S'inicia una prova pilot de recollida selectiva porta a porta als comerços de Castellar del Vallès, Rubí i Sant Llorenç Savall

Font: Canal Terrassa i Consorci de Residus del Vallès Occidental

25/10/2017 - 10:01

Per assegurar un canvi de paradigma i superar l’estacament que des de fa anys confirmen les dades, el Consorci de Residus del Vallès Occidental inicia una prova pilot de recollida de residus porta a porta per a grans productors i durant 6 mesos. Concretament són a 137 comerços i restauradors de 3 municipis de la comarca: Castellar del Vallès, Rubí i Sant Llorenç Savall.

La recollida porta a porta comptarà amb un sistema d’identificació de cada establiment i un horari de recollida de cada fracció per poder-ne fer un seguiment. Per això, els contenidors de cada usuari comptaran amb un xip i a través d’un lector es transmetran a una aplicació informàtica que analitzarà les dades.

Els 38 grans generadors de residus de Rubí (32 restauradors i 6 dependències municipals) i els 78 de Castellar, iniciaran la prova el proper 6 de novembre. Els 21 punts de recollida de Sant Llorenç Savall estaran operatius al gener.

La iniciativa compta amb una subvenció de 50.000 euros de l’Agència de Residus de Catalunya. A més s’emmarca en el nou Pla de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals del Vallès Occidental (PREVOC). Per això, si té resultats satisfactoris, s’hauria d’estendre a la resta de municipis de la comarca.

Estancament de la recollida selectiva

La gestió dels residus és un dels principals reptes ambientals de la nostra societat. La Unió Europea fixa com a objectiu per a Catalunya que la recollida selectiva arribi al 60% l’any 2020 i, alhora, es redueixi la generació de residus en un 15%. La comarca del Vallès Occidental recicla actualment el 34,65% de mitjana. Dins del Vallès Occidental els municipis que més i millor reciclen són aquells on s’han implantat “sistemes altament eficients” com és la recollida porta a porta. Així, Matadepera (amb el 90,09%) o Palau Solità (75,2%) han assolit els percentatges fixats àmpliament i des de fa temps. A Vacarisses aquest sistema s’implantarà properament.

 

El president del Consorci per a la Gestió de Residus, Ricard Torralba, explica que “aquesta prova pilot s’emmarca en el nou Pla de Prevenció i Gestió dels Residus Municipals del Vallès Occidental (PREVOC) que està acabant d’elaborar el Consorci de Residus i que ha de marcar les polítiques i actuacions en la gestió dels residus municipals pels propers anys”.

Torralba apunta que “tal com s’ha vingut constatant en l’anàlisi de les dades de recollida de residus al Vallès Occidental, el percentatge de recollides selectives s’ha estancat. Mentre que a Catalunya es recullen de forma separada el 38’53% dels residus, al Vallès Occidental aquest percentatge és del 34’65 de mitjana, amb grans diferències entre uns i altres municipis. Les directrius europees i catalanes fan que calgui fer un important esforç de millora en la recollida selectiva per tal de poder arribar a l’objectiu del 60% de recollida selectiva el 2020. A banda d’aquest objectiu, també cal treballar per poder reduir el nombre d’impropis que actualment hi ha tant al contenidor dels envasos com al de la matèria orgànica”.

Només la separació en origen –a les llars, els comerços, establiments i llocs de treball, entre d’altres- pot contribuir a millorar aquest percentatge. Si aquesta separació es fa de forma correcte, comporta un gran benefici econòmic en la gestió dels residus municipals, a banda del benefici ambiental.

Els residus comercials, segons l’ARC, suposen un percentatge important dins els residus municipals: entre el 20- 30%.  Els grans productors de residus (comerços, restaurants, fruiteries, etc.) integrats dins del teixit urbà són fàcilment identificables i a més  tenen l’obligació legal de separar correctament els residus.

El president del Consorci assegura que “sabem que aquesta prova pilot suposarà un canvi d’hàbits en els establiments participants en la gestió del seu dia a dia. Però també estem convençuts que amb la implicació de tots i totes podrem fer un salt endavant en la millora dels resultats de recollida selectiva de residus del nostre municipi”.

