Aprovat el blindatge del 72% de Les Franqueses del Vallès a la instal·lació de grans parcs fotovoltaics

04/09/2023 - 12:16

Aquest dijous al migdia s'ha celebrat un ple extraordinari per tractar aquest punt que inclou novetats per preservar el patrimoni històric i la biodiversitat.

El ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per regular la instal·lació d'energia solar fotovoltaica en sòl no urbanitzable. El document aprovat suposa la protecció del 72% del municipi, la majoria del territori agrícola i forestal, davant dels projectes de grans parcs de renovables. El que busca és la modificació és tenir un model energètic compatible amb la preservació de la qualitat paisatgística, la promoció de l'activitat econòmica agrària, la protecció ambiental i de la biodiversitat i del patrimoni arquitectònic i cultural del municipi.

Aquesta modificació puntual del PGOU també pretén incentivar que els parcs fotovoltaics només es puguin situar en zones urbanes, industrials, en àrees de serveis agrícoles i en sòl agrícola d'especial protecció de tipus I amb condicions especials. En aquest darrer tipus de sòl la instal·lació s'ha de realitzar amb els paràmetres següents:

Es prioritzaran projectes que siguin compatibles amb el manteniment de l'activitat agrícola o ramadera i que no trenquin la connectivitat ecològica. S'ha de permetre el pas de la fauna i, en cas de fer plantacions per ocultar la instal·lació, han de ser d'espècies autòctones. La superfície màxima serà de 30 ha per a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de caràcter general i de 15 ha en aquelles amb un grau d’exposició visual elevat. Tenen un grau visual elevat aquelles instal·lacions situades en proximitat a nuclis urbans, recorreguts paisatgístics, miradors, elements patrimonials i fons escènics. No està permesa la instal·lació en àrees amb hàbitats d'interès o amenaçats, en entorns fluvials i la seva àrea d'influència, en espais propers a equipaments preferents i comunitaris, a menys de 10 metres dels camins i a menys de 25 metres de rutes senyalitzades. Tampoc en zones d'arbres protegits ni on hi hagi construccions o habitatges catalogats o en espais amb patrimoni arqueològic.

A més, aquest nou document afegeix dos requisits importants per preservar tant el patrimoni històric com la biodiversitat del municipi. Per una banda, la possible implantació de parcs fotovoltaics haurà de requerir un informe arqueològic i, per l'altra, el punt aprovat protegeix també un itinerari de papallones a Marata que forma part de la xarxa d'estudi d'àmbit europeu  “Butterfly Monitoring Scheme a Catalunya”.

El camí cap a aquesta modificació del PGOU es va iniciar ara fa un any amb la suspensió temporal de la tramitació i de la concessió de noves llicències de parcs fotovoltaics, a excepció de les plaques solars per a autoconsum. Durant aquest temps s'ha realitzat l'avaluació mediambiental i ara, després d'aquesta aprovació inicial, s'iniciaran tots els tràmits necessaris, entre ells un període d'exposició pública, per a fer l'aprovació provisional també en sessió plenària que permetrà remetre la proposta de modificació a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona que és l'òrgan que en donarà el vistiplau definitiu.
 


 

Relacionats

Article

Aquesta iniciativa sobre sostenibilitat, energies renovables i gestió ambiental, s'implementa sota el paraigua dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Notícia

Aquesta taula vol ser una eina que permeti coordinar les polítiques municipals i catalanes per abordar els reptes que planteja la transició energètica. 

Butlletí