern de l’Estat ha presentat a les Corts Generals un projecte de llei de contractes del Sector Públic que, entre altres qüestions, no defineix nous procediments de contractació àgils i eficients, retalla avanços que suposava la norma europea i no facilita el marc legal necessari per desenvolupar una contractació pública responsable.

En aquest sentit, les ciutats que han signat avui obren la declaració a la resta de municipis que es vulguin adherir.

DECLARACIÓ MUNICIPALISTA A FAVOR DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

1. Reconèixer i reafirmar la importància d'una contractació pública sostenible que incorpori aspectes socials i ambientals en la presa de decisions, amb l'objectiu de contribuir a la transformació socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, de les petites i mitjanes empreses i de totes aquelles organitzacions que generin impactes econòmics, socials i ambientals positius.

2. Manifestar la preocupació amb el text del projecte de Llei de Contractes del Sector Públic presentat pel govern del PP perquè no garanteix una contractació pública responsable, eficient, íntegra, transparent i sostenible.

3. Reclamar que la llei de contractes del sector públic incorpori els següents objectius concrets:

- Suprimir les Instruccions de contractació que cada organisme del sector públic pot redactar per regular la seva contractació i establir un marc jurídic comú que, respectant les competències de les Comunitats Autònomes, asseguri la participació de les empreses i especialment les PIMES en condicions de seguretat jurídica i igualtat de condicions.

- Ampliar l'àmbit material per a la interposició del recurs especial que abasti també als contractes licitats públicament de llindar no harmonitzat, als efectes d'atacar la corrupció en la contractació pública i eliminar les males pràctiques, garantint en tot cas l'eficiència i sumariat a la resolució dels recursos que coneixen els tribunals administratius de Recursos Contractuals.

- Regular la contractació dels serveis públics atenent a consideracions singulars de qualitat, territorialitat i accessibilitat en la prestació dels serveis.

- Assegurar que el concepte d'oferta econòmicament més avantatjosa es basi en l'òptima relació qualitat preu, incorporant valoracions de tipus social, ètic, laboral, ambiental i d'igualtat de gènere. Desplegar les eines i procediments necessaris perquè això sigui assumible.

- Agilitar els procediments de contractació pública i regular un procediment obert realment simplificat que permeti la selecció de l'oferta amb eficiència i reducció del termini mínim de presentació d'ofertes.

Garantir el control i supervisió de la contractació pública amb la constitució d'un comissionat de les Corts Generals que vetlli per la integritat i dirimeixi els conflictes d'interessos en els procediments de contractació, al mateix temps que asseguri la competència lleial entre les empreses.

- Regular íntegrament la contractació electrònica, revisant els processos i funcionalitats per agilitzar el sistema de comunicació entre els agents intervinents. Definir el model i els sistemes que poden seguir totes les administracions públiques per a la implantació de la contractació electrònica i regular el paper dels proveïdors privats de serveis informàtics.

- Atendre les singularitats de la contractació de les administracions locals considerant els mitjans humans i materials de què disposa i l'amplitud de les seves competències directament vinculades amb la satisfacció de les necessitats vitals dels ciutadans del seu territori.

- Regular les peculiaritats dels serveis a les persones, garantint la seva universalitat i continuïtat, l'atenció a l'usuari i l'experiència de les entitats prestadores.

- Potenciar la participació en la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, artesans i proveïdors locals i de proximitat i habilitar la possibilitat del pagament directe del preu al subcontractista en cas de morositat del contractista principal.

- Regular la contractació reservada de serveis a les persones a favor de les empreses socials.

- Establir mecanismes que facilitin la participació de les empreses socials en la contractació pública per promoure models de negoci generadors d'efectes econòmics ambientals, socials i de bon govern positius, reservant un segment de la contractació no sotmesa a regulació europea a favor d'aquestes.

- Regular la relació entre els òrgans de l'Administració local i els serveis competents en matèria d'inspecció laboral i ambiental per a un major control en cas d'incompliment per les empreses contractades i subcontractades de les seves obligacions ambientals, laborals i de Seguretat Social.

- Regular la prohibició de contractar les empreses que directament o indirectament, mitjançant empreses interposades, realitzin activitats en paradisos fiscals a fi d'incomplir les seves obligacions tributàries en el país on duen a terme l'activitat econòmica o per a la realització d'altres activitats il·lícites que, en tot cas, comporten l'obtenció d'avantatges i generen una competència deslleial a les licitacions públiques.

4. Traslladar aquest acord a les institucions europees implicades, al Govern d'Espanya, a les taules del Congrés i del Senat i als grups polítics, així com a les entitats municipalistes i els agents patronals i sindicals del país.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

El projecte ‘Economia circular comunitària’ sensibilitza sobre la importància d'introduir petits canvis en els nostres hàbits de consum com gestionar els residus o comprar productes de proximitat.

Notícia

Són dades de l’estudi "La calor en un futur: índex de vulnerabilitat al canvi climàtic (IVAC)”, elaborat per l’Institut Metròpoli i finançat per l’AMB.

Notícia

En un món cada cop més conscient del canvi climàtic i la importància del transport actiu, el moviment Bicibús ha sorgit com una poderosa eina per promoure la seguretat viària, la sostenibilitat i la comunitat. Segons una enquesta global que ha fet l'ICTA-UAB, aquest fenomen ha guanyat tracció mundial els darrers anys, amb més de 470 rutes de bicibús arreu del món que transporten 32 mil nens la setmana.

Butlletí