El model porta a porta

A Catalunya 126 municipis recullen els residus amb el model de recollid selectiva porta a porta. Les dades disponibles, de l’any 2015, indiquen que mentre la mitjana de la recollida selectiva en general a Catalunya és del 38’93%, la mitjana als municipis que treballen amb el model Porta a Porta és del 61’59%.  Així mateix, mentre a Catalunya es genera 1’35 kg/habitant/dia, als municipis Porta a Porta es recull 1’13 kg/habitant/dia.

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de la porta de l’establiment en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

Al Vallès Occidental, l’inici de la prova pilot del Porta a Porta implicarà diferents canvis d’hàbits en els establiments i també canvis als serveis de recollida. Les diferents fraccions es recolliran en dies concrets de la setmana segons un calendari establert. La pèrdua d’anonimat per part dels usuaris, així com la facilitat en el servei de recollida -el residu es ve a buscar a la porta de l’establiment- ha de facilitar l’augment en la recollida selectiva.

La prova pilot vol aconseguir diversos objectius. Des d'incrementar els percentatges de recollida selectiva i de la fracció orgànica als grans productors en un 50%, a disminuir el nivell d’impropis en les diferents fraccions, impulsar i aconseguir un canvi d’hàbits en els establiments comercials i iniciar un nou sistema de recollida als municipis de la comarca que dóna responsabilitat als establiments comercials per la pèrdua de l’anonimat davant la gestió dels residus, per tal de ser punt de partida per un canvi de model en la recollida de residus.

Sistema d'identificació d'usuari

La identificació del productor de residus i el seu control millora els resultats de recollida selectiva i permet implantar mesures més ajustades a la realitat. La identificació d’usuari permet conèixer l’hàbit en la generació de residus d’un usuari determinat. A l’eliminar l’anonimat, també afavoreix la recollida selectiva i la disminució d’impropis en les diferents fraccions.

La prova pilot del Porta a porta al Vallès Occidental comptarà amb un sistema d’identificació d’usuari que permetrà recollir informació i fer-ne un posterior anàlisis. Per això, els contenidors comptaran amb un xip que permetrà, mitjançant un lector recollir dades i transmetre-les al sistema informàtic corresponent.

Amb tot plegat, s’obtindrà informació sobre el nombre de recollides al dia, el volum de residus generat per usuari , per dia i per fracció i les incidències generades (residus amb impropis). També es podrà fer un seguiment de la participació pels diferents productors.

Informació personalitzada

Un tècnic ambiental visita aquests dies els establiments per tal d’informar-los de les novetats de la prova pilot i dels canvis que suposa en la gestió dels residus. A la primera visita informativa es dóna informació sobre el nou servei (horari, freqüències), es fa una explicació sobre les fraccions de recollida i es resolen dubtes i es detecten necessitats específiques. Un cop els establiments hagin rebut els nous contenidors es fa una segona visita per tal de posar a punt el servei.  A llarg de la prova pilot es poden fer diferents visites periòdiques aleatòries o a partir d’incidències generades. També es poden resoldre dubtes mitjançant un telèfon de contacte.

PROVA PILOT A CASTELLAR DEL VALLÈS

A Castellar del Vallès, la prova pilot es farà al centre del municipi. Inclou 78 grans generadors. Un total de 22 d’aquests grans generadors són establiments del sector de la restauració: bars i restaurants i 56 són comerços diversos: fruiteries, carnisseries, peixateries, forns i pastisseries, entre d’altres.

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, explica que “estem fixant un nou canvi de paradigma a molts municipis. Hem de ser capaços d’estendre les experiències d’èxit que ja hi ha a la comarca, a d’altres municipis. Perquè les previsions de reciclatge pel 2020 no les assolirem si no fem accions com el porta a porta que avui presentem. I haurem de fer una aposta perquè les taxes vegin en relació a la quantitat dels residus que es generen i la qualitat del reciclatge”.

Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment.  Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus de resta i orgànica. Per a la fracció d’envasos s’utilitzaran bosses homologades. El paper-cartró es recollirà plegat a la porta de l’establiment. Pel que fa a la fracció de residus de vidre es mantindrà el servei actualment existent de recollida amb contenidors al carrer. S'ha editat un tríptic informatiu prova pilot recollida porta a porta a Castellar del Vallès.

