Quant contamina el port?

Font: Miquel Ortega. contaminacio.net

09/12/2019 - 11:32

El port genera diversos impactes ambientals, en aquest reportatge, Miquel Ortega ens aporta informació de qualitat sobre la aportació d'aquesta infraestructura a la contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen, partícules i CO2.

Abans d’entrar en la quantificació cal entendre que la resposta a la pregunta plantejada és diferent si ens referim a quants gasos contaminants emet el port (emissions), o a quina part d’ells ens afecta als veïns i veïnes de Barcelona (immissió). La raó és senzilla, una part dels gasos emesos van cap al mar o zones poc habitades i es dissolen sense afectar a la nostra salut.

Aquesta diferenciació és important pel NO2, les partícules o el diòxid de sofre, però no ho és (el que importen són únicament les emissions) pels gasos amb efecte d’hivernacle, causants del canvi climàtic a escala global.

 

La contribució a la contaminació particulada

La contribució en termes d’emissions de PM10 del Port a la ciutat, segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire de Barcelona 2015-2018, va ser el 2013 d’un 52% de les emissions de la ciutat. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de partícules associables al port són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, les altres fonts (trànsit dins el port, maquinària, etc…són per tant molt menors).

La contribució del port en la contaminació de partícules de l’aire que respirem (immissions) és, com hem esmentat anteriorment un valor diferent de les emissions, i és especialment important en el mateix port i a alguns dels barris costaners, tot i que tal com veurem afecta a tota la ciutat d’una manera significativa.

Al mateix port entre el 54-55% de la contaminació per PM10 mesurada a l’aire que es respira, i entre el 50 i 52% de la contaminació PM2,5 és generada per la mateixa activitat del port (contant els vaixells). Als barris costaners la contribució és molt depenent d’on estan situats, essent els nivells més alts a la zona nord de la costa de la ciutat.

Les mesures realitzades durant sis mesos al barri de la Marina per l’Agència de Salut Pública de Barcelona mostren que, tal com era d’esperar, l’impacte és petit, ja que queda arrecerat de la direcció prioritària del vent, mentre que, tot i que encara no hi ha dades públiques disponibles (s’estan portant a terme estudis) és d’esperar que tant a Ciutat Vella com a la zona costanera del districte de Sant Martí la influència sigui força més significativa.

De fet per primera vegada al 1er Congrés de Qualitat de l’aire del 24 i 25 d’octubre el Director de Medi Ambient del Port de Barcelona va presentar uns mapes actualitzats de la distribució de la immissió a la ciutat calculats per Barcelona Regional. Els resultats són els següents:

Distribució de la contaminació associada al port. Font: Jordi Vila. Port de Barcelona. 1er Congrés de Qualitat de l’Aire de Catalunya, 2019.

Malauradament el mapa no presenta l’escala de colors, i no s’ha fet públic a cap altre document oficial amb una explicació més detallada.

Al conjunt de la ciutat segons el Pla de Millora de Qualitat de l’Aire del Port de Barcelona (versió 3, del 2016) i diversos estudis han mostrat que, si es tenen en consideració les reaccions secundàries, principalment generades per la reacció del SO2 emès pels vaixells amb altres substàncies atmosfèriques, la contribució de la contaminació particulada deguda a l’activitat portuària a l’aire que es respira a la ciutat és: entre el 9 i el 12% de la contaminació de fons de PM10, i el 11 i el 18% de PM2,5.

 

La contribució a la contaminació per NO2

Els vaixells són importants emissors de NO2 a l’atmosfera, fins i tot es pot veure la seva traça des dels satèl·lits:

Imatge satel·lital obtinguda mitjançant el detector Tropomi de la quantitat d’NO2 a la columna d’aire atmosfèrica. Es pot observar perfectament la traça del pas dels vaixells per la Mediterrània i l’Estret de Gibraltar. Font: Tropomi.eu

Al cas de Barcelona a l’any 2013 la contribució del port a les emissions de NO2 de la ciutat era d’un 46%. Un estudi més recent permet analitzar els orígens d’aquestes emissions. Segons el port de Barcelona per sobre del 96% del total de les emissions de NO2 associables són produïdes pels vaixells a la seva aproximació i estada al port, i en particular a l’any 2017 tot i no ser els més nombrosos, la contribució més gran en termes de contaminació de NO2 era originada pels contenidors, seguida pels ferris.

Font: Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat. Qualitat de l’aire

Per la seva característica gasosa el NO2 es distribueix també per l’atmosfera, i la contribució mitjana a les estacions de mesura (immissió) l’any 2013 era d’un 7,6%. Amb un rang entre el 4,8% a l’Estació de la Vall d’Hebron, fins a un 14,4% a l’Estació de Ciutadella. La distribució, però també és irregular, tal com es mostra al gràfic de la secció anterior.

