Manlleu premia la sensibilitat ambiental en la construcció d'un centre cívic al barri de l'Erm

30/09/2003 - 00:00
En el darrer Ple Municipal celebrat el passat 24 de setembre l'Ajuntament de Manlleu ha aprovat els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran la construcció d'un centre cívic del barri de l'Erm. Un dels criteris que més puntuarà alhora d'adjudicar la construcció d'aquest edifici municipal és la sensibilitat ambiental de les empreses licitadores. Val a dir que en la fase anterior, de redacció del projecte, la variant ambiental ja va suposar el 20/100 dels punts del concurs públic. A nivell tècnic, el fet d'obligar a l'empresa redactora a observar certs criteris de bioclimatisme i, a més, puntuar-los es valora molt positivament atès que l'edifici que ara es treu a concurs és ambientalment molt millor que qualsevol que s'hagués dissenyat de forma convencional. El Centre Cívic del Barri de l'Erm té un pressupost màxim de 1.489.982,53 euros. Per l'interés que pot tenir per als tècnics municipals d'altres poblacions, a continuació podeu llegir els detalls de les adjudicacions: Els criteris d'adjudicació són els següents: 1. Qualitat en l'execució de l'obra, fins a 40 punts. 2. Sensibilitat ambiental de l'empresa constructora, fins a 40 punts. 3. Oferta econòmica, fins a 20 punts. Per tal d'avaluar la sensibilitat ambiental de les empreses constructores, es tindran en compte els següents paràmetres: 1. Per tenir implementat i verificat un sistema comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) o un sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14001, fins a un màxim de 24 punts. 2. Formació ambiental del personal de l'empresa, fins a un màxim de 8 punts. 3. Programa ambiental de l'empresa durant l'execució de l'obra, fins a un màxim de 8 punts. En aquest document s'hauran d'identificar els principals aspectes ambientals de l'obra i assignar-los els mitjans necessaris per a la seva gestió. A més, l'Ajuntament fixa unes mesures ambientals mínimes que aquest programa haurà d'observar forçosament (energia, compres AC, residus, contaminació acústica, formació ambiental del personal, comunicació i sensibilització) 'Tot i que aquesta és la primera experiència d'introducció de criteris de bioclimatisme en la construcció d'un edifici públic a Manlleu, hom la considera un clar exemple de dur a la pràctica polítiques de sostenibilitat', apunten des del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manlleu.

Relacionats

Butlletí