El govern fixa en 80 km/h la velocitat màxima a l'àrea metropolitana

07/11/2007 - 00:00
El Govern de Catalunya ha aprovat el pla que limita a 80 km/h la velocitat màxima a què es podrà circular dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La limitació de la velocitat serà vigent a la tardor i busca millorar la qualitat de l'aire i també la reducció de les emissions contaminants culpables del sobreescalfament del planeta. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, va donar a conèixer els detalls d'aquest pla el dimarts al migdia: 'aquest és un pla contra la contaminació atmosfèrica i a favor de la salut de les persones', tot recordant que unes 16.000 persones moren de forma prematura al nostre país a causa de la contaminació. Fins el 2010, l'àrea metropolitana haurà reduït d'un 25% els seus nivells de contaminació, fet que correspondria a una reducció d'un 30% de les emissions. El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla d'actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis que van ser declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, corresponents a 40 localitats de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. El document s'ha elaborat en el si d'una Comissió Interdepartamental, impulsada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, i amb la col'laboració dels ens locals. En total el Govern ha presentat 73 mesures que afecten diversos àmbits: la gestió del transport terrestre, aeri i marítim, les activitats industrials i energètiques, l'àmbit domèstic, la prevenció i la sensibilització. L'objecte del Pla és establir les mesures necessàries per prevenir i reduir l'emissió dels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i ajustar les emissions als límits que estableix la legislació de la Unió Europea per a l'any 2010, definits per preservar i reduir els efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient. El NO2 és un gas irritant, tòxic a altes concentracions, que intervé en la formació de la boira fotoquímica. Les principals fonts emissores d'aquest contaminant que depenen del factor humà són el transport i determinats processos industrials. Les PM10 són partícules respirables procedents del transport, principalment dels vehicles dièsel, i de determinats processos industrials. En els darrers anys, els valors dels dos contaminants en aquesta àrea han seguit una tendència a l'augment de les concentracions per sobre del valor límit anual establert per a l'any 2010, que és de 40 µg/m3. És per això que el Govern, a instàncies del Departament de Medi Ambient i Habitatge, va acordar que calia prendre mesures de reducció d'emissions i canviar la tendència actual. A banda de la limitació de 80 km/h, en el cas particular de la ciutat de Barcelona, el seu pla de mobilitat ha d'aconseguir, a més, l'equivalent a la reducció de la mobilitat en un 20% a les vies amb major intensitat mitjana diària (per exemple, la Gran Via, l'av. Diagonal, i l'av.Meridiana). Els centres de treball i generadors de mobilitat d'administracions públiques i d'empreses públiques amb més de 200 treballadors, els centres de treball amb més de 500 treballadors, i els centres generadors de mobilitat amb més de 500 visitants habituals hauran d'aprovar plans de mobilitat específics abans de finals de 2009, tret que estiguin inclosos en un pla de mobilitat de l'àrea industrial a què pertanyen. El Servei Català del Trànsit regularà la velocitat màxima de circulació a les diferents vies principals, d'acord amb els nivells de contaminació, la densitat del trànsit i la seguretat. En una primera fase, s'ha establert com a velocitat màxima de circulació 80 km/h a les autopistes, autovies i carreteres principals de la zona 1, i la velocitat màxima recomanada a les vies ràpides de la zona 2, 90 km/h. En una segona fase, es regularà el límit màxim de velocitat de circulació per trams de via en funció de diferents paràmetres com la contaminació, la congestió, la seguretat i la capacitat de dispersió al medi atmosfèric. Més informació, aquí.

Relacionats

Butlletí