El porta a porta compleix tres mesos a Santa Eulàlia arribant fins al 83% de recollida selectiva

14/03/2019 - 08:30

La recollida de resta disminueix notablement en benefici de la d’esporga i la deixalleria

El 15 de novembre de 2018 Santa Eulàlia va tornar a implantar, sis anys després, el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Ho va fer després que els ciutadans i ciutadanes del municipi, a través d’un procés participatiu, decidissin posar fi als contenidors a la via pública. Quan es compleixen exactament tres mesos de la posada en marxa d’aquest servei, l’Ajuntament dona a conèixer les primeres dades obtingudes amb el porta a porta.

La xifra més significativa és l’augment del tant per cent de recollida selectiva bruta de les fraccions del porta a porta. Tenint en compte que el servei va implantar-se a 15 de novembre de 2018, el tant per cent de recollida selectiva entre gener i novembre de l’any passat va ser d’un 65,36% de mitjana. Computant els dos primers mesos sencers del porta a porta, és a dir, desembre de 2018 (81% de recollida selectiva) i gener de 2019 (83% de recollida selectiva), la mitjana se situa en un 82%, una xifra molt més elevada que el 65,36% citat anteriorment. La dada més evident és la comparació entre el mes de gener de 2018 (44% de recollida selectiva) i el mes de gener de 2019 (83% de recollida selectiva). Una diferència de gairebé 40 punts que posa de manifest la millora en quan a reciclatge al poble de Santa Eulàlia. Com a primera conclusió podem afirmar, doncs, que els ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia han assimilat positivament el canvi de sistema, duent a terme correctament la separació de residus.

Si passem a analitzar en detall les xifres de cadascuna de les fraccions recollides des de la implantació del porta a porta, descobrim que l’orgànica, el paper, els envasos i el vidre mantenen unes xifres molt similars abans i després del porta a porta. No obstant, s’observa que la resta es redueix notablement des de la implantació del nou servei. La mitjana de tones recollides amb contenidors a la via pública entre gener i novembre de 2018 va ser de 61,71 tones, mentre que entre desembre de 2018 (23,16 tones) i gener de 2019 (22,1 tones) la mitjana se situa en 22,63 tones recollides. La diferència és molt més evident si només comparem el mes de gener de 2018 (143,98 tones) amb el mes de gener de 2019 (22,1 tones). L’explicació a aquest descens tan evident en la recollida de resta és degut a que molts dels residus que abans anaven a parar a la bossa de resta eren esporga o material que havia d’anar a la deixalleria. Precisament, la baixada de resta ha provocat un augment en la recollida d’esporga i d’entrada de residus a la deixalleria.

Funcionament del porta a porta i recollida segons la fracció

Tot i el majoritari bon funcionament del porta a porta per part de la ciutadania, l’Ajuntament vol aprofitar per recordar el correcte ús d’aquest servei, degut a que s’han detectat algunes incidències subsanables.

Totes les llars i activitats econòmiques del municipi tenen el mateix calendari a l’hora de treure els cubells, que és entre les 20 i les 21 h. La recollida és nocturna i diürna, depenent de la zona del municipi. A la zona 1 (Sagrera i Rieral) la recollida es fa entre les 21 i les 6 h. A la zona 2 (Pinedes del Castellet, La Font d’Abril, Mas Vendrell, Els Lledoners, La Serra, La Font de Sant Joan, La Primavera, Els Ametllers i el Serrat) i zona 3 (Can Marquès, Sant Cristòfol, Can Font, la Campinya i el Bonaire) la recollida és a partir de les 6 h. Cada fracció s’ha de treure amb el seu corresponent cubell a la porta de cada casa segons el dia de recollida de la fracció. Al cubell de color marró s’hi ha de dipositar la fracció orgànica dins de la seva corresponent bossa compostable. Al cubell de color vermell s’hi ha de dipositar el paper, el cartró, la resta, el vidre i els envasos, depenent del dia de la recollida.

Els dies de recollida de cada fracció és el mateix per a cada llar. Les activitats econòmiques que generin un volum considerable de residus tenen un calendari gairebé semblant, amb alguns matisos. Així doncs, el calendari del porta a porta per a les llars és:

Dilluns: - / Dimarts: Orgànica - Paper i cartró / Dimecres: Resta – Vidre / Dijous: Orgànica – Envasos / Divendres: - / Dissabte: - / Diumenge: Orgànica - Envasos.

Cal tenir en compte que el tèxtil sanitari es pot treure en una bossa a part a dins del cubell vermell, cada dia de recollida, amb l’adhesiu corresponent. Per als voluminosos i poda la recollida és a domicili trucant prèviament al 93 840 23 30.

El calendari de les activitats econòmiques generadores de grans volums de residus és el següent:

Dilluns: - / Dimarts: Orgànica - Paper i cartró / Dimecres: Resta – Vidre / Dijous: Orgànica – Envasos / Divendres: - / Dissabte: Orgànica - Paper i cartró (cal treure els residus entre les 15 i les 17 h) / Diumenge: Orgànica - Envasos. 

El pressupost 2019 destina més inversió al porta a porta

Amb l’objectiu de seguir millorant les dades obtingudes en els tres primers mesos del sistema porta a porta, l’Ajuntament va aprovar dins del pressupost 2019 la millora de certes partides destinades a aquest servei. Així doncs, en l’apartat d’inversions es destinaran 46.000 euros a construir una tercera àrea d’emergència dins de la deixalleria (actualment n’hi ha a una a Can Font i una altra a Mas Vendrell) i a la compra de més cubells i bujols. Per al 2019, el cost total d’aquest servei de recollida d’escombraries està estimat en 921.423,19 euros. D’aquest gairebé milió d’euros que costarà el porta a porta, 550.000 euros estaran destinats al cost de recollida (amb un augment de 155.000 euros respecte a l’any passat) i 142.000 euros al lloguer de camions. Cal destacar que en referència al tractament de residus, el cost d’entrada a planta previst per l’Ajuntament passarà de 120.000 a 45.000 euros, una rebaixa destacable derivada de la bona separació dels residus amb la implantació del porta a porta.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Es penalitza amb el 50% els habitatges que no participin del Porta a Porta i es bonifica amb el 5% aquells que generin poca resta

Notícia

Des de de diumenge 1 de gener, ha començat el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Notícia

Ja existeixen associacions de municipis per la recollida selectiva porta a porta a Catalunya i València i s'està treballant en una entitat a Andalusia.

Butlletí