Sabadell serà l’epicentre de la urgent gestió de la contaminació atmosfèrica

11/10/2019 - 14:00

La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sabadell conformen el comitè impulsor d’un Congrés que planteja les eines de gestió i normatives d’implantació per a una millora de la qualitat de l’aire de la societat.

8 de cada 10 ciutats superen els nivells màxims de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A Catalunya, s’han superat els nivells d’òxids de nitrogen (NOx) i de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en zones molt densament poblades, com l’aglomeració de Barcelona. El Congrés servirà de marc per a la presentació de campanyes i solucions davant aquesta alerta.

 

Exponents en matèria de qualitat ambiental de Global a Local

Durant dos dies, el 1er Congrés de l’Aire aplegarà a Fira Sabadell, 95 ponents de relleu científic nacional i internacional que exposaran la darrera hora de l’estat de la qüestió en urgència ambiental. Mr. Martin Williams de King’s College Londres, serà l’encarregat de la ponència inaugural amb els “Nous valors guia de l’OMS. Progrés i Perspectives” i des del Ministeri per a la Transició Ecològica Maj-Britt Larka, posarà de relleu “el repte dels sostres nacionals d’emissions”. Les mesures per a la millora de la qualitat de l’aire també seran avaluades des de la perspectiva de l’impacte sobre la salut i la qualitat de vida de les persones, per Xavier Querol (CSIC-IDAEA) i Jordi Sunyer (ISGLOBAL) en una radiografia del moment que esdevindrà clau.

 

7 àmbits d’anàlisi de la Qualitat de l’Aire

A través de les 22 sessions de treball plantejades repartides en 7 àmbits d’aplicació directa, el Congrés busca projectar els agents sectorials i donar suport a  les sinèrgies i aliances necessàries per enfortir i visibilitzar la gestió de la qualitat de l’aire i involucrar els agents clau –tècnics, polítics i mitjans de comunicació– per afavorir l’adopció de polítiques integrals en favor de la qualitat de l’aire.

  1. SALUT.                                 5. FISCALITAT.
  2. EMISSIONS.                        6. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
  3. MOBILITAT.                        7. AVALUACIÓ I MODELITZACIÓ.
  4. URBANISME.

Les 4 administracions impulsores del Congrés tenen molt clar que cal treballar i actuar de manera imminent i coordinada i que aquest pot ser el millor Fòrum de debat i canvi.

 

Catalunya, un territori conscienciat amb el seu aire

Una de les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Salut, és reduir la contaminació a la conurbació de Barcelona. El Govern hi treballa de manera conjunta amb les diferents administracions implicades, aplicant els acords de les dues cimeres que han celebrat i les mesures del Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire. 

Amb el convenciment que cal anar encara més enllà, Territori i Sostenibilitat, d’una banda, està estudiant noves mesures, com l’ampliació de les zones de baixes emissions a totes les ciutats grans de Catalunya, i, de l’altra, està accelerant mesures ja previstes. Paral·lelament, continua treballant per a una gestió diferent dels peatges, en un model de gestió basat en la Directiva de l’eurovinyeta –on qui contamina paga.

El Departament disposa de la infraestructura necessària per vigilar la qualitat de l’aire a tot Catalunya amb 127  punts de mesurament automàtic,, que proporcionen més de 35 milions de dades anuals. Aquesta informació li permet fer un diagnòstic, així com declarar els episodis de contaminació quan se superen determinats nivells de contaminants. En l’àmbit industrial, estableix les mesures de prevenció i control i fa el seguiment de les emissions a les activitats més contaminants i programa anualment les inspeccions integrades als establiments. A banda, estableix convenis voluntaris amb les empreses perquè modifiquin les seves activitats en cas d’episodi ambientals.

Finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat està elaborant el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, per a una mobilitat més sostenible, actualitzant el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, i elaborant el Projecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric.

 

Moment cabdal per a la salut pública municipal

L’organització d’aquest primer Congrés és un bon exemple del paper imprescindible que els governs locals tenim en les polítiques de control i millora de la qualitat de l’aire. 

Per això, la Diputació de Barcelona presta suport als municipis en el control i el seguiment de la qualitat de l’aire i la contaminació atmosfèrica. Redacta plans municipals d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire, i també plans en l’àmbit supramunicipal com el suport ja realitzat al Baix Llobregat o el Vallès Oriental, i els previstos al Vallès Occidental i Osona.

Ofereix espais d’intercanvi i de treball en xarxa als tècnics municipals, i formació  i recursos d’educació ambiental. 

Estem en una emergència climàtica i la Diputació de Barcelona seguirà treballant conjuntament amb les administracions implicades en la millora de la qualitat de l’aire i reforçarà el suport als ajuntaments durant el mandat 2019-2023, especialment a les àrees de l’Àmbit 40, a les d’aplicació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, i també als ens afectats per superacions dels nivells de contaminants atmosfèrics.

