Acciónatura inicia el projecte de restauració del tram baix del riu Llobregat

Un bloc explica les actuacions que es volen portar a terme i recull les opinions i propostes de tots els interessats
Font: AccióNatura
04/12/2009

Acciónatura ha engegat les feines de millora ambiental del tram baix del riu Llobregat, per tal de potenciar la funció del riu com a connector ecològic i recuperar al màxim la seva biodiversitat, els seus valors i les seves funcions. Les accions que es duran a terme  busquen assolir diversos objectius ambientals: recuperació de la vegetació autòctona de ribera, millora de l'hàbitat per fauna, recuperació de la morfologia natural del riu i la seva funció com a corredor biològic, recuperació dels processos biològics i la millora del paisatge.

Entre les actuacions que es duran a terme s'inclouen:

- Eliminar espècies exòtiques invasores, com ara la canya (Arundo donax) i el plomall de la pampa (Cortaderia selloana), que tenen una forta presència en el curs baix del riu i afecten la qualitat de l'hàbitat i la biodiversitat.

Recuperar braços laterals per aconseguir una morfologia trenada típica del riu en el seu tram baix. D'aquesta manera s'aconsegueix una millor comunicació amb les terrasses fluvials i s'evita la continua incisió del riu en la llera.

Recuperar el bosc de ribera amb espècies autòctones. Es plantaran salzes, tamarius, gatells, pollancres, àlbers, oms, freixes, etc. en forma de petites comunitats agregades, que serveixin de nuclis de disseminació d'aquestes espècies. Aquesta vegetació està adaptada al règim d'inundacions del riu i permet el pas de l'aigua en cas d'avingudes.

Crear espais nous. Platges i zones de canyís per a que siguin hàbitat de fauna, com el rossinyol bord, la polla d'aigua o el rascló; i talussos per a la nidificació d'aus, com el blauet i l'abellerol.

Suavitzar la pendent de marges i talussos per fer-los més accessibles pels amfibis, tot afavorint la connexió entre el curs fluvial i el seu entorn. 

Netejar l'espai de residus d'origen urbà i industrial.

El projecte, a més, té un component didàctic i participatiu. S'ha creat un bloc (http://restauraciollobregat.wordpress.com) per explicar les actuacions que es volen portar a terme i per recollir les opinions i propostes de tots els interessats.  Les actuacions estan estructurades en grans temàtiques i compten amb el suport de gràfics i il·lustracions. Per altra banda, el bloc ofereix un apartat d'agenda on s'anunciarà com col·laborar en el projecte durant les fases de disseny, execució i manteniment del projecte; per exemple, participant en les jornades de voluntariat. Es pretén donar a conèixer els valors naturals del riu i la seva importància, per tal de promoure la implicació ciutadana envers aquest espai.

(P)

Un ecosistema degradat

El riu Llobregat constitueix un sistema fluvial molt alterat, on manquen els principals components d'estructura física i de funcionament com a ecosistema. La vegetació autòctona ha quedat reduïda a peus aïllats i les espècies exòtiques i invasores, com la canya, s'han estès per tot el tram, sovint com a espècies dominants.

Ara per ara no és possible recuperar les condicions naturals originals de la zona, a causa de totes les grans infraestructures que limiten i condicionen el funcionament de l'espai (autopistes, AVE, col·lectors, industries, ocupació urbana, etc.) i que impossibiliten la recuperació de les àmplies planes d'inundació i el traçat sinuós del riu Llobregat. Tot i així, encara és factible millorar les seves condicions ecològiques mitjançant actuacions de rehabilitació compatibles amb els usos actuals del seu entorn.

Relacionats

Butlletí