El Pla d'Eficiència Energètica de Sant Boi vol incrementar l'eficiència d'un 3.5%

25/02/2007 - 00:00
El Ple municipal ha donat llum verda al Pla d'Eficiència Energètica de Sant Boi (PEE). Aquest document planteja un ambiciós programa de treball per reduir la factura energètica de la ciutat (mitjançant una millora de l'eficiència del consum), per incrementar de forma progressiva l'ús d'energies renovables i per complir els compromisos de Kyoto, que limiten de forma sensible l'emissió a l'atmosfera de diòxid de carboni i altres gasos causants de l'efecte hivernacle. El Pla d'Eficiència Energètica de Sant Boi es basa en una diagnosi sobre la situació del consum d'energia a tot el terme municipal i en un estudi més específic relatiu als edificis i equipaments que són propietat de l'Ajuntament. Els objectius generals del pla es poden quantificar mitjançant els següents paràmetres: incrementar l'eficiència energètica un 3.5% d'aquí a l'any 2013; aconseguir en aquest termini que el consum d'energies no renovables a Sant Boi sigui equivalent com a mínim al 12% del total (recomanació Unió Europea) i no augmentar més enllà del 15% respecte als nivells de 1990 l'emissió a l'atmosfera de gasos causants de l'efecte hivernacle (compromís de Kyoto). El PEE proposa mesures en diferents camps d'acció: urbanisme (introducció de criteris de sostenbilitat en el desenvolupament urbanístic del sector Fecsa-Caserna, per exemple), edificació (aprovació d'una ordenança municipal sobre edificació sostenible, construcció d'edificis públics 'exemplars'), eficiència energètica (posada en funcionament d'un sistema de comptabilitat energètica municipal, promoció d'auditories energètiques a les llars), energies renovables (potenciació de l'ordenança solar tèrmica, instal·lació de plaques fotovoltàiques a edificis municipals, promoció de l'ús del biodièsel, programa d'instal·lació d'aerogeneradors...), etc. El cost global de les mesures previstes s'ha calculat en prop de 5,9 milions d'euros. Edificis municipals L'auditoria feta als edificis municipals assenyala que en 8 anys, amb una inversió de 110.000 euros per millorar la seva resposta bioclimàtica, s'aconseguiria un estalvi anual de més de 40.000 euros en consum d'electricitat, aigua i gas. A l'enllumenat públic, la continuïtat de les mesures aplicades per l'Ajuntament (substitució de làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi, instal·lació de sistemes de control del consum, etc.) es poden estalviar gairebé 100.000 euros cada any. Aquestes mesures han aconseguit ja, des de 1998 fins a avui, incrementar en un 3% l'eficiència mitjana dels punts de llum de la xarxa pública. Pel que fa a les energies renovables, el PEE fixa com a objectiu que l'any 2013 la ciutat compti amb 3.000 captadors solars per a la producció d'energia tèrmica i 60 instal·lacions de plaques fotovoltaiques. També s'assenyala com a desitjable arribar a 460 litres de biocarburant consumit (el 10% del total) per cada vehicle amb motor dièsel i a una producció aproximada de 20 kilos de biomassa llenyosa per habitant.

Relacionats

Butlletí