La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat compensarà les seves emissions de 2009

Les activitats organitzades per la Xarxa l'any passat van generar 2,47 tones de CO2 equivalent
Redacció
18/01/2010 - 00:00

Les activitats organitzades per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat durant l'any 2009 van generar 2,47 tones de CO2 equivalent, originades bàsicament pel transport dels assistents, les quals seran compensades mitjançant la iniciativa CeroCO2. En aquest sentit, l'any 2009 es va començar a aplicar sistemàticament la Guia d'ambientalització de jornades (PDF) a tots els actes de la Xarxa, fruit de la qual es va elaborar un model de fitxa d'ambientalització de jornades que s'ha anat fent públic a mida que se celebraven les diverses activitats.

Com es calculen les emissions?
Pel que fa a la metodologia pel càlcul de les emissions, a l'entrada de les jornades i seminaris es pregunta als assistents amb quin mitjà de transport han arribat. Amb aquesta informació també es valora la idoneïtat de la localització de l'acte per a futures activitats. A partir d'aquesta pregunta es calcula la distància des del lloc de celebració de la jornada fins el municipi d'origen de l'assistent (normalment, l'ajuntament a qui representa), distància que es calcula tenint en compte tant el viatge d'anada com el de tornada. Sobre el quilometratge resultant s'apliquen llavors coeficients d'emissió diferents en funció del mitjà de transport utilitzat: cotxe individual o compartit, motocicleta, tren i metro, bus i bicicleta o a peu (més informació sobre com es calculen les emissions). 

Amb aquestes dades, s'ha calculat que durant l'any 2009 els assistents a les activitats de la Xarxa van recórrer més de 21.000 kilòmetres, el que implica unes emissions de 2,47 tones de CO2 que ara es compensaran mitjançant el suport econòmic a projectes de desenvolupament que comportin fixació de carboni.

Val a dir, però, que en totes les jornades s'informa als assistents sobre els mitjans de transport públic disponibles per arribar-hi, es promou l'ús del vehicle compartit i es busquen espais on celebrar les activitats amb proximitat a mitjans de transport públic. De fet, en aquest punt cal destacar que si tots els assistents a les activitats s'haguessin traslladat amb vehicle particular individualment les emissions estimades serien de més del doble: 5,02 tones de CO2 eq. Per tant, més d'un 50% de les emissions potencials s'han reduït aplicant els criteris d'ús sostenible del transport privat i promoció i proximitat al transport públic, mentre que la resta es compensarà per arribar a l'emissió neta 0.

A més de considerar el transport com el factor de major emissió, també s'apliquen altres mesures per fer més sostenibles les activitats de la Xarxa, com ara la reducció de l'ús de paper (convocatòries i inscripcions per correu electrònic, impressió per dues cares, etc) i la reducció de residus (evitar gots, tovalles o plats de plàstic, us d'ampolles de begudes grans, etc).

Més informació: Guia d'ambientalització de jornades (PDF)

(P)

Un exemple d'ambientalització

Jornada 'Criteris ambientals en la Compra Pública' (26/11/2009)

Estalvi de paper gràcies al format digital (%): 85.0
Ús de transport públic i desplaçament a peu (%): 88.0
Emissions de GEH (tones CO2 eq): 0.16
Emissió de CO2 per assitent (kg): 3.26
Compensació de les emissions (euros): 2.28
Estalvi d'emissions per no fer servir el cotxe (%): 78.0

Criteris aplicats

Estalvi de recursos i minimització de residus:
-Paper imprès a doble cara i certificat lliure de clor
-Carpetes de cartró reciclat i amb més d'un ús
-Càlcul del paper lliurat i de l'estalvi potencial de paper

Assistència en transport públic:
-Informació per a l'accés en transport públic
-Accés en tren, metro i autobús

Difusió dels criteris d'ambientalització:
-Difusió en la convocatòria de l'esdeveniment i fitxa posterior

Ecoeficiència de la seu:
-Lloc de celebració proper/central al públic potencial
-Es consideren les necessitats de climatització adequades a l'època

Criteris ambientals en el càtering:
-Requisits ambientals en l'adquisició dels aliments
-Vaixella i parament de ceràmica
-Aliments de comerç just i agricultura ecològica
-Empresa i productes locals
-Envasos mínims i de vidre reciclable
-Begudes en envasos no individuals

Compensació d'emissions de CO2:
-Consulta als assistents sobre el mitjà de transport utilitzat
-Càlcul de les emissions
-Compensació en projectes de reforestació a Sudamèrica

Relacionats

Article

La normativa regularà aspectes com la recollida selectiva dels residus, la prevenció, l’obtenció i reutilització de recursos i la neteja viària

Article

La participació ciutadana en les polítiques públiques és clau per a una bona governança de Catalunya. Dur a terme unes decisions que han estat socialitzades i enriquides amb les diverses visions dels col·lectius implicats és estratègic per a unes polítiques efectives.

Notícia

L’objectiu és afavorir el debat i contrastar idees sobre el nou reglament mentre aquest s’està elaborant

Butlletí