La UE concedeix un ajut milionari per finançar les alternatives al transvasament de l'Ebre

25/01/2006 - 00:00
La Comissió Europea, segons informa en un comunicat el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha donat la conformitat al finançament de la major part dels nous projectes d'actuacions prioritàries i urgents previstes al Pla d'actuacions alternatives al transvasament de l'Ebre. Aquests projectes, que representen un total de 30 grups d'actuacions, tindran un cost total de més de 1.333 milions d'euros, dels quals un total de 678 M d'euros seran finançats pels Fons de Cohesió de la Unió Europea i un total de 237 M d'euros, pel Ministeri de Medi Ambient. A data d'avui, la Unió Europea ha concedit fons de cohesió a la Generalitat per un import total de 433,26 milions d'euros (més de 72.000 milions de pessetes) per a la realització de les actuacions següents: > Dessalinitzadora de l'àrea metropolitana de Barcelona > Actuacions addicionals de tractament d'aigües a Tarragona (ampliació de les depuradores de Tarragona, Reus i Vila-seca/Salou) > Ampliació i millora de la planta de potabilització d'Abrera > Prolongació de la conducció Abrera-Fontsanta fins al Prat de Llobregat > Interconnexió de les xarxes d'abastament del Maresme Nord i ATLL > Complement de la connexió entre les plantes potabilitzadores d'Abrera i Cardedeu > Reforç de l'abastament de la Costa Brava Centre > Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes de les conques internes de Catalunya > Increment del sanejament a la conca del Llobregat per a la millora ambiental i de l'abastament. Resten pendents d'aprovació: > Actuacions addicionals de tractament d'aigües a Martorell, Rubí i Igualada > Actuacions addicionals de tractament d'aigües a Sant Feliu de Llobregat, Gavà i el Prat de Llobregat > Desdoblament de l'artèria Cardedeu-Trinitat > Actuacions alternatives a la connexió CAT-Abrera. A banda d'aquestes actuacions que engloben, bàsicament, les alternatives al ramal nord i les alternatives a la connexió CAT-Abrera, cal afegir les actuacions mediambientals de l'Ebre, que finançarà totalment el Ministeri de Medi Ambient, amb un cost total de 237 milions d'euros. Agilitar l'execució de les obres El Govern preveu fer possible la tramitació de les obres amb la màxima prioritat en la gestió de les actuacions previstes, d'acord també amb una resolució del Parlament, amb l'objectiu d'agilitar l'execució de les obres programades. Aquesta agilització es realitzarà mitjançant l'adequació de les accions a càrrec de la Generalitat en la tramitació exigida per l'atorgament dels fons de cohesió i en l'anticipació de tots els tràmits possibles, dins de l'acompliment de la normativa en matèria de contractació administrativa i d'expropiació. Això comporta la tramitació urgent dels contractes de projectes, obres i altres que siguin auxiliars o annexos, i l'inici dels treballs d'identificació dels béns i drets afectats i de les actuacions que permetran la disponibilitat dels terrenys. Garantir l'abastament Aquestes actuacions es concreten en les millores en el tractament de les plantes potabilitzadores, la incorporació de cabals procedents de plantes de dessalinització, la millora de les instal·lacions de la xarxa d'abastament, la recuperació d'aqüífers, la recàrrega d'aqüífers per possibilitar-ne un major ús i la reutilització de les aigües regenerades. Les noves infraestructures i actuacions específiques permetran una millora substantiva de les condicions en què es presta el servei, i dibuixaran un nou escenari pel que fa al proveïment a les conques més sensibles de Catalunya, que permetrà disposar d'aigua potable de millor qualitat i augmentar substancialment la garantia de continuïtat del servei en circumstàncies adverses, especialment en l'àmbit que s'abasta de la xarxa Ter-Llobregat, que és un dels més sensibles i on hi viu prop del 70% de la població del país. Incorporació de dessalinitzadores Per millorar de manera substantiva la garantia de prestació del servei, per a la qual cosa cal disposar de cabals addicionals de la màxima seguretat, s'incorporaran 70 hm3/any obtinguts de la dessalinització d'aigua de mar pel procediment d'osmosi inversa, als 10 actuals. Una part -10 hm3/any- s'obtindrà de l'ampliació de la planta dessalinitzadora de la Tordera, que doblarà la seva capacitat, actualment de 10 hm3/any. Els cabals restants -60 hm3/any- procediran de la nova planta dessalinitzadora del Llobregat, que s'ubicarà en terrenys adjacents a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Depurbaix, al Prat de Llobregat. També s'està estudiant la construcció d'una tercera dessaladora a la comarca del Garraf amb una capacitat de producció de 20 hm3/any, que permetria assolir un total de 100 hm3/any de nou recurs hídric, però aquesta actuació es deixa per a una altra ocasió. La incorporació de 70 hm3 de nova producció i de qualitat, obtinguts d'una font segura -no afectada per les sequeres- com és el mar, i no afectada tampoc per la contaminació difusa de les aigües continentals, contribuirà a millorar les característiques de l'aigua servida i, alhora, a incrementar el volum de reserves en els embassaments i, per tant, la capacitat de resistir els períodes cíclics de sequera. En definitiva, és una aportació important pel que fa a l'increment de la garantia del servei. Això també ajudarà a baixar la pressió sobre l'aigua del Ter i, per tant, no se'n dependrà tant. D'altra banda, l'empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) implantarà a la planta potabilitzadora d'Abrera una etapa final d'afinament de la qualitat de l'aigua mitjançant la tecnologia de l'electrodiàlisi reversible, que haurà d'entrar en servei a finals de l'any 2007 i permetrà subministrar aigua de qualitat excel·lent. S'eliminarà la presència d'algunes substàncies químiques o minerals en l'aigua, per a les quals la nova normativa exigeix una important reducció dels nivells. L'aigua de la regió metropolitana també millorarà notablement el seu gust. També es portarà a terme la millora de les instal·lacions de la xarxa regional mitjançant el desdoblament de l'artèria Planta Ter-Central de la Trinitat (en estat de construcció avançat), la connexió Central de la Trinitat-Central Fontsanta, l'artèria Fontsanta-el Prat de Llobregat, el reforçament de la xarxa d'abastament a la Costa Brava Centre i la connexió entre el Maresme Nord i la xarxa d'ATLL. Reutilització de les aigües regenerades Es preveu, pel que fa a l'efluent de la depuradora del Baix Llobregat (Depurbaix), la reutilització d'aigües regenerades amb l'objectiu de restituir el cabal de manteniment en el tram final del Llobregat i per al subministrament a indústries i regadiu agrícola, així com parcs i jardins. Aquesta aigua regenerada pot tenir un interès especial per oferir-la en la substitució de cabals d'ús industrial procedents actualment de pous. Les actuacions addicionals previstes per al tractament d'aigües a Sant Feliu, Gavà i el Prat de Llobregat, així com les de Martorell, Rubí i Igualada, permetran obtenir més aigua per a aquest ús. A Tarragona també és previst dur a terme la reutilització d'aigua per a diversos usos mitjançant la millora de les plantes depuradores de Tarragona, Reus i Vila-seca/Salou. Es faran dues plantes de tractament terciari noves: una a la depuradora de Reus, per un cabal de 20.000 m3/dia, i una a les plantes depuradores de Tarragona i Vila-Seca i Salou, per uns 50.000 m3/dia. Més informació: Document d'actuacions. Mapa de situació. Font: DMAH.

Relacionats

Butlletí