Entra en servei la nova recollida de residus i neteja viària de Reus

16/10/2021 - 09:00

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa de manera progressiva des del divendres 1 d’octubre el nou servei de recollida de residus i neteja viària, amb l’objectiu de millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat.

Serà un servei adaptable als canvis durant els 10 anys de vigència del contracte, i prioritzarà el mínim impacte ambiental, gràcies a un parc mòbil i una maquinària més sostenibles i a l’adopció de tecnologies més netes.

El nou servei, adjudicat a la La UTE Reus Net, formada per Valoriza Servicios Medioambientales SA i José Antonio Romero Polo SAU, té una durada de 10 anys, i s’ha adjudicat per un import de 106.424.359,20 euros per als 10 anys de contracte.

El calendari de desplegament del nou servei és el següent:

  • 1 d'octubre inici de la prestació amb els serveis actuals.
  • Desembre posada en marxa dels nous serveis de neteja viària amb la maquinaria nova.
  • Febrer de 2022 posada en marxa del nou servei de recollida amb els nous equips.

El nou servei es fonamenta en els pilars estratègics següents: millora de la qualitat ambiental, gestió eficient del servei; i inclusió de polítiques socials.

 

Millora de la qualitat ambiental

El nou contracte aposta per la millora de la qualitat ambiental, ja amb la renovació de la maquinària amb l’adquisició de vehicles menys contaminants. La inversió en maquinària és de 5,4 milions d’euros per la neteja viària i de 5,1 milions per la recollida de residus; el que suma, tenint en compte els mitjans comuns, un total de 10,6 milions.

El parc de maquinària serà la següent: 1 turisme, 35 vehicles auxiliars, 5 furgonetes, 17 camions de recollida, 19 escombradores, 4 furgons hidronetejadors, 6 recol·lectors de càrrega lateral, 17 vehicles per a les tasques de reg-

L’objectiu de reduir l’impacte ambiental s’assoleix amb diverses mesures. Per exemple, la flota comptarà amb diversos vehicles elèctrics. En el cas dels 17 camions de recollida, s’ha optat per adquirir vehicles propulsats per gas natural en substitució dels motors de combustió tradicionals, en no disposar de versions elèctriques, que encara estan en fase de desenvolupament. També s’aporten escombradores (2  elèctriques; i 2 de gas), que redueixen la potència sonora durant les tasques d’escombrat; i furgons hidronetejadors insonoritzats.

Pel que fa a la gestió i l’ús eficient de l’aigua, els vehicles que duen a terme les tasques de reg a pressió (fregadores, baldejadores i equips hidronetejadors), disposen d’elements que redueixen dràsticament l’ús d’aigua, sense perdre eficàcia en la neteja, instal·lant per exemple, bombes de major pressió i menor cabal.

Per a la prestació dels serveis, es comptarà amb tres instal·lacions: una al parc de la neteja i dos locals auxiliars, que s’adequaran per poder-ne millorar les prestacions. S’instal·larà un sistema de captació d'energia fotovoltaica de 30kW de potència al parc de la neteja, superior a  les necessitats, de manera que podrà generar excedent d'energia.

 

Gestió eficient del servei

El servei esta dimensionat per oferir la màxima eficiència amb el nombre adequat de recursos possibles, fomentant així la optimització dels serveis de neteja i recollida. Els serveis disposaran de tecnologia punta del sector, per avançar-se a necessitats que es puguin detectar en el futur: els diferents serveis s’adaptaran a l’evolució de la ciutat.

Així mateix, es fa una planificació dels serveis i  es preveu una revisió anual per fer una adaptació continuada. L’objectiu és guanyar en flexibilitat per reprogramar serveis

Un exemple de gestió i dimensionament del servei és la compra d’escombradores de diferents tipologies i dimensions en funció de l’àmbit assignat.

La tecnologia usada a la nova contracta incorpora sistemes de control i traçabilitat dels serveis que permetran obtenir informació i dades respecte als factors que intervenen en la recollida de residus i la neteja viària. Gràcies a una plataforma de gestió, es garanteix la traçabilitat i el control operatiu de qualsevol servei.

