La bicicleta pública compartida de Reus, més a prop

14/03/2023 - 08:37

L'Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte i el reglament del servei de bicicleta pública compartida de Reus

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat el passat 17 de febrer l'estudi de viabilitat econòmica, la memòria justificativa, el projecte i el reglament del servei de bicicleta pública compartida de Reus; i ha pres en consideració l’establiment del servei, amb forma de gestió directa a través de la societat municipal Reus Mobilitat i Serveis.

L'estudi de viabilitat econòmica analitzar la proposta d’implantació, gestió i viabilitat econòmica per l’explotació del servei de bicicleta pública a la ciutat, diferenciant dues fases d’implantació: una primera fase, amb una oferta de 250 unitats, i una segona fase, a partir del tercer any d’explotació amb la incorporació de 250 bicicletes addicionals.

Es preveu una inversió total de 2.491.851,99 euros, que comprèn els següents conceptes: adequació local per taller i magatzem de bicicletes, estacions, bicicletes i peces de recanvi, bases, aplicacions informàtiques, i vehicles de serveis.

L'estudi defineix també les tarifes previstes en la modalitat de tiquet diari (1 euro) i d'abonament mesnual (9 euros).

La memòria destaca els aspectes socials, mediambientals i econòmics que justifiquen l’establiment del servei de bicicleta compartida a la ciutat:

Accessibilitat: Aquells ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel territori veuen reduïdes les seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. El transport públic ha de permetre que la l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, permetent l’accés als llocs de treball, als hospitals i als centres educatius, d’oci, esportius i religiosos, independent del barri on es visqui.

Qualitat de vida: És necessari que la ciutadania, independent del seu nivell de renda, pugui gaudir del dret a moure’s lliurament realitzant els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda possible.

Salut: Els impactes negatius que origina el transport en la salut, principalment la contaminació acústica i de l’aire, afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no usuaris del mitjà de transport que els origina. Només amb un traspàs del transport amb vehicle privat al transport sostenible, es podran reduir els efectes negatius de la contaminació.

Seguretat: L’ús de la bicicleta redueix la sinistralitat del transport privat, el qual presenta major freqüència i gravetat.

Sostenibilitat: És necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys intensitat energètica, menys emissió de contaminants que acceleren el canvi climàtic i menys ocupació de territori.

El reglament és la norma encarregada de regular i determinar les condicions generals d’utilització del servei de bicicleta pública compartida. Serà aplicable a l’empresa operadora que presti aquest servei de transport públic i a les persones que l’utilitzin. El document s'estructura en 28 articles, distribuïts amb sis apartats: Disposicions generals: Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament.  Caràcter públic del servei. Gestió del servei. Definicions.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

 La nova norma municipal, aprovada en sessió plenària del passat 18 de novembre, ha de fomentar el transport i la mobilitat sostenible a la ciutat.

Notícia

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el passat divendres, 5 de maig el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, així com sotmetre a exposició pública el document i l'estudi ambiental estratègic.

Article

Comença a funcionar el servei públic de bicicletes de lloguer, "AMBici", a Santa Coloma de Gramenet i Badalona. 

Butlletí