L'Esquirol assoleix un 75% de recollida selectiva amb el nou model de recollida “porta a porta"

07/09/2019 - 09:00

Des del novembre del 2018 el municipi aplica el nou model de recollida selectiva “Porta a Porta” i amb només 8 mesos s’ha assolit el 75% de recollida selectiva. Durant aquests primers mesos a l’Esquirol i a Cantonigròs s’ha passat d’un 52% a un 75% de recollida selectiva amb una disminució del rebuig del 65%.

Malgrat les primeres dificultats, cal destacar que la creixent sensibilització mediambiental i ecològica col·lectiva han ajudat a tenir uns millors resultats inicials. El nou model ha comportat un esforç de la població i, tot i les incidències previsibles i habituals en una implantació com aquesta, una bona part de la població s’ha adaptat al canvi. Així, s'ha aconseguit un rati de reciclatge més elevat i una major qualitat en el residus que recollim. Els objectius marcats s’assoleixen segons el que estava previst per poder arribar finalment a un reciclatge d’entre el 85% i el 90%. 

 

PARTICIPACIÓ EN EL MODEL DE RECOLLIDA SELECTIVA “PORTA A PORTA”

La lectura dels xips dels cubells d’orgànica ens mostra que han participat en la recollida selectiva fins a 780 habitatges, havent recollit un 41% més de matèria orgànica en relació als mateixos mesos de l’any anterior. S’ha detectat, però, que un 22% dels habitatges de l’Esquirol i un 29% dels habitatges de Cantonigròs no participen del model, ja sigui perquè no han recollit el cubell, perquè no el fan servir habitualment o bé perquè fan un mal ús de les àrees d’aportació repartides pel municipi.

En un futur proper només aquells habitatges que participen en el model de recollida “Porta a Porta” tindran una disminució de la taxa d’escombraries.

 

ÀREEA D’APORTACIÓ DE DEIXALLES PER A CASES DISSEMINADES I HABITATGES DE SEGONA RESIDÈNCIA

Gràcies a l’establiment de diferents àrees d’aportació de deixalles situades a 6 punts del municipi es facilita la recollida a les cases disseminades i als veïns de segona residència. Ara bé, cal tenir present que les àrees disposen dels diferents contenidors perquè s’hi faci la selecció corresponent (vidre, multiproducte, rebuig i orgànica) tal com la faríem amb el “Porta a Porta”, i que a les àrees no s’hi poden deixar andròmines, trastos, ni deixalles que no estiguin expressament indicades als contenidors.

És important recordar que si s’utilitzen les àrees d’aportació de deixalles i no es fa la selecció d’aquestes, això penalitza a la resta de veïns i veïnes del municipi.

Des de l’Ajuntament es valora positivament aquest canvi i es proposa treballar de forma continuada per buscar solucions i adaptar-nos a les necessitats que vagin sorgint.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Roda de Ter va ser un dels primers municipis d’Osona a fer la recollida selectiva Porta a Porta, però darrerament el nivell de recollida selectiva està baixant. S'entregraran cubells amb xip per saber com recicla cada llar i així poder proposar mesures de millora que permetin que tothom pagui pel que genera en un futur.

Notícia
Paüls ha recuperat el sistema de recollida de brossa porta a porta amb èxit. Des que es va implantar el mes d’agost passat, el municipi ha incrementat l’índex de reciclatge en més d’un 50% respecte fa un any.
Notícia

A partir de la implementació del porta a porta fa dos anys, el municipi ha passat de reciclar el 30% a reciclar més del 80% convertint-se un dels municipis que més recicla del país. Després de consolidar la recollida selectiva, Breda es prepara per fer el següent pas: la prevenció i la reutilització en la gestió dels residus municipals com a vies preferents.

Butlletí