Millores a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals d'Aigües de Reus

21/06/2022 - 08:00

Aigües de Reus executa un seguit d’inversions que tenen com a objectiu la millora del procés de tractament de les aigües de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), en el marc d’un esforç per millorar el sistema de sanejament de la ciutat dut a terme els darrers anys.

Aquestes inversions compten amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que destina a Reus 1.201.896,55 euros (2022) i 957.390,06 euros (2023), com a administració hidràulica responsable de les polítiques de sanejament a tots els municipis de Catalunya.

Són diversos els treballs que ara mateix es duen a terme a l’EDAR amb un pressupost de 316.917 euros: la millora del sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast, la reposició de les tremuges dels filtres de premsat i la substitució dels autòmats programables de bombament d’aigües residuals. Un seguit d’actuacions que, en tots els casos, tenen a veure amb el perfeccionament de la gestió i funcionament de la depuradora i la seva gestió energètica, i que s’emmarquen en el Pla d’Acció Municipal de Reus 2019-2023.

Entre les obres que també hi ha previst iniciar al llarg dels propers mesos destaca la construcció d’una planta solar fotovoltaica a l’EDAR de Reus de 640 kWp amb un pressupost de 565.848 euros, que serà la planta solar fotovoltaica més gran instal·lada a la ciutat de Reus fins a la data. A dia d’avui ja s’ha redactat el corresponent projecte i actualment es du a terme la tramitació de les diferents autoritzacions administratives.

D’altra banda, també està prevista l’execució del projecte de millora del tractament “biològic” de l’EDAR, amb un pressupost inicial de 1.276.520,08 euros. Aigües de Reus està ultimant el projecte.

Finalment, també aquest 2022, hi ha pendent per part de l’ACA l’aprovació i atribució de fons per executar d’altres treballs relacionats amb el sistema de sanejament per un import de 499.507,63 euros. Es tracta de la millora de la distribució lumínica i eficiència energètica de l'enllumenat de l’EDAR, de diverses actuacions de reposició de diferents equips de planta (compressors de gas dels digestors, reixes d’entrada a l’EDAR, etc.) i d’altres intervencions de millora com la redacció del projecte per a l’ampliació de la canonada col·lectora d’arribada a l’EDAR que sobrevola la carretera T-11.

Tot plegat, s’integra en el treball de manteniment del sistema de sanejament en alta, que requereix d’una inversió continuada i, sovint, poc visible. Aquest sistema de sanejament el configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals, concentrades prèviament per la xarxa de clavegueram en un o més punts. Formen part d’un sistema de sanejament en alta l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors principals. Es tracta d’un sistema que requereix d’un important manteniment, que recau en Aigües de Reus i que compta amb finançament de l’ACA.

 


 

Municipis: 

Relacionats

Notícia
Notícia

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, posa en marxa aquesta setmana un nou sistema de recollida de les restes de poda de la fracció vegetal porta a porta per tal de donar valor a aquest tipus de residus orgànics. 

Notícia

Aigües de Reus renova la gestió de les activitats pedagògiques per fer-les més dinàmiques i actualitzades.

Butlletí