Alella aprova el Pla d'Acció per a la millora ambiental i la sostenibilitat

L'Agenda 21 Local estableix cinc línies estratègiques amb 78 propostes d'acció per executar en els propers 10 anys
Font: Aj. Alella
28/07/2009 - 00:00
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es

Alella acaba d'aprovar la seva Agenda 21 Local, el document que ha de guiar les actuacions en matèria ambiental del municipi per avançar cap a la sostenibilitat. El Ple del 28 de maig va aprovar per unanimitat l'Auditoria Ambiental d'Alella, un treball elaborat al llarg de dos anys i que també inclou les aportacions derivades del procés de participació ciutadana.  L'estudi concreta les línies estratègiques i les accions que ha de seguir el municipi i els seus ciutadans en matèria ambiental, que queden recollides en un Pla d'Acció (l'Agenda 21 Local) i un Pla de Seguiment. Aquest full