Pla per recuperar l'àrea cremada al massís del Montgrí

28/11/2004 - 00:00
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha previst una sèrie d'actuacions en l'àrea afectada per l'incendi del passat 26 de setembre al massís del Montgrí. Els tècnics, segons informa el departament de premsa del DMAH, han elaborat una proposta de treballs d'urgència, mitjançant els quals es pretenen evitar els riscos potencials de caiguda d'arbres sobre els senders més freqüentats, i d'erosió de capçaleres de torrents, així com contribuir a la millora paisatgística de l'entorn cremat més proper al nucli urbà de Torroella de Montgrí. Els treballs es localitzarien en tres sectors diferents, tots situats al voltant dels camins d'accés a la muntanya del Castell, i en capçaleres de torrents. Els treballs consisteixen a tallar la vegetació arbòria cremada, i acordonar les restes seguint corbes de nivell per prevenir l'erosió. Pel que fa a l'aprofitament extraordinari de fusta, en el sector de Santa Caterina, dins la forest pública Muntanya Gran, una bona part de la zona arbrada presenta característiques d'accessibilitat i existències de fusta que fan preveure l'interès d'algunes empreses en explotar-la. S'han elaborat els plecs de condicions tecnicofacultatives i economicoadministratives particulars, i s'ha obert un període d'admissió d'ofertes per efectuar una adjudicació per procediment negociat, que correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge en virtut del Consorci vigent amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. En un sector de 29,54 hectàrees, es tallaran la totalitat dels arbres cremats, excepte els que es determini per motius faunístics, mentre que en un altre sector de 74,57 hectàrees podran deixar-se sense tallar les zones més inaccessibles o amb baixa densitat d'arbrat comercial, que en cap cas superaran el 66% de la superfície (49,21 hectàrees), la localització de les quals caldrà comunicar al Departament. El tractament previst de les restes que es generin serà disposar-les homogèniament sobre el terreny amb una mida màxima d'1,5 metres de longitud, sense admetre amuntegaments de més d'1 metre d'alçada. Amb això es pretén afavorir-ne la descomposició, amb una màxima protecció del sòl. Recentment, s'ha aprovat un projecte de treballs silvícoles a la forest com a inversió directa del Departament, amb un pressupost d'execució per conveni de 479.243,56 ', amb una anualitat prevista de 100.000 ' per a 2004. Aquest projecte estava redactat des d'octubre de 2002, amb l'objectiu d'intervenir en la zona afectada per l'incendi de l'any 2001, i d'executar altres treballs de prevenció d'incendis. Atès el temps transcorregut, part de les obres ja han estat executades per altres administracions o bé han esdevingut inviables a causa de l'incendi recent, per la qual cosa se'n podrà alliberar un pressupost d'uns 53.700 '. Aquest import pot aprofitar-se mitjançant una reforma del projecte per actuar en les zones que no siguin comercialitzables i on calgui realitzar treballs d'acordonament de prevenció de l'erosió. S'estima que passat un termini de 5 anys podrà constatar-se l'extensió i qualitat de la regeneració natural, i avaluar les necessitats de repoblació artificial o d'altres mesures de restauració que calgui emprendre. La redefinició dels usos del terreny, especialment a la zona de Santa Caterina, condicionaran aquestes necessitats, ja que cal tenir en compte aspectes paisatgístics, ramaders, cinegètics i de conservació que poden desaconsellar la reconstrucció d'una cobertura arbòria tan contínua com la que hi havia fins ara. Pel que fa als propietaris forestals particulars, els titulars de terrenys afectats pel foc són aproximadament uns 15. Properament hi ha prevista una trobada a fi d'explicar-los que disposen de diverses opcions per executar els treballs de neteja i regeneració necessaris. La superfície afectada pel foc del passat 26 de setembre va ser de 663,62 hectàrees, distribuïdes entre els termes municipals de Torroella de Montgrí (72%) i Ullà (28%). A més, l'àrea cremada s'estén per tot el sector oest de l'espai del PEIN del Montgrí, amb 575,88 hectàrees, que representen un 86% de la superfície total cremada, i un 15% de la superfície total inclosa al PEIN. Tota la zona cremada està inclosa en el Perímetre de protecció prioritària anomenat Montgrí-Muntanya Gran. Les causes d'aquest incendi s'estan acabant d'investigar i durant aquest mes de novembre se'n lliurarà l'atestat als jutjats. Font: DMAH.

Relacionats

Butlletí