La generació de residus al Vallès Occidental baixa fins a nivells de fa més de 10 anys

Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
05/03/2012

La generació de residus va baixar més d'un 4% al Vallès Occidental, durant el 2011, el que significa que van produir-se unes 12.000 tones menys de deixalles. En total s'han recollit 270.000 tones sumant les que s'han recollit separadament en els contenidors de recollida selectiva, els de la fracció RESTA i també els residus portats a la deixalleria.

Les dades incorporades pels ajuntaments de la comarca a l'Observatori del Residus confirmen aquesta davallada. També posen de manifest que en els darrers 5 anys s'ha reduït un 10% la generació de residus, el que suposa 30.000 tones menys. Actualment, de fet, s'estan produint menys residus que fa més de 10 anys. La comarca se situa als nivells de generació d'entre els anys 1998 i 1999. Però les dades indiquen també que el 2011 es manté el nivell de recollida selectiva: actualment es recull de forma separada el 36% dels residus que es generen al Vallès Occidental.

Aquest 5 de març, el president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, Joan Carles Sànchez, i la vicepresidenta Eva Herrero, han presentant aquestes xifres. El president del Consorci ha destacat que "aquestes dades són una fotografia del que està passant a la nostra societat, són bones dades des del punt de vista del medi ambient i la generació de residus però òbviament sabem que darrera aquestes dades hi ha una davallada del consum. L'element molt positiu, però, és que continuem l'alça en la recollida selectiva, amb un 36% de recollida selectiva en origen que arriba fins el 45% de materials recuperables si sumem els treball de recuperació fets al CTR i la matèria orgànica". El president també ha destacat que "una bona recollida selectiva feta en origen, dipositant cada residu al contenidor que toca, pot suposar una rebaixa en la factura que paguen els ajuntaments: una bona recollida selectiva deixa de ser una despesa per ser un ingrés, gràcies als cànons de retorn".

Per la seva banda, la vicepresidenta, Eva Herrero, ha afirmat que, "el repte que tenim és que quan es recuperi l'economia mantenim els nivells de generació. I això cal fer-ho produint normatives que limitin la producció de residus, per exemple, com les normatives sobre les bosses de plàstic. A més, no podem deixar de banda la informació i l'educació ambiental". Herrero també ha destacat que "el primer any de funcionament del CTR ha contribuït en el tractament de la RESTA i per tant en l'increment del percentatge de materials recuperables".

Evolució a la baixa els darrers 10 anys
Les dades de recollida de residus indiquen que la ràtio de generació ha estat d' 1,18 kg per habitant i dia l'any 2011, mentre que al 2005 era d' 1'48 quilos per habitant i dia.

Això vol dir que els darrers cinc anys hem passat de generar més de 500 quilos per habitant l'any, als 430 quilos per habitant del 2011.

De fet, el Vallès Occidental està generant menys residus que fa 10 anys. L'any 1999, per exemple, cada habitant va genera 485 quilos de residus.

Recollida selectiva

El fet que la generació global de residus baixi durant el 2011 implica que també disminueixin les tones recollides selectivament, tot i que el nivell de recollida selectiva es manté en el 36%.

En total s'han recollit 98.400 tones de forma separada, 4.500 tones menys que l'any anterior. D'aquestes, el 93% (4.180 tones) corresponen a la fracció del paper i el cartró, per la seva recollida paral·lela al marge dels circuïts municipals de recollida de residus. Per contra, cal fer notar que augmenta la recollida de matèria orgànica i dels envasos.

Pel que fa a la matèria orgànica, durant el 2011 s'han recollit 477 tones més que el 2010 i així, el percentatge d'orgànica recollida respecte al total de residus generats ha augmentat un 6,4%.

En el cas dels envasos, la recollida ha augmentat lleugerament, gairebé 200 tones, però el seu pes en el total de la recollida selectiva ha augmentat un 6,1%.

Per la seva banda, s'han recollit menys tones de vidre, però el percentatge de vidre recollit es manté en comparació amb l'any passat.

Destacar també que la recollida de voluminosos es manté, i a més, des de mitjans de 2011 es valoritzen a la Planta Intercomarcal del Reciclatge que està ubicada a Sabadell i que gestiona el Consorci.

Benefici econòmic de la recollida selectiva
Pels ajuntaments, en el marc actual, reciclar és equivalent a abaratir costos en el tractament dels residus. El tractament del paper, vidre i envasos no representa cost de tractament per l'ajuntament i, a més, genera uns ingressos de retorn. En el cas dels envasos, més de 200 euros per tona recollida; en el cas del paper, més de 100 euros per tona recollida si és té en compte el retorn del cànon i la venda; i en el cas del vidre, més de 50 euros per tona.

Per la seva banda, el tractament de la fracció orgànica encara que té un cost pels ajuntaments també te retorns importants que poden arribar als 42 euros per tona. Per contra, el tractament de la fracció RESTA és un cost directe pels ajuntaments, segons les tones que entren al Centre de Tractament de Residus. Amb tot, la recollida selectiva suposa no només un benefici ambiental sinó també econòmic.

La fracció RESTA
Gràcies a l'entrada en funcionament del CTR-Vallès, durant el 2011 la fracció resta ja s'ha tractat amb el màxim aprofitament dels materials recuperables i s'ha aconseguit reduir a la meitat l'abocament en dipòsit controlat.

El CTR-Vallès ha tractat més de 157.000 tones durant l'any 2011, s'ha obtingut més d'un 5% de materials recuperats i prop d'un 10% de materials estabilitzats (no aptes per a agricultura però sí per a altres usos).

A partir de l'experiència adquirida en aquest any i de l'anàlisi dels residus que entren al Centre de Tractament de Residus es coneixen més dades sobre la fracció resta:

  • El contingut de matèria orgànica en la fracció resta ha baixat: fet que es pot relacionar amb l'increment de la recollida selectiva d'orgànica.
  • El contingut de paper en la fracció resta ha disminuït.
  • El contingut de vidre en la fracció resta ha augmentat: fet que confirma que cal reforçar la recollida separada d'aquesta fracció.

Gràcies al tractament de la fracció RESTA al CTR-Vallès s'aconsegueix augmentar el percentatge de materials recuperats, passant del 36% obtingut gràcies a la recollida selectiva, al 45% si s'hi afegeixen els materials recuperats i el bioestabilitzat provinents del CTR-Vallès. A més, s'evita que el material biodegradable arribi al dipòsit controlat.

Relacionats

Notícia

Els dies 3 i 6 de febrer els Mercats Municipals del Sagarra i Singuerlín a Santa Coloma de Gramenet estan acollint, respectivament, la quarta edició de la campanya “La bossa o la vida”, en horari de 8:30 a 13:30 h. El propòsit final és la sensibilització tant a comerciants com a ciutadania del consum excessiu de bosses de plàstic i les  nefastes conseqüències pel Medi Ambient.  

Butlletí