Rubí té un pla per reciclar el 60% dels residus generats al 2025

Font: Ajuntament de Rubí

26/04/2019 - 11:14

L’Ajuntament de Rubí ja disposa del pla d’accions i seguiment del Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025, un document que aglutina un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos: prevenció de residus i consum responsable; reutilització i preparació per a la reutilització; gestió de residus municipals i reciclatge, i aspectes transversals. Aquest dimecres, el pla s’ha donat a conèixer als portaveus dels diferents grups municipals i, properament, es presentarà al conjunt de la ciutadania.

El Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025 pretén fer un pas endavant en la prevenció i la gestió dels residus municipals. Al Pla es defineixen els objectius que es volen assolir com a ciutat l’any 2025, en la línia del que també marquen el PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya) i el PREVOC (Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental). Així, es vol potenciar la visió dels residus com a recursos; reduir la generació de residus a través de l’impuls de la prevenció i la reutilització; fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus; millorar substancialment el percentatge de recollida selectiva el 2020; millorar els serveis de gestió de residus municipals; i cercar la participació activa i la corresponsabilitat entre la ciutadania, entitats i teixit comercial a favor de la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels residus i a l’ús responsable dels recursos.

El Pla ha partit d’una diagnosi inicial, que ha permès conèixer el context i, a la vegada, posar en comú la informació del punt de partida: què s’ha realitzat en matèria de prevenció i de promoció de les recollides selectives en els darrers anys; l’evolució de la generació i de la recuperació dels residus municipals; els costos econòmics i ambientals; i els àmbits de generació d’aquests residus.

Paral·lelament, s’ha buscat la implicació activa de la ciutadania en la definició i execució d’aquest Pla Local de Residus, gràcies a les aportacions de tots els agents involucrats en la generació dels residus municipals: ciutadania, xarxa comercial, centres escolars, teixit associatiu i administració.

Després d’una primera enquesta ciutadana ─amb la realització de 516 enquestes presencials a llars rubinenques─, de diferents tallers sectorials i enquestes sobre la gestió dels residus municipals a 160 empreses i 153 comerços de la ciutat, el procés participatiu ha culminat amb un qüestionari ciutadà, adreçat a tots els rubinencs i rubinenques majors de 16 anys.

46 accions a favor del medi ambient

El pla d’accions s’estructura en quatre grans eixos, dels quals deriven 25 línies de treball.

Eix 1 – Prevenció de residus i consum responsable

 • Prevenció del malbaratament alimentari
 • Minimització d’embalatges
 • Minimització de les bosses d’un sol ús
 • Foment del consum immaterial
 • Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços
 • Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos
 • Ús responsable del paper
 • Ambientalització d’esdeveniments i festes
 • Consum responsable
 • Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que arribin al medi de manera incontrolada
 • Foment de l’economia circular en el sector industrial

Eix 2 – Reutilització i preparació per a la reutilització

 • Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes
 • Foment de la cultura de la reparació
 • Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs
 • Reducció de restes vegetals

Eix 3 – Gestió de residus municipals i reciclatge

 • Promoció de l’hàbit de la correcta separació dels residus
 • Potenciar la recollida selectiva entre els comerços, en especial, en el Mercat Municipal
 • Promoció de la reducció dels impropis
 • Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida en algunes zones del municipi
 • Estudi del model de recollida dels residus assimilables a municipals als polígons industrials

Eix 4 – Aspectes transversals

 • Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de Centre de Serveis Mediambientals
 • Ordenança municipal de residus
 • Plecs de condicions dels nous serveis de recollida de residus
 • Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció, la reutilització i la recollida selectiva dels residus
 • Mesures de comunicació i transparència

Cada cop més a prop de l’objectiu

L’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu que, l’any 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats. Es tracta d’un pas més respecte els objectius fixats per la Unió Europea, que estableixen que l’any 2020 s’haurien de reciclar el 50% de les deixalles.

El 2020 s'apropa i Rubí cada cop està més a prop d’assolir aquesta fita. L’any 2018, a Rubí es van recollir de manera selectiva el 37% dels residus, uns resultats exitosos que s’han aconseguit gràcies a la participació del conjunt de la ciutadania, que ha reaccionat davant la campanya Recicla, posa colors a la ciutat!. Així, hem passat d’estar per sota del 30% (2016) i hem augmentat quatre punts la taxa respecte el 2017, quan es va recollir el 33,26% dels residus. 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí)

Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí)

Des de mitjans de gener, els rubinencs i les rubinenques que vulguin fer aportacions a les deixalleries municipals de la ciutat cal que tramitin el nou carnet d’usuari. Durant aquest primer mes de funcionament del nou sistema d’identificació, s’han expedit uns 1.400 carnets virtuals.

Notícia
L'acció s'ha 'emmarcat en la Setmana de Prevenció de Residus de Rubí
El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El lot de prevenció de riscos per retirar residus de fibrociment | Ajuntament de Rubí

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d’amiant que es feia servir a la construcció, i que es va deixar de fer servir l’any 2002, substituïnt-lo per fibra de vidre o cel·lulosa. El fibrociment amb amiant pot tenir conseqüències per a la salut quan es trenca, ja que, en fragmentar-se, allibera unes fibres molt petites d’amiant. Si es respiren aquestes partícules, poden entrar al pulmó i provocar, amb el pas del temps, malalties com ara el càncer.

Notícia

Diversos ajuntaments com els de Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Vic, Sabadell o Reus, entre d'altres s'han sumat a la campanya solidària "Recicla vidre per elles" de Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de el reciclatge d'envasos de vidre a Espanya.

Butlletí