Sant Celoni disposarà d'un catàleg de masies i cases rurals

25/03/2006 - 00:00
Sant Celoni disposarà d'un catàleg de masies i cases rurals del municipi situades en sòl no urbanitzable. L'Ajuntament ha acordat la redacció del Pla especial urbanístic per a l'aprovació de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, subvencionat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquest catàleg estarà format per les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificarà les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la seva preservació i recuperació. De cada masia o casa rural es confeccionarà una fitxa on constarà la seva tipologia, entorn, l'ús actual, titularitat, l'estat de conservació de l'immoble o conjunt, situació de risc, accessibilitat des dels camins públics,... També hi constarà les justificacions que aconsellen la recuperació i preservació (històriques, paisatgístiques...) a més de les determinacions normatives de volumetria original, volums a rehabilitar, recuperar o suprimir, obres permeses, definició de materials i cromatismes admesos, serveis, arranjament dels camins d'accés i altres que serviran de base per a la tramitació de llicències d'obres en aquestes edificacions emplaçades en el sòl no urbanitzable, que pren especial relleu a Sant Celoni, arran de l'extensió del municipi i del nombre de preexistències arreu del territori.

Relacionats

Butlletí