 

La contribució a les emissions de CO2

Una simulació de les emissions de CO2 de les autopistes marines obtinguda a partir de les dades obtingudes pel satel·lit Sentinel 5 . Font: ECMWF/CAMS

Amb aquest contaminant un aspecte clau és la determinació de quines emissions atribuïm al port: les de les instal·lacions pròpies i la manipulació dels productes?, les de les instal·lacions i les associades a les embarcacions mentre són al port? O també incorporem les emissions mentre els vaixells s’apropen?, fins a quina distància? I no hauria de responsabilitzar-se també d’una part de les emissions dels vaixells en trànsit entre els ports amb els quals fa el negoci? L’abast d’activitats que considerem en l’anàlisi condiciona molt els resultats, i és una de les raons per les quals els resultats poden ser molt diferents en funció de la metodologia.

No he sabut trobar referències actuals completes al respecte. Segons un estudi realitzat amb dades de l’any 2008 i publicat el 2011 a la revista Energy Policy les emissions associades al port de Barcelona – tenint en compte les emissions de les infraestructures pròpies, i les de les embarcacions des del moment en què entraven a 1 milla del port i fins que tornaven a sortir, eren de 331.330 tones de CO2eq. Una quantitat que probablement serà actualment superior en haver-se augmentat el volum d’activitat tant en mercaderies com en creuers (tot i que també ha millorat probablement l’eficiència).

Evolució del Port de Barcelona. Font: The port of Barcelona a strategy for the future

Evolució del Port de Barcelona. Font: The port of Barcelona a strategy for the future

Segons l’Ajuntament de Barcelona les emissions agregades del Port de Barcelona i l’Aeroport de Barcelona estan al voltant de les 400.000 tones de CO2eq, però no ha estat possible saber quina part d’aquestes assumeix l’Ajuntament que és responsabilitat del Port de Barcelona, ni quins són els factors incorporats a la comptabilitat.

Tenint en consideració aquests números com a valors de referència a la memòria del pla de sostenibilitat sectorial del Port de Barcelona 2018 l’únic valor de referència de les emissions que es facilita és que el 2018 les emissions de CO2eq atribuïbles a l’Autoritat Portuària de Barcelona van ascendir a 318 tones, de les quals 224 van correspondre al consum de combustibles per a mobilitat i 94, per a calefacció. Com es pot observar és un valor irrellevant enfront de si es considera les emissions dels vaixells quan estan a port, que és on cal veritablement actuar.

Malauradament, tot i que se cita que el port participa en un projecte anomenat Projecte BCN Zero Carboni que es va posar en marxa l’any 2014, i que consisteix a inventariar les emissions de GEH de les activitats estretament relacionades amb el pas de les mercaderies pel Port, reduir al màxim les seves emissions i compensar aquelles que no poden ser minimitzades, no s’informa de resultats obtinguts en l’inventari d’emissions i no sembla que s’hagin pres mesures vinculades en aquesta iniciativa.

El 2017 s’ha publicat un estudi de recerca per fer una estimació de les emissions associades als creuers al port de Barcelona a partir de l’estudi del comportament d’una 30a de creuers, corresponents a un 70% de les entrades realitzades l’any 2015. Les emissions estimades pels vaixells estudiats van ser de 41.750 tones de CO2. Es desconeix però quin seria l’import total associat als creueristes, i quin rol juguen aquests en el total de les emissions del Port. Es tracta, per tant, encara d’una informació molt parcial.

Finalment assenyalar que darrerament s’han fet diversos anuncis anunciant projectes per facilitar l’electrificació del port, però en cap d’ells, fins on jo sé, s’han quantificat els objectius en termes de reducció d’emissions associades. Una presentació del port de les actuacions planificades es pot trobar aquí.

Per tant encara estem lluny de tenir una bona estimació pública de la contribució del Port a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, tot i que pot ser prou rellevant.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La contaminació de l’aire és un problema de salut pública de primera magnitud i cal continuar implementant accions per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat. Aquesta és la principal conclusió de l'informe anual de qualitat de l'aire a Barcelona que acaba de publicar l'Agència de Salut Públic de Barcelona.

Article

L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a una declaració, juntament amb altres ciutats com Oslo, Copenhagen, Vantaa i Hèlsinki, on es compromet a què el 50% de la maquinària de les obres públiques sigui lliure d'emissions el 2030.

Notícia

La Comissió Europea ha presentat la proposa per establir i revisar la normativa i fixar uns paràmetres més estrictes sobre els contaminants de l'aire, les aigües superficials i subterrànies i el tractament de les aigües residuals urbanes. 

Butlletí