Igualment, es potenciarà el flux de la informació entre els serveis municipals i l’empresa, permetent que l’Ajuntament disposi en tot moment, de tota la informació del servei a través de la plataforma, mitjançant la qual també podrà realitzar el seguiment i control de cadascun dels equips de treball.

 

Inclusió de polítiques socials

L’adjudicació del contracte contempla la subrogació del personal de l’empresa que fins ara prestava el servei, d’acord al conveni col·lectiu del sector. Quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb minusvàlua, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball.

El nou servei vol afavorir l’economia social i la igualtat de gènere, tenint en compte la conciliació de la vida laboral i familiar, així com la incorporació de criteris d’accessibilitat universal, d’acord amb les indicacions del marc legal de la nova llei de contractació publica.

 

Els serveis del nou contracte del Servei de neteja

Es milloraran els serveis de neteja amb un nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control. Els serveis de neteja viària es divideixen en quatre grups de tractament: neteja bàsica, neteja complementaria, plans especials de neteja i neteja imprevista:

Destaquen les millores següents: Increment del nombre de recorreguts. Es passarà de 56 recorreguts d'escombrada manual a 66, reducció de la longitud dels recorreguts per adaptar-los al rendiment òptim, increment de la mecanització, mitjançat l’escombrada mecànica de voreres, repàs de papereres i contenidors de tarda, major eficiència dels tractaments amb aigua, i increment dels serveis de neteja de taques i graffitis, geolocalització de tots els serveis amb sensors d’activitat, servei de recollidaL’objectiu és incrementar la recollida selectiva, simplificant models i sistemes de recollida, i adaptant-los a les realitats urbanístiques i socioeconòmiques, increment del número de contenidors. Es passarà de 1.825 contenidors a 2.100, s’augmentarà el nombre de contenidors de selectiva i es reduirà els de resta; i increment de les rutes de recollida. De les 2 rutes actuals de recollida de paper, cartró, envasos i vidre espassarà a 3.

A banda es proposar fer una prova amb contenidors i identificació d’usuari (amb targeta o mòbil) i una prova de servei de recollida porta a porta.

Es preveu un servei de pre-recollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives, i un Servei de repàs d’ubicacions de contenidors i papereres de tarda.

Es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva.

 

El nou contracte

El servei que es posa en marxa l’1 d’octubre correspon al Lot 1 del contracte “Servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals, de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus”.

El procediment de licitació del contracte es va iniciar el juliol de 2020, després de la suspensió per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de l’anterior procediment iniciat al novembre de 2019.

L’adjudicació a la UTE Reus Net, formada per les empreses Valoriza Servicios Medioambientales SA i José Antonio Romero Polo SAU es va produir per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Reus en data 21 de desembre de 2020, i va ser ratificada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  el 9 de juny de 2021.

El contracte del nou servei es va licitar en quatre lots, l'adjudicació dels quals va ser la següent:

Serveis de neteja de l'espai públic i serveis de recollida de residus, adjudicat a la UTE Valoriza Servicions Medioambientales-Romero Polor, per un import de 117.066.795,12 euros amb IVA (106.424.359,20 sense IVA)

Gestió i manteniment de les deixalleries, adjudicat a l'Associació de Familiars amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament Taller Baix camp, per un import de 3.012.581,00 euros amb IVA (2.738.710,00 sense IVA).

Gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos, adjudicat a l'Associació de Familiars amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament Taller Baix camp, per un import de 2.219.778,00 euros amb IVA (2.017.980,00 sense IVA).

Descripció del lot: Integració tecnològica, adjudicat a Tradia Telecom SAU, per un import de 415.800,00 euros amb IVA (378.000,00 sense IVA).


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Reus ampliarà el contracte del servei de neteja viària i recollida de residus amb l’objectiu de guanyar en qualitat, eficiència i eficàcia

Notícia

L’Ajuntament de Reus reactiva la campanya “Reus recicla bé” amb una carpa informativa itinerant i repartiment de bosses tricolor

Notícia

S'han instal·lat recentment dos nous cubells de vidre en punts on no es poden emplaçar altres sistemes de recollida de vidre a causa de dificultats tècniques. Aquests s’han ubicat a la plaça de la Patacada i a la plaça de la Dona Treballadora, al costat de les bústies de recollida pneumàtica.

Butlletí