Energies renovables: una aposta per la salut

Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente. Universidad de Sevilla
20/12/2015 - 00:00

El notable desenvolupament que les energies renovables han experimentat al llarg dels últims anys a nivell internacional té la seva base en els importants avantatges que aquestes reporten.

Des d’una perspectiva econòmica, les energies renovables permeten als països reduir la seva dependència energètica dels combustibles fòssils. A més, a partir de les inversions que requereixen, permeten la creació de noves oportunitats de treball i l’avenç de noves tecnologies. No obstant, una de les externalitats positives més significatives de la utilització de les energies renovables és la seva contribució a la reducció d’emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle i de partícules contaminants, les quals tenen un efecte negatiu directe sobre la salut.

D’aquesta forma, les energies renovables s’estan convertint en la majoria dels països desenvolupats en una alternativa per reduir les emissions contaminants i combatre el canvi climàtic. Per aconseguir aquests objectius, es combinen dos tipus de polítiques, les dirigides a millorar l’eficiència energètica i les que promouen la substitució d’energies altament contaminants, com les energies dels combustibles fòssils, per energies netes renovables.

L’avenç en l’ús d’aquestes fonts d’energia neta està alenant també la realització d’estudis dirigits a analitzar els efectes dels seus beneficis mediambientals sobre la salut, bé per la seva contribució a mitigar el canvi climàtic, bé per la millora de la qualitat de l’aire per la reducció d’emissions contaminants.

En aquest sentit, en un treball recent titulat Renewable energy, emissions and health”, dut a terme per membres de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente, de la Universidad de Sevilla i la Fundació Roger Torné, s’estudia aquest vincle entre les energies renovables, el nivell d’emissions i la salut. En aquest treball, que apareixerà pròximament publicat al llibre “Renewable Energy” de l’editorial de difusió internacional InTech, s’analitza la situació actual de l’ús de les energies renovables i es duu a terme una revisió de la literatura recent sobre els estudis que relacionen l’establiment i desenvolupament de sistemes d’energia renovable amb els seus efectes sobre la salut, diferenciant entre els estudis que se centren en la relació entre el canvi climàtic i la salut sota una perspectiva global i els estudis que vinculen els efectes d’alguns contaminants específics sobre la salut.

Tal com es recull en aquest treball, són cada vegada més freqüents els estudis científics que evidencien els efectes negatius del canvi climàtic sobre la salut. Aquests estudis posen de manifest de quina manera les concentracions de CO2 a l’atmosfera han augmentat significativament al llarg de l’últim segle i apunten a una vinculació entre l’augment registrat, a partir de la segona meitat del segle XXX, en la temperatura mitjana anual i l’augment en les concentracions de gasos d’efecte hivernacle.

Així, el canvi climàtic i l’augment de les temperatures tenen importants implicacions per a les condicions de vida i la salut. Els seus riscos potencials per a la salut inclouen les morts per temperatures extremes i els desastres climàtics, la ràpida transmissió de malalties, una major incidència d’infeccions relacionades amb els aliments i l’aigua, així com els conflictes pels recursos naturals esgotats, entre altres. La valoració d’aquests efectes, però, és complexa ja que depenen de factors físics, ecològics i socials, i els estudis al respecte són molt diversos.

No obstant, sembla clar que els efectes directes del canvi climàtic es tradueixen en un augment dels problemes de salut, que es manifesten a partir de l’augment de la intensitat i de la freqüència de les onades de calor, amb efectes molt negatius sobre la salut respiratòria i cardiovascular, i a partir del creixement del nivell del mar, amb els seus corresponents efectes nocius sobre els cultius i també sobre la població.

Així mateix, el canvi climàtic influeix en la salut de forma indirecta, a través de canvis en la nutrició i en el desenvolupament de les malalties infeccioses que, sovint, augmenten quan les temperatures pugen. Així, les condicions climàtiques i les seves alteracions afecten als patrons de malalties com la malària, la desnutrició, la diarrea, les al·lèrgies, les malalties respiratòries, etc., la majoria de les quals afecten de forma especial als nens i joves en els països menys desenvolupats. A més, els efectes de les condicions climàtiques no només poden dur-los a contraure noves malalties, sinó també, a que s’agreugin els efectes de dolències ja existents.

D’altra banda, són nombrosos els estudis epidemiològics recents que proporcionen informació sobre els efectes perjudicials que els contaminants de l’aire causen en la salut. No només les emissions de CO2 tenen efectes negatius sobre la salut, sinó que també altres contaminants i partícules atmosfèriques són molt nocius i perillosos, essent els que tenen un impacte més important sobre la salut les partícules contaminants (PM), l’òxid de nitrogen (NOx), el diòxid de sofre (SO2), i els compostos orgànics volàtils diferents de metà (COVDM) i altres precursors de l’ozó.

Els impactes més importants d’aquests contaminants sobre la salut estan associats amb les emissions realitzades pels combustibles fòssils relacionats principalment amb la generació d’energia elèctrica i amb les activitats de transport. D’acord amb aquests estudis, aquests efectes es tradueixen en problemes de salut tan diversos com malalties respiratòries, malalties cardiovasculars, càncer, augment de la mortalitat, problemes reproductius, l’increment de les reaccions al·lèrgiques, entre altres.

En definitiva, en la mesura que les fonts d’energia renovable contribueixen a reduir les emissions de CO2 i d’altres gasos i partícules contaminants, els seus efectes beneficiosos sobre la salut semblen evidents. Tots aquests beneficis mediambientals i per a la salut de les energies renovables serveixen com a gran al·licient per justificar la seva promoció. En aquest sentit, els estudis dirigits a avaluar i quantificar els efectes sobre la salut de les externalitats positives de les energies netes via reducció d’emissions són fonamentals i necessaris.

 

 *Article publicat a Inspira, la revista de la Fundació Roger i Torné

Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente. Universidad de Sevilla
Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí