El nou POUM de Vic dibuixa una ciutat inclusiva, saludable i sostenible

02/04/2019 - 09:00

 El ple de Vic va aprovar provisionalment el nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) en sessió extraordinària.

El nou POUM dibuixa com serà la ciutat en un horitzó temporal de deu o quinze anys. A grans trets, el POUM esbossa una ciutat compacta, policèntrica, que modera el creixement demogràfic i on guanyen protagonisme aspectes com la salut, la preservació del paisatge i la participació ciutadana. Tot això, amb l’objectiu de posar les persones al centre i de millorar la seva salut i qualitat de vida, elements que s’incorporen de forma pionera en un POUM d’àmbit català.

El POUM es va aprovar amb un ampli consens amb els vots a favor de l’equip de govern, ERC-Som Vic i Vic per a Tots, mentre que Capgirem Vic es va abstenir i Plataforma Vigatana va votar-hi en contra.

Ara, el nou POUM haurà de ser aprovat de forma definitiva pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Un POUM dividit en eixos i objectius transversals

L’exposició de la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va contextualitzar i resumir els principals aspectes que recull el POUM.

Mida de la ciutat, equipaments i patrimoni

Un dels aspectes que recollia l’anterior POUM, datat del 2010 i que va ser anul·lat l’any 2015, era una previsió de creixement que arribava als 80.000 habitants i que ara es modera per situar-se als 51.200 habitants. “L’anterior previsió es va calcular en una època precrisi, i ara les perspectives de creixement han canviat radicalment”, apuntava Palmero.

A més, es dona al riu Mèder la funció de “cremallera” per esdevenir un eix vertebrador de la ciutat, i emplaçant en aquesta àrea diversos equipaments, com ara les Adoberies, la Biblioteca o el nou campus de Salut de la UVic-UCC. En aquest sentit, Palmero va detallar que amb el nou planejament se superen amb escreix els metres quadrats totals d’equipaments i de metres quadrats d’equipaments per habitant que marca la llei, i que estaran situats equitativament per tot el municipi.

Un altre dels elements rellevants del nou POUM és la preservació del patrimoni vigatà, reforçant “els trets identitaris que han fet de Vic una capital de Catalunya”. Així, es fomenta l’ús de mitjans sostenibles i el reciclatge i la reforma dels habitatges i edificis. D’aquesta manera, es permetrà agrupar finques, compartir nuclis d'escala i es vetllarà per la protecció de la ciutat antiga.

De la superfície total de Vic, el POUM determina que un 25,69% és sòl urbà, un 2,31%, sòl urbanitzable, i un 72%, sòl no urbanitzable.

Entorn natural, zones verdes i plans especials

El POUM preveu un increment d’un 50% en metres quadrats destinats a zones verdes i espais lliures respecte les actuals, i es plantegen dos plans especials: un pel Puig dels Jueus, i un altre del Parc Fluvial.

Pel que fa al Pla especial del Puig dels Jueus, Palmero va subratllar que serviria per ordenar l’espai i que la ciutadania es pogués fer seu l’espai. Aquest pla especial també permetrà estudiar la viabilitat del vial que s’havia projectat inicialment, una demanda de part de l’oposició. Des de l’equip de govern es van fer passos per assolir un major consens, debatre-ho políticament i sobretot perquè es faci amb la participació de la ciutadania.

L’altre pla especial que recull el POUM és el del Parc Fluvial, que a més d’incloure la demanda de Vic per a Tots per a la protecció del Meandre del Pas, creix per esdevenir més ambiciós i ordenar i renaturalitzar les lleres dels rius.

Respecte al sòl agrícola, el POUM ha redactat un catàleg de masies, que les xifra en 183 masies i cases rurals, amb la intenció de protegir-lo i estabilitzar un grau de població que ajudi a custodiar-lo i potenciant-ne l’activitat econòmica.

Infraestructures de mobilitat

La mobilitat interna dins de la ciutat del POUM ve marcada per l’aplicació de camins saludables, la reducció del pas de vehicle motoritzat i la projecció d’aparcaments dissuasius i paisatgístics connectats al centre a través de transport urbà. Aquests aparcaments proporcionaran un total de 1.200 noves places d’aparcament gratuïtes.

Teixit productiu

En l’àmbit de teixit productiu i innovació, es posa la llavor per un futur polígon industrial d’àmbit supramunicipal.

Per altra banda, el pla reforça també “el paper dinamitzador, internacionalitzador i de captació de talent” de la UVic-UCC, repartint també les diverses facultats i centres vinculats a la institució per tota el nucli, seguint el concepte de “campus ciutat”.

Comerç i ciutat policèntrica

El nou POUM posa èmfasi en la creació de nous pols de centralitat estesos per tota la trama urbana, amb l’objectiu de generar equilibri entre barris i activar, mantenir i protegir el comerç de proximitat. Així, s’aposta per un model de ciutat policèntric.

Habitatge

El nou POUM proposa un equilibri entre habitatge lliure i habitatge de protecció, per afavorir la cohesió social. Es compleixen així els objectius del pla sectorial i de la llei d’habitatge, amb la construcció de 1.813 nous habitatge protegits de diferents tipologies, repartits per tota la ciutat.  Aquest objectiu de cohesió social es reforça amb la promoció de la rehabilitació de pisos per passar a formar part de la borsa de lloguer assequible d’habitatge.

Paisatge, participació i salut

El POUM inclou actuacions per recompondre els accessos de la ciutat, ordenant-los per facilitar la mobilitat i el fons escènic que la caracteritza.

Pel que fa a participació ciutadana, el POUM aprovat inicialment va ser exposat públicament entre el 14 de febrer i el 30 d’abril, un període més llarg del que preveu la llei; es van atendre 209 consultes i es van realitzar 243 al·legacions. D’aquestes, un 77% han estat estimades total o parcialment.

En aquest sentit, la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va repassar les propostes i al·legacions presentades per cada grup municipal que han estat acceptades i va agrair a tots els partits “la voluntat d’arribar a consensos. Volíem que aquest POUM fos un POUM de tothom, de consens, i on tothom s’hi pogués sentir còmode”. Per això, “s'ha abaixat un 35% el nombre d'habitatges del Graell, desprogramant brutalment el sòl en què s'hi havia previst edificació en aquesta zona. S'ha incorporat també el Pla d'Estudi del Pla del Meandre a tot el parc fluvial, de gran abast”.

Finalment, Palmero va posar l’accent en la incorporació d’indicadors de salut en el POUM, fet que el converteix en un pla pioner a Catalunya. El nou POUM de Vic ha incorporat el vector de la salut i ha desenvolupat una metodologia per avaluar l’impacte de la salut en les actuacions urbanístiques, per fer de Vic una ciutat saludable i que posa les persones al centre.


 

Municipis: 

Relacionats

Article

En el marc de la celebració del 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Vic va aplegar 550 nens i nenes de 12 escoles de la ciutat que han participat a una edició de 25 anys amb recorreguts amb bicicleta/caminant des dels centres escolars a l’esplanada del riu Gurri.

Notícia

L'Ajuntament de Vic i entitats de la comarca s'han unit per impulsar accions per millorar la quantitat i qualitat d'aigua del territori

Butlletí