Urbanisme i custòdia del territori

Un seminari analitza com es poden relacionar aquests dos instruments amb l'objectiu de conservar indrets d'interès natural
Sostenible.cat
07/01/2009 - 00:00

Un dels objectius legals de l'urbanisme és el de protegir, conservar i gestionar adequadament el patrimoni natural i el paisatge. En aquest sentit, la custòdia del territori, com a estratègia de conservació de la natura i el paisatge, pot contribuir a assolir aquest objectiu. Per explorar com es pot integrar eficaçment la custòdia del territori als plans urbanístics, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), amb la col·laboració de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), va organitzar el passat 18 de desembre la jornada "Urbanisme i custòdia del territori", que va tenir lloc a la seu central del DMAH a Barcelona i va comptar amb una vuitantena d'assistents.

L'acte va servir per presentar públicament el document Criteris generals sobre custòdia del territori a considerar en l'avaluació ambiental de plans urbanístics municipals, elaborat per la XCT a petició de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat (DGPAS), del DMAH. Aquest document aporta idees i propostes per incorporar mecanismes de custòdia del territori mentre s'elaboren els diversos tipus de plans urbanístics d'àmbit municipal.

D'acord amb la legislació, la major part dels plans urbanístics s'han de sotmetre a un procés d'avaluació ambiental que pretén integrar i considerar adequadament les repercussions sobre el medi ambient dels plans. Xavier Carceller, cap de l'Àrea de Plans i Programes de la DGPAS, va comentar que la custòdia del territori és una bona eina per integrar els requeriments ambientals en els plans urbanístics, sobretot en els POUM i en els plans especials que regulen el sòl no urbanitzable. Alhora, va recomanar que els objectius i les mesures relacionades amb la custòdia del territori es plantegessin el més aviat possible, quan els plans es troben en fase d'avanç.

El paper de les administracions locals en la custòdia del territori
La custòdia del territori està suscitant un interès creixent entre les administracions locals, com ho demostra el fet que un 25% dels membres de la XCT són ens locals. Entre aquests hi ha 24 ajuntaments, 9 consorcis, dos consells comarcals, una fundació municipal i dues diputacions provincials. Durant la jornada es van donar a conèixer casos d'ajuntaments que ja utilitzen eines de custòdia del territori per mitjà de l'urbanisme.

Lluís Martínez, tinent d'alcalde de Territori i Medi Ambient de l'ajuntament d'Abrera, va explicar com un pla especial aprovat l'any 2000 havia aconseguit ordenar urbanísticament el tram mitjà del torrent Gran d'Abrera, on encara s'hi conserven restes de vegetació de ribera en bon estat o en recuperació. Sobre la base d'aquest pla especial, l'ajuntament mantenia des de l'any 2003 un acord de custòdia amb l'Associació Naturalista d'Abrera (ANDA) i l'Associació Hàbitats-Projecte Rius gràcies al qual s'havien dut a terme accions de desbrossada i senyalització de camins, i s'havia editat material gràfic de divulgació del torrent.

El responsable municipal d'Abrera va anunciar també que l'ajuntament volia estendre l'acord amb el Projecte Rius a tota la xarxa hidrogràfica del municipi i va reconèixer que el document de criteris de custòdia del territori presentat durant la jornada els seria útil per a la revisió del POUM que havia iniciat el consistori.

El tècnic de la Xarxa d'Espais d'Interès Natural (XEIN) de Sant Cugat, Sergi Sempere, va donar a conèixer diversos instruments urbanístics -tant de planificació com de gestió- que incorporen mecanismes de custòdia. Destaquen, entre d'altres, l'Òrgan Especial per a la Gestió de la XEIN, aprovat pel Ple municipal al 2006 i que comptarà al 2009 amb un centre de dinamització associat, o el Pla Especial de protecció i millora rural de l'àmbit del Parc Rural de la Torre Negra (2008), que inclou una actuació per impulsar acords de custòdia. A més, Sempere va citar els acords de custòdia que l'ajuntament de Sant Cugat té signats per recuperar camps agrícoles, promoure la mongeta del ganxet o assegurar el manteniment del pi d'en Xandri.

Recomanacions per part dels redactors de plans urbanístics
A la jornada també hi van intervenir dos experts redactors en plans urbanístics: Xavier Canosa, arquitecte urbanista, i Sergi Nogués, ambientòleg de la consultoria Limonium. Ambdós van insistir en integrar els objectius i instruments de custòdia del territori en totes les fases dels plans urbanístics, però especialment en les inicials, quan els plans, per mitjà dels propis redactors o de la participació ciutadana, comencen a plantejar els objectius generals i el procés d'avaluació ambiental es troba en la fase preliminar.

Canosa va exposar algunes eines previstes a la Llei d'urbanisme que es poden utilitzar en clau de custòdia del territori i que permeten als consistoris obtenir en propietat terrenys d'interès natural als quals s'hi podrien vincular acords de custòdia. Va citar l'establiment de drets de tanteig i retracte en sòls no urbanitzables a favor dels ajuntaments, o l'augment de les cessions obligatòries de zones verdes per sobre de les requerides per la legislació. D'altra banda, l'arquitecte va recalcar el paper que han de tenir també els plans urbanístics i territorials d'àmbit supramunicipal per a la conservació de la natura.

Nogués, per la seva part, va ressaltar la funció dels plans urbanístics per preparar i facilitar l'ús posterior dels instruments de custòdia. Segons l'ambientòleg, un dels reptes és que els mecanismes de custòdia siguin realment operatius quan els plans urbanístics s'executin. Així mateix, va reclamar la necessitat de seguir donant a conèixer als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments els instruments de custòdia i les oportunitats que ofereixen ja que, avui dia, encara són força desconeguts i generen dubtes sobre la seva operativitat.

Més informació:
Guies metodològiques del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a l'avaluació ambiental de plans i programes:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/avaluacio_ambiental/Guies_metodologiques.jsp

Document "Criteris generals sobre custòdia del territori a considerar en l'avaluació ambiental de plans urbanístics municipals":
http://www.custodiaterritori.org/uploads/docs/DO%20XCT%2014%20PlanejamentUrb%20i%20custodia.pdf

Guia "Oportunitats per a la custòdia del territori als municipis":
http://www.custodiaterritori.org/docs/XCTguiaOportunitats.pdf

Relacionats

Notícia

El passat 22 de juliol de 2021, el Consell Comarcal d’Osona va constituir la Comissió Consultiva de l’Accés Motoritzat al Medi Natural de la comarca d’Osona”, la primera de Catalunya.

Butlletí