La UB, la Diputació i Fecsa-Endesa presenten mesures per prevenir electrocucions d'aus rapinyaires

30/06/2004 - 00:00
L'electrocució amb línies elèctriques de distribució és una de les principals causes de mortalitat de diverses espècies d'aus a Catalunya, algunes d'elles molt amenaçades. Una de les més afectades és l'àliga perdiguera (Hieraaetus fasciatus), de la qual en queden menys de 70 parelles adultes en tot l'àmbit català, el que significa un 10% de la població europea de l'espècie, que és objecte de seguiment i recerca des de l'any 1980 per l'Equip de Biologia de la Conservació-Àliga perdiguera de la Universitat de Barcelona. Davant la problemàtica, l'any 2000 la UB, l'empresa Fecsa-Endesa i la Diputació de Barcelona van signar el conveni 'Aplicació de mesures antielectrocució per a les aus en línies elèctriques a la província de Barcelona', de durada fins al 2006. Arran l'efectivitat de les accions fetes en el marc del primer conveni 2000-2004, en aquest segon conveni 2004-2006 els tres organismes es plantegen intensificar les accions per tal que el risc d'electrocució de les aus es minimitzi al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i les àrees de connexió amb el Parc Natural del Montseny, amb un increment substancial de les accions de correcció i en especial en aquelles àrees amb espècies més sensibles com l'àliga perdiguera. Dijous, 1 de juliol, es presentarà l'estudi i es signarà el nou conveni. Com a objectius, el conveni ha permès per primera vegada desenvolupar models de predicció del risc d'electrocució de les línies elèctriques i, per tant, detectar aquells suports veritablement perillosos per a les aus, que són els prioritaris a corregir, per tal d'optimitzar els recursos i ser eficients en les actuacions. Aquesta metodologia és pionera a l'Estat Espanyol i ha estat objecte d'exposició en diversos Congressos nacionals i internacionals de conservació. Un dels actius del conveni ha estat la complementarietat i potenciació mútua de les tasques de cada un dels organismes participants. La Diputació de Barcelona ha encarregat i ha finançat els estudis, ha donat el suport administratiu i tècnic en els espais protegits; la Universitat de Barcelona ha realitzat les tasques de cartografia de suports elèctrics sobre el terreny, ha desenvolupat els models de predicció de perillositat per a les aus i ha assessorat Fecsa-Endesa, que ha desenvolupat mesures tècniques de correcció novedoses i les ha aplicat als suports elèctrics d'alt risc per a les aus. Finalment, la UB ha fet l'avaluació de les correccions desenvolupades. Correcció de línies i altres accions realitzades Durant aquests 4 anys s'ha dut a terme la cartografia i modelització de 13.414 suports elèctrics a l'àrea inclosa entre el riu Llobregat (límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt) fins al Parc Natural del Montseny, incloent la plana del Vallès i els connectors establerts d'importància per a la fauna. En aquesta àrea el model predictiu ha determinat la presència de 738 suports de molt alt risc d'electrocució de les aus, 2.032 d'alt risc, 1.911 de baix risc i 8.733 de risc molt baix o nul. Aquesta metodologia suposa que amb la correcció d'un 20% dels suports elèctrics el risc d'electrocució per a les aus disminuiria en un 95%. Durant els tres primers anys de conveni s'han desenvolupat les metodologies apropiades de predicció dels suports, les tecnologies de correcció i finalment la seva aplicació a 120 suports molt perillosos per a les aus. La valoració posterior d'aquestes correccions ha estat positiva ja que en els suports corregits no s'han detectat aus electrocutades. Vista l'efectivitat de les accions, el 2004 els tres organismes es plantegen intensificar les accions per tal que el risc d'electrocució de les aus es minimitzi al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i les àrees de connexió amb el Parc Natural del Montseny amb un increment substancial de les accions de correcció i en especial en aquelles àrees amb espècies més sensibles com l'àliga perdiguera. Accions futures En el futur, els tres organismes es plantegen la continuació de l'actuació en altres àrees protegides de la Diputació de Barcelona, com el Parc Natural del Garraf i altres àrees de connexió entre les àrees protegides on hi ha una població important d'espècies amenaçades. El conveni potenciarà la investigació en la millora dels models de predicció dels suports de risc d'electrocució de les aus, l'optimització dels sistemes i materials de correcció dels suports i la modernització del servei de subministrament elèctric. Font: Rosa Martínez / UB.

Relacionats

Butlletí