Esplugues se suma a la Zona de Baixes Emissions metropolitana amb l’aprovació de l’ordenança reguladora

03/11/2019 - 09:00

En la sessió del ple ordinari de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat celebrat el dimecres 16 d’octubre, s’ha aprovat inicialment l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona per impulsar la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àrea metropolitana per combatre la contaminació atmosfèrica.

Amb els vots a favor del PSC, Cs i ECP i l’abstenció del PP.

La Zona de Qualitat de I'Aire 1, on es troba Esplugues, històricament ha registrat superacions dels valors límit de protecció de la salut dels contaminants N02 i PM10; les zones en què se situen els valors d’NO2 més elevats es troben dintre del perímetre de la Ronda. Per aquest motiu, es considera imprescindible emprendre mesures d’ordenació de la circulació que comportaran restriccions a la circulació de vehicles privats contaminants i l’impuls de la mobilitat sostenible, en exercici de la competència que en aquesta matèria tenen reconeguda els municipis.

Des de l’1 de desembre de 2017, la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona està operativa i s’activa en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica per NO2. El desplegament i el control de les restriccions es coordinen entre l’AMB i el conjunt d’ajuntaments metropolitans afectats. En cas d’episodi, el règim jurídic emprat ha estat, fins a l’actualitat, un decret d’alcaldia de contingut consensuat entre tots els ajuntaments implicats, que permet desplegar el control de  les restriccions de forma puntual.

A l’horitzó 2020 es preveu que les restriccions de trànsit a la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona sigui permanent, els dies laborables, de dilluns a divendres, de 7 a 20 h. El plenari ha aprovat inicialment l’ordenança reguladora per fer efectiva la restricció permanentment, a fi i efecte que doni cobertura jurídica i tècnica a les restriccions de caràcter permanent.

Amb aquesta finalitat, la Direcció de Mobilitat i Transport de l’AMB ha impulsat els treballs d'un equip multidisciplinari en què han participat la totalitat de municipis metropolitans que tenen àmbit territorial dintre del perímetre de les Rondes, i han elaborat un conjunt de recomanacions que van servir de base per al projecte de regulació.

De forma paral·lela, s’ha seguit el corresponent procediment administratiu que ha conclòs amb l’elaboració del text articulat del projecte d’ordenança i també ha formulat la memòria general que inclou les avaluacions d’impacte preceptives. El text se sotmetrà a informació pública durant 30 dies hàbils, de manera que les al·legacions i reclamacions que es presentin seran valorades i resoltes pel plenari municipal de forma simultània a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “és una mesura a favor de la salut pública; no va en contra de ningú sinó a favor de tothom” i ha fet referència al “treball coordinat i conjunt amb cinc municipis més i a través de l’AMB perquè aquesta ordenança pugui veure la llum de forma homogènia”. Sanz ha afegit que “ens trobem en una situació d’emergència climàtica i, per tant, cal actuar amb accions que van a favor de la salut pública”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha manifestat que “també compartim els objectius que mostra el dictamen”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha dit que “ens alegrem que aquesta normativa vagi endavant” i ha afegit que “la ZBE no és una mesura contra ningú, sinó que va a favor de tota la població i, en especial, les generacions futures”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha argumentat la seva abstenció tot dient que  “compartim absolutament la diagnosi que fa l’ordenança i la memòria que l’acompanya, compartim els seus objectius, però no compartim el camí de com arribar a assolir els objectius d’aquesta diagnosi compartida”.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Segons dades del darrer Eurobaròmetre el 58% de les personques enquestades consideren que la qualitat de l'aire ha empitjorat en els darrers 10 anys.

Notícia

El Ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova les noves tarifes d'aparcament, que pugen per a tots els vehicles excepte els ECO i els de zero emissions

Notícia

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat definitivament l’ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l’àmbit de les rondes de Barcelona, amb la incorporació d’algunes de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública, modificacions que també s’aplicaran en ordenances d’altres municipis.

Butlletí