La Generalitat redueix en 3,6 milions d'euros el rebut elèctric gràcies a les noves eines de comptabilitat energètica

05/03/2018 - 11:24

L'estalvi ha estat possible gràcies a un nou sistema SIME, d’informació i monitorització, implantat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) que permet l’anàlisi dels consums, el control de la facturació i l’optimització de la potència contractada en els edificis públics. La Generalitat de Catalunya es prepara per ser agent actiu del mercat elèctric aportant serveis energètics de flexibilitat i de gestió de la demanda al sistema elèctric.

La Generalitat de Catalunya va estalviar 3,6 milions d’euros en la factura energètica de l’any 2016 amb l’ajuda d’un nou Sistema d’Informació i Monitorització Energètica (SIME), que corre a càrrec de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquest sistema de comptabilitat energètica permet controlar la correcta aplicació de les tarifes elèctriques i sistematitzar aspectes com els errors en la facturació o l’optimització de la potència contractada.
 
El SIME gestionat per l’ICAEN és una eina que facilita l’anàlisi dels consums energètics dels comptadors digitals que s’hi vinculen, fet que possibilita actuacions com el control de la facturació, l’optimització de la potència contractada, el càlcul d’estalvis i d’altres paràmetres d’eficiència energètica o la comparativa entre edificis, entre d’altres. L’aplicació gestiona la informació energètica dels 2.000 punts de subministraments d’electricitat i gas que s’integren en la compra agregada d’energia que fa la Generalitat mitjançant la Comissió Central de Subministraments, que el 2016 va ascendir a 48 milions d’euros en electricitat i 7 milions d’euros en gas. En l’actualitat, aquest mecanisme de compra agregada no inclou aquelles entitats que requereixen de subministraments específics, com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, els centres hospitalaris i sanitaris o les universitats, entre d’altres.
 
Una primera font d’estalvi econòmic ha estat el tipus de contractació. L’aplicació de la modalitat de tarifa indexada –on el preu s’estableix hora a hora en funció de l’evolució del mercat elèctric- va permetre una reducció d’1,2 milions d’euros en la despesa elèctrica respecte a la contractació d’electricitat a preu fix. La validació d’aquestes factures, que requereix comprovar que el preu cobrat hora a hora  es correspon amb el preu del mercat majorista, incorpora una elevada complexitat en relació al model d’una sola tarifa de preu únic, i el SIME la resol mitjançant l’aplicació d'algoritmes al tractament d’un volum molt elevat de dades procedents dels comptadors i dels rebuts.
 
Així, el Sistema d’Informació i Monitorització Energètica ha detectat errades en la facturació per valor d’1,5 milions d’euros que han estat reclamats i justificats a les companyies elèctriques, que han hagut de procedir a esmenar-les. Aquests errors corresponien tant a la facturació de consums diferents als consums reals com a l’aplicació incorrecta dels preus corresponents o d’un terme de potència contractada superior al real. 
 
Finalment, el SIME ha permès monitoritzar els consums associats a cada punt de subministrament i ajustar la potència contractada en cada cas a la demanda real. Aquesta actuació ha suposat un estalvi de 0,9 milions d’euros. Des de l’any 2007, en el marc del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, la racionalització de la potència contractada ha generat un estalvi anual en la despesa econòmica de 6,9 milions d’euros.
 
Un nou paper de la Generalitat en el mercat elèctric
Els sistemes de comptabilitat energètica són la primera mesura a implantar per avançar en l’estalvi i l’eficiència energètica i generen un estalvi en la despesa. Així, tot i que no implica cap estalvi en l’energia consumida i tampoc cap reducció de les emissions generades, la posada en marxa del SIME és un pas més que fa la Generalitat en la transició cap a un nou model energètic, i permetrà que els seus edificis i equipaments siguin un agent actiu en el mercat elèctric.
 
En aquest sentit, l’any 2017 la Generalitat va aprovar el model innovador de contractes de rendiment amb garantia d’estalvi i va publicar una guia per a la redacció dels plecs d’aquests contractes, a proposta de l’ICAEN, la Direcció General de Contractació Pública, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i la Direcció General de Pressupostos, i amb l’assessorament de la Intervenció General. Aquest fet permetrà portar a terme projectes de renovació energètica en els seus edificis i finançar les inversions necessàries amb els estalvis econòmics que es generin arran de la reducció del consum d’energia i d’emissions contaminants.
 
Així, amb els mecanismes de control que possibilita el SIME i la renovació energètica dels edificis –que suposarà la incorporació de termòstats intel·ligents, sistemes d’autoconsum fotovoltaic i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics entre d’altres–, els edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya es preparen per ser agents actius en el mercat elèctric, aportant serveis flexibilitat i gestió de la demanda. Aquests serveis, d’acord amb les noves directives europees del “Clean Energy Package”, hauran de ser retribuïts pel sistema elèctric als consumidors.
 
Un mecanisme a l’abast de consumidors domèstics, industrials i terciari
L’ús de sistemes de comptabilitat energètica -que, com el SIME, contribueixen a racionalitzar i optimitzar la despesa en energia- mitjançant la gestió d’un volum molt elevat de dades, ofereix un gran potencial d’estalvi per a tots els consumidors d’energia, ja sigui en l’àmbit domèstic, industrial o terciari. Conèixer les pautes del consum energètic és el primer pas per poder ser més eficients i reduir la despesa associada.
 
Més enllà d’aquests sistemes, també és convenient revisar periòdicament els termes dels contractes amb les companyies elèctriques, per tal de comprovar que els preus que s’ofereixen s’ajusten als del mercat. De la mateixa manera, a l’hora de contractar un subministrament energètic cal tenir en compte que l’oferta de la companyia s’ajusti a les necessitats de consum i quines són els seus serveis i valors afegits, com ara si facilita els serveis d’autoconsum fotovoltaic amb bateries, sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics o bé garanteix que l’energia que subministra és renovable i, fins i tot, permet participar en el finançament de nous projectes col·lectius i participatius d’energies renovables a desenvolupar a Catalunya.

Categories: 

Relacionats

Article

Barcelona Energia s’ha unit a la celebració de les Festes de la Mercè amb l’objectiu de contribuir a un esdeveniment més sostenible i ecològic, proveint energia renovable a tots els actes, exhibicions i espais del programa oficial.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Notícia

El Pla Escola Clima Barcelona inclou un conjunt de mesures destinades a climatitzar els centres públics municipals mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que convertiran els equipaments en generadors d’energia. Amb un pressupost de 100 milions d’euros, el projecte es durà a terme en 170 escoles entre el 2024 i el 2029.

Butlletí