La qualitat de l'aire de Catalunya es manté estable

Redacció
19/05/2013 - 00:00

'Bona en general', així descriuen la qualitat de l'aire a Catalunya al 2012, les dades de la xarxa de vigilància ambiental fetes públiques per la Generalitat aquesta setmana. El més destacable és que s'ha mantingut el patró habitual dels últims anys respecte als nivells de contaminació.

Òxids de nitrogen i partícules: El repte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Com era previsible, l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha tornat a incomplir parcialment els límits de contaminació fixats per la Unió Europea. El problema són les partícules en suspensió (PM10) i els òxids de nitrogen, que presentaren superacions del valor límit anual a l'àrea de Barcelona i Vallès-Baix Llobregat des de l'entrada en vigor d'aquest límit, l'any 2010.

Cal destacar que pel que fa a les partícules inferiors a deu micres, es superaren el màxim de 50 micrograms por metre cúbic durant més de 35 dies a l'any en nou punts diferents de Catalunya -en aquesta ocasió també a Cassà de la Selva (Girona) i Alcanar (Tarragona)- . El diòxid de nitrògen (NO2), va superar el límit anual de 40 micrograms per metre cúbic en prop de la meitat de les estacions de l'àrea de Barcelona -el 33% a la zona 1 i el 58% a la zona 2-.

L'origen d'aquesta contaminació és atribuïble, en bona part, al transport associat a la mobilitat de persones i mercaderies. El motiu de la lenta disminució dels nivells de NOx és la dieselització i envelliment de parc de vehicles. Quant a les partícules en suspensió, generades pel trànsit, les obres i determinats tipus de combustió, presenten una tendència a disminuir. Les mitjanes anuals es troben dins dels valors legislats, tot i que s'han produït superacions puntuals.

S'estabilitza l'ozó troposfèric (O3)
Tot i manifestar una tendència a l'estabilització, l'O3 va superar el llindar d'informació a la població en 71 ocasions durant el 2012, sense que ultrapassés cap dia ni en cap punt el llindar d'alerta. Com cada any, les zones on s'han detectat els nivells més elevats són la Plana de Vic i el Camp de Tarragona, àrees rurals a sotavent de les grans fonts d'emissió dels precursors d'aquests contaminants, els NOx que originen bàsicament el transport, i els compostos orgànics volàtils (COV), procedents dels polígons químics de Tarragona.

Segons ha comunitat la Generalitat, per afavorir sobretot la reducció de NOx i PM10, s'estan aplicant les mesures incloses en el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire horitzó 2015. En destaquen les relacionades amb el sector del transport. També, en aquest sentit, la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, ha anunciat que la Generalitat ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient participar activament en la definició del nou impost de circulació (impost sobre vehicles de tracció mecànica), única mesura impositiva ambiental que ha aprovat el Govern estatal en el marc del Pla de qualitat de l'aire 2013-2016 (PIMA AIRE).

Farran també ha anunciat que, d'acord amb el compromís pres amb els ajuntaments en l'Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net, el primer semestre del 2014 s'aprovarà la regulació que definirà què és un vehicle net perquè els municipis els puguin aplicar mesures de mobilitat i fiscalitat favorables.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí