Santa Eugènia de Berga promou els sistemes de generació d’energia renovable

26/02/2020 - 10:30

Santa Eugènia de Berga aprova bonificacions fiscals per a aquells immobles als que, sense estar-ne obligats, s’hi instal·lin plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum. L’objectiu és el de promoure sistemes més nets, més distributius i amb una major participació ciutadana.

L’Ajuntament ha aprovat, per a l’exercici 2020, modificacions de les Ordenances fiscals reguladores de l’Impost sobre béns immobles i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, incorporant beneficis fiscals vinculats a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Pel que fa a l’Impost sobre béns immobles, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’Impost els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica sense estar-hi legalment obligats. Aquesta bonificació tindrà una durada de cinc anys, iniciant-se el període impositiu següent a la data en què la instal·lació consti degudament executada i legalitzada davant la Generalitat. Les que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya amb data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi un període de 2 anys. En aquest supòsit, el termini d’aplicació de la bonificació s’iniciarà en el període impositiu 2020 i finalitzarà l’exercici 2024.

Pel que fa a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, es concedirà una bonificació de la quota de l’Impost quan es tracti de construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instal·lada.


 

Categories: 

Relacionats

Article

En aquest vídeo de l'Ajuntament de Vic es desxifra la factura d'electricitat i s'expliquen els conceptes claus que cal tenir en compte.

Notícia
També impulsa una fiscalitat verda

El Ple de l'Ajuntament de Manlleu ha aprovat una nova Ordenança per facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaique

Article

La instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’escola Guillem de Mont-rodon i a la llar d’infants dels Caputxins ha estat el projecte guanyador de la cinquena edició dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vic.

Butlletí