S'aprova definitivament i per unanimitat la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda de Terrassa

16/12/2022 - 10:00

Contribuirà a preservar patrimoni natural, agrícola i cultura d'aquest espai de 4.400 hectàrees.

El Ple ordinari ha aprovat definitivament la nova Ordenança d'ús públic de l'Anella Verda, una normativa municipal que regula les garanties necessàries per conservar aquest patrimoni natural i cultural en relació amb l'ús públic i l'exercici de les activitats relacionades amb l'esport, l'educació i el lleure. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança és tot el sòl no urbanitzable i, transitòriament, també incorpora els sectors perimetrals pendents de desenvolupament. El Parc de Sant Llorenç no està afectat, ja que té un pla d'usos propi de la Diputació, però la nova ordenança s'alinea amb la normativa actual del parc. 


Contingut de l'ordenança

L'Ordenança d'ús públic de l'Anella Verda ordena la freqüentació, els usos i l'exercici de les activitats que la ciutadania realitza en aquest entorn natural, pel que fa a l'esport, el turisme, l'educació i el lleure, entre d'altres. Consta de 51 articles, distribuïts en vuit capítols diferents, que recullen els diferents àmbits com són les disposicions generals de la normativa; la protecció del patrimoni natural i rural; la regulació de les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic i de la mobilitat dins aquest entorn natural, com també vetllar perquè els comportaments no siguin incívics, de la celebració d'activitats esportives o de lleure (curses, caminades...) i del control i vigilància de la seva aplicació. 

L'incompliment de la normativa comporta unes sancions, qualificades de molt greus, greus i lleus, que oscil·len entre els 750 euros i els 3.000 euros. Per compensar-ho, l'ordenança planteja fer hores de compromís social substitutori per fer determinades activitats dins l'àmbit del medi ambient, esports, neteja de la via pública, parcs, jardins i boscos, entre altres. És de caràcter voluntari, gratuït i només es contempla per les infraccions greus i lleus. 

L'ordenança ha estat consensuada per la Taula de l'Anella Verda i ha comptat amb la participació del Consell Municipal de Medi Ambient. També ha tingut en consideració el contingut de les 21 propostes ciutadanes presentades durant el procés de consulta pública, celebrat a principis de 2021, que plantejaven protegir el patrimoni natural, les activitats ramaderes, agrícoles i forestals, protegir el patrimoni natural i millorar els accessos i la senyalització.  

Fins ara, la regulació de l'ús social dels entorns naturals només es recollia a l'article 36 de l'Ordenança de Bases de Convivència Democràtica a la ciutat, que quedarà derogat amb l'aprovació d'aquesta ordenança que, a més, complementarà la regulació del Pla Especial de l'Anella Verda, pel que fa a l'ús públic de l'entorn natural, i que reforçarà altres normatives, com és la llei de regulació de l'accés motoritzat a l'entorn natural, la llei forestal o la de protecció dels animals. 


Més de 4.000 hectàrees d'un espai natural protegit

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de la Generalitat, va aprovar definitivament, el gener de 2020, la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM) a l'àmbit de l'Anella Verda i del Pla Especial i Catàleg de Masies. Aquests instruments regulaven específicament les activitats i usos que es poden desenvolupar en aquest espai, però no tractaven l'ús social i públic, que ara queda recollit en la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda. 

L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que representa el 65% de tot el terme municipal, amb el qual l'Ajuntament vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari i fomentant un ús social i responsable de tot l'entorn natural. 

 


 

Relacionats

Article

Fotografia: Viu el Vallès

Aquesta normativa municipal regula els usos i l'exercici de les activitats que es fan com són l'esport, el turisme, l'educació i el lleure.

Notícia

Les primeres quatre instal·lacions es faran a l'Àrea Olímpica Municipal i els poliesportius de La Maurina, Sant Llorenç i Can Parellada

Notícia

La modificació puntual del Pla General Metropolità està destinada a potenciar el treball de la pagesia local i el manteniment de les zones boscoses.

Butlletí