 

La contaminació provoca 3.500 morts anuals a la metròpolis de Barcelona

L’AMB té com a eix prioritari la millora de la qualitat de l’aire. Una de les principals mesures al respecte és l’establiment de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona, que regularà la circulació dels vehicles més contaminants, aquells que no disposen d’etiqueta ambiental de la DGT. La mesura limitarà l’activitat d’un 14-16% del parc de vehicles circulant de la metròpolis de Barcelona, el que suposa uns 115.000 vehicles. Gràcies a això, s’espera reduir en un 15% les emissions d’NO2 i PM10. Aquesta important mesura està complementada amb altres iniciatives com la renovació de flota de transport públic amb vehicles més nets, el títol T-Verda Metropolitana, xarxa Bicivia de vies pedalables, entre altres.

L’AMB també ha consolidat la regulació i restricció d’activitats contaminants a les indústries situades a la metròpoli durant avisos i episodis d’alta contaminació que, tant en estat d’avís preventiu com episodi, eviten activitats que incrementen els nivells de contaminació. En cas d’emergència, les obres fins i tot aturen la seva activitat.

Pel que fa a l’educació ambiental, l’AMB compta amb recursos tant per a públic adult com escolar en el seu Cicle d’Activitats Compartim un Futur. A més, aquest curs s’ha introduït una activitat d’aprenentatge i Servei, obligatòria en el cicle curricular de l’ESO, en què els alumnes aprenen alhora que treballen sobre les necessitats reals de l’entorn.

 

Una ciutat vallesana, hereva del vapor tèxtil, seu del Congrés de l’Aire

Sabadell és la ciutat pionera del Congrés de l’Aire a nivell català. Des del seu Ajuntament s’estant duent a terme, en diferents àmbits, una sèrie d’iniciatives encaminades a la millora de la qualitat de l’aire a la ciutat.

Ha fet una aposta ferma per renovar progressivament la flota de vehicles municipals i d’autobusos, amb la incorporació d’efectius elèctrics o híbrids, que redueixen notablement les emissions de CO2.

A la vegada, a  Sabadell s’està implantant un pla de camins escolars amb mesures estructurals  i es treballa activament en la promoció de l’ús de la bicicleta des de múltiples àmbits: xarxa ciclable, aparcaments, etc.

En col·laboració amb la comarca del Vallès Occidental, es treballa per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions i en el marc de l’estratègia EDUSI, implantarà al 2020 una xarxa de sensors per mapificar a escala micro els nivells de qualitat d’aire de la ciutat.

Durant la tardor del 2019 vuit centres de primària avaluaran els nivells de contaminació de NO2 amb 120 punts de mesura en el marc del projecte europeu “CleanAir@School

 

La força d’un Comitè Científic Assessor

El moment és crucial i darrera el Congrés i  en constant assessorament, hi ha la feina un comitè tecnicocientífic compost per l’ISGLOBAL, el CSIC, l’Agència de Salut Pública, l’Ajuntament de Barcelona, la Plataforma de Qualitat de l’Aire i l’Autoritat Metropolitana del Transport. 

 


Inauguració Institucional del 1er Congrés de la Qualitat de l’Aire

La inauguració institucional del Congrés, el dia 24 d’Octubre a partir de les 10h del matí a l’Auditori de Fira Sabadell, disposarà d’una Taula Institucional amb la presència de:

  • Sr. Antoni Poveda, Vicepresident de Mobilitat,Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
  • Sra. Núria Marín, Presidenta de la Diputació de Barcelona (DIBA)
  • Hble. Damià Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la     Generalitat de Catalunya
  • Il·lma. Sra. Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell.

 

Taula Política – Pla Supramunicipal per la Qualitat de l’Aire

En el marc del Congrés de l’Aire es farà la primera sessió de treball de la Taula Política que ha d’iniciar l’elaboració del Pla Supramunicipal per la Qualitat de l’Aire, tal com va aprovar el Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental el mes de setembre. Aquesta Taula està formada pels alcaldes i alcaldesses dels 23 municipis de la comarca i el president del Consell Comarcal, el  Sr. Ignasi Giménez. En aquesta primera sessió de treball es comptarà amb la participació de l’Hble Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Damià Calvet, atenent la petició del Consell d’Alcaldies.

Tot a punt per al 1er Congrés de l’Aire a nivell català que aplegarà uns 400 assistents, repartits en 3 sales annexes a un Auditori Principal i una zona expositiva de networking amb solucions tecnològiques i presentacions keynote amb presència de 7 expositors.

Darrers dies per inscriure-us


 

Categories: 

Relacionats

Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

La segona jornada del Congrés de Qualitat de l'Aire reivindica més mesures, informació acurada i posar la ciutadania al centre.
Notícia

Les mesures preventives, el peatge urbà de les ZBE i el redisseny urbanístic marquen la primera jornada del Congrés de Qualitat de l'Aire a Sabadell.

Notícia
Especial Congrés de Qualitat de l'Aire

S'ha celebrat el tercer Congrés de Qualitat de l'Aire a Sabadell. Les cinc administracions organitzadores prioritzen garantir la salut pública amb exigents plans d’acció en mobilitat i les zones de baixes emissions.

Butlletí