PROVA PILOT A RUBÍ

El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez, ha explicat aquest matí que “al municipi de Rubí, la prova pilot s’afegeix a la campanya “RECICLA! Posa colors a la ciutat”, una campanya per a la promoció de la recollida selectiva a la ciutat que es va iniciar el passat gener amb el lliurament d’informació la distribució de contenidors per al triatge de residus a les llars, i saques per a la recollida selectiva de l’esporga a les urbanitzacions. “La participació de Rubí en aquesta prova pilot, incidirà en la necessitat que Rubí surti del estancament de la recollida selectiva que actualment és a l’entorn del 30%”, afegeix.

En aquest cas s’aplicarà el Porta a porta al sector de la restauració ubicada als polígons industrials de la ciutat on la recollida selectiva es realitza per les diferents fraccions de residus en un dia concret de la setmana. Es retiraran els contenidors de la via pública (amb l’excepció del contenidor de vidre).

La prova pilot inclou 38 grans generadors que s’ubiquen en la zona industrial de la ciutat. Un total de 32 d’aquests grans generadors són establiments del sector de la restauració: restaurants, càterings, rostisseries… També hi participen 6 instal·lacions municipals: Horts urbans, Unió petanca Les Torres, Pavelló la Llana, Masia Can Serra, Pista d’Atletisme i el Parc Municipal de Neteja.

Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment. Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus d’orgànica, envasos i resta. El paper-cartró es recollirà plegat a la porta de l’establiment. Pel que fa a la fracció de residus de vidre es mantindrà el servei actualment existent de recollida amb contenidors de 2.400 litres, de càrrega lateral, ubicats a la proximitat de cada establiment de restauració. També s'ha editat un tríptic informatiu prova pilot recollida porta a porta a Rubí.

PROVA PILOT A SANT LLORENÇ SAVALL

A Sant Llorenç Savall la prova pilot es farà a 20 comerços i establiments de restauració repartits per tot el municipi i a la Residència d’Àvis. En total, 21 punts de recollida. El sistema porta a porta permetrà recollir la orgànica, els envasos i el rebuig a la porta de l’establiment.

El president del Consorci i alcalde de Sant Llorenç Savall, Ricard Torralba, ha explicat que “a Sant Llorenç la prova pilot començarà al gener i volem posar-hi molt èmfasis per tal que l’experiència del porta a porta pugui continuar i que aquesta prova sigui el començament de poder recollir més i millor de forma selectiva”.

Als establiments que participen a la prova pilot, se’ls facilitarà un contenidor de 120, 240, o 360 litres de capacitat, segons les seves necessitats, amb xip identificador d’usuari i amb la retolació adient que identifiqui la fracció a recollir i a l’establiment.  Aquests contenidors es lliuraran per les fraccions de residus de resta i orgànica. Per a la fracció d’envasos s’utilitzaran bosses homologades. El vidre i el paper-cartró es seguiran recollint en contenidors com fins ara. De nou es disposa d'un tríptic informatiu prova pilot porta a porta a Sant Llorenç Savall.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Qui recicli més, pagarà menys

Aquest dilluns 19 de febrer comença el nou sistema de recollida de residus porta a porta amb identificador xip i els nous cubells

Notícia

Es tracta del primer pas per a la implantació d’un nou model que inclourà també la recollida de les deixalles domèstiques a través de contenidors intel·ligents. El canvi s’emmarca en la lluita contra el canvi climàtic, en la promoció de l’economia circular i en el compliment de la normativa europea. La campanya que acompanyarà el desplegament té l’objectiu de positivitzar el fet de reciclar, fent que la ciutadania se senti partícip del canvi per ajudar a fer de Manresa una ciutat pionera en l’acció contra l’emergència climàtica

Notícia

L’Ajuntament de Santa Perpètua reorganitza les bateries de contenidors de recollida de residus municipals, redueix els contenidors de resta/rebuig i, en alguns casos, incrementa els contenidors d’envasos.

Butlletí