El govern de Manresa aprova el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Font: Ajuntament de Manresa

11/03/2019 - 09:33

El PAESC és un document estratègic que té per objectiu reduir els impactes del canvi climàtic a Manresa. Així, el document inclou una anàlisi de les vulnerabilitats del municipi i recull les accions que es duran a terme a Manresa tant per a adaptar el municipi als impactes del canvi climàtic com per a reduir les emissions de CO2 més enllà d’un 40%, d’acord amb els llindars establerts per la Unió Europea.

El govern municipal de Manresa va aprovar el passat 28 de febrer, el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), anomenat a la capital del Bages, el Pla Clima Manresa i que conté les accions que es duran a terme per superar els objectius fixats per la Unió Europea de cara l’any 2030 pel que fa a la reducció d’un 40% dels gasos d’efecte hivernacle.

EL document del PAESC identifica un total de 103 accions, 60 de les quals són de mitigació (per aconseguir que el municipi redueixi les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle un 40% de cara al 2030) i 43 d’adaptació (per assolir una major resiliència del municipi davant dels impactes negatius del canvi climàtic).

Amb l’execució d’aquestes accions es preveu que el municipi estalviï un 20,1 % al 2020 i un 42 % el 2030.

El Pla Clima de Manresa
El Pla Clima Manresa, que ha estat redactat per encàrrec de la Diputació de Barcelona en compliment dels compromisos assolits en el document anomenat “Nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia”, està dividit en dos parts: Mitigació i Adaptació

Mitigació: que estableix accions van dirigides principalment en tres direccions: Eficiència energètica ( per tal d’aconseguir els mateixos efectes amb menys consum energètic); Energies renovables ( per evitar el consum de combustibles fòssils en la generació d’energia; i Electrificació de la mobilitat ( que vol evitar el consum de combustibles fòssils en la mobilitat).

Adaptació: que descriuen les accions per tal d’aconseguir una major resiliència del municipi davant dels impactes negatius del canvi climàtic i s’enfoca en una sèrie d’àrees, que són: la Salut, l’Aigua, Residus, i Territori.

Les accions estan repartides en 11 programes que agrupen els diferents àmbits d’actuació del pla:

Programes de Mitigació:

-       Programes 1, 2 i 3: Eficiència energètica a l’Ajuntament, a les activitats econòmiques i al sector residencial. Les actuacions van encaminades a promoure tecnologies eficients energèticament o els aïllaments tèrmics als edificis, entre d’altres. Un exemple d’actuació proposada és el canvi a tecnologia LED a l’enllumenat públic.

-       Programa 4: Energies renovables. Les actuacions van encaminades a facilitar la instal·lació de sistemes de generació local d’energies renovables, com la instal·lació de mòduls fotovoltaics per autoconsum, o la biomassa.

-       Programa 5: Mobilitat i Transport. Les actuacions van encaminades a la promoció del vehicle elèctric i el canvi modal envers modes més sostenibles (transport públic, bicicleta o anar a peu), com crear una xarxa de punts de recàrrega o avançar en la creació d’itineraris escolars.

Programes d’adaptació:

-       Programa 6: Salut: les actuacions van encaminades a la prevenció i la comunicació de condicions climàtiques adverses per als col·lectius més vulnerables, com per exemple ajuts per a casos de pobresa energètica o la utilització de l’aplicatiu ViuManresa per a avisar de situacions de risc.

-       Programa 7: Aigua: Les actuacions van encaminades cap a un ús més racional de l’aigua i l’establiment de mecanismes per evitar els riscos derivats de pluges torrencials i inundacions, com per exemple la realització de campanyes per la reducció del consum d’aigua.

-       Programa 8: Residus: les actuacions van encaminades cap a una millor separació dels residus i la reducció de la generació de residus, com la redacció del pla de reducció i gestió de residus.

-       Programa 9: Territori: Les actuacions van encaminades cap a la millora de l’entorn natural i urbà, i la utilització de les solucions basades en la natura per a reduir els impactes del canvi climàtic, com per exemple, garantir la connectivitat ecològica, social i paisatgística del municipi, o la promoció de l’Anella Verda.

Programes Transversals:

-       Programa 10: Comunicació: Les actuacions van encaminades a explicar els efectes del canvi climàtic, i fomentar els canvis d’hàbits necessaris per a fer-hi front, tant pel que fa a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, com pel que fa a l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

-       Programa 11: Governança: Les actuacions van encaminades a la utilització dels mecanismes regulatoris i de gestió de que disposa l’Ajuntament per tal de contribuir als objectius del pla, com per exemple afegir clàusules ambientals a la compra pública.

Procés d’elaboració del PAESC

L’Ajuntament de Manresa ha sotmès al PAESC a una consulta ciutadana, activa del 26 d’octubre de 2018 al 16 de desembre de 2018, i que ha comtat amb la participació de 1.225 persones, de les quals 325 han participat mitjançant el qüestionari online i 900 mitjançant l’enquesta telefònica.

Les dades més rellevants extretes d’aquesta consulta són que els ciutadans i ciutadanes de Manresa cada cop perceben més el canvi climàtic com un problema greu i que els afecta directament. La majoria creu que les accions individuals són importants per lluitar contra el canvi climàtic i valoren el reciclatge com la seva contribució més important. En la mateixa línia, l’enquesta palesa que la reducció dels residus i l’impuls d’una mobilitat sostenible i les energies renovables, són les principals prioritats que hauria d’abordar el PAESC.

D’altra banda es constata, també, que la ciutadania està a punt per acceptar i contribuir en polítiques més valentes que pugin establir les administracions per tal de lluitar contra el canvi climàtic i millorar el medi ambient i assumir un estil de vida més sa i sostenible.


 

Relacionats

Article

Ambdós equips són de 50 kW i permeten carregar, sense cost per a l'usuari, el 100 % de la bateria en menys de 30 minuts, amb possibilitat de carregar dos vehicles alhora.

Article

Els alumnes de 5è de primària de l’escola Puig Cavaller de Gandesa han participat aquest dijous al taller "Biomassa forestal i instal·lacions tèrmiques", impartit per la Diputació de Tarragona.

Article

Les principals administracions públiques de les Terres de l’Ebre han aconseguit reduir substancialment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera en haver-se dotat d’un instrument administratiu i tècnic potent com l’Agència d’Energia de les Terres de l’Ebre (AETE), que es gestiona des de l’àrea d’assistència tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (Copate) i que també ha contribuït de forma determinant durant l’última dècada a reduir la factura energètica que paguen estes administracions, sobretot ajuntaments.

Butlletí