Salvador Milà vol que el nou Estatut reconegui els drets ambientals

28/06/2004 - 00:00
El conseller de Medi Ambient, Salvador Milà, ha anunciat la voluntat que el nou Estatut incorpori una declaració de drets ambientals que reconegui el dret dels catalans a viure en un ambient equilibrat i respectuós amb la salut pública. Per elaborar la seva proposta, Milà s'inspira, de moment, en els continguts de la Carta del Medi Ambient francesa, en procés d'aprovació per l'Assemblea Nacional. El document, amb el mateix valor constitucional que la Declaració dels Drets de l'Home i la dels Drets Econòmics i Socials, serà un annex de la Constitució Francesa. Un dels aspectes més importants que recull és el 'principi de precaució', segons el qual tot projecte té el deure de garantir que el seu desenvolupament no suposarà danys irreversibles al medi ambient ni les persones. En el cas del principi de 'qui contamina paga', el text és menys ambiciós i es limita a recollir que 'tothom ha de contribuir a la reparació dels danys que causa el medi ambient, en les condicions definides per la llei'. En l'acte de presentació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), que es va fer divendres 25 de juny al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Milà va explicar que elaborarà la seva proposta i que la farà arribar al conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura. Ara mateix l'Estatut es troba en procés de reforma mitjançant una iniciativa del Parlament amb el suport del govern. La cambra catalana ha constituït una ponència, integrada per tots els grups, que serà l'encarregada de redactar la proposta de reforma. Aquesta ponència ha començat una ronda de converses amb representants de la societat civil catalana amb la intenció de recollir les aportacions d'organitzacions i moviments socials. Al mateix temps, el govern ha engegat una campanya de difusió amb l'objectiu de promoure la participació en la redacció del nou Estatut.
Carta del Medi Ambient Francesa El poble francès. Considerant, Que els recursos i equilibris naturals han condicionat l'emergència de la humanitat; Que el futur i l'existència mateixa de la humanitat són indissociables del seu medi natural; Que el medi natural és el patrimoni comú dels éssers humans; Que els humans exerceixen una influència creixent en les condicions de la vida i en la seva evolució; Que la diversitat biològica; el desenvolupament de la persona i el progrés de les societats humanes estan afectats per determinades modes de consum o de producció i per l'explotació excessiva dels recursos naturals; Que la preservació del medi ambient ha de tenir el mateix tractament que tenen els altres interessos fonamentals de la Nació; Que a fi d'assegurar el desenvolupament sostenible, les opcions destinades a respondre les necessitats del present no han de comprometre la capacitat de les generacions futures i els altres pobles per satisfer les seves pròpies necessitats; Proclama: art1 Tothom té dret a viure en un medi equilibrat i respectuós amb la salut art2 Tothom té el deure de prendre part en la preservació i millora del medi ambient. art3 Tothom, en les condicions definides per la llei, ha de prevenir els danys que és suceptible que faci al medi ambient o, si no n'hi ha, limitar-ne les conseqüències. art4 Tothom ha de contribuir a la reparació dels danys que causa el medi ambient, en les condicions definides per la llei. art5 En el moment en què s'efectua un dany, encara que incert segons els coneixements científics, es podria afectar de manera greu i irreversible el medi ambient, les autoritats públiques vetllen per l'aplicació del principi de precaució i en llurs àmbits d'atribucions, per la posada en marxa de procediments d'avaluació dels riscos i per l'adopció de mesures provisòries i proporcionades a fi d'evitar la realització del dany. art6 Les polítiques públiques han de promoure un desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, concilien la protecció i la millora del medi ambient, el desenvolupament econòmic i el progrés social. art7 Tothom té dret, en els condicions i els límits defintis per la llei, a accedir a les informacions referents al medi ambient que tenen les autoritats públiques i participar en l'elaboració de les decisions públiques que incideixen en el medi ambient. art8 L'educació i la formació en el medi ambient han de contribuir en l'exercici dels drets i deures definits per aquesta Carta. art9 La recerca i la innovació han de fer la seva aportació en la preservació i millora del medi ambient. art10 Aquesta Carta inspira l'acció europea i internacional de França.

Relacionats

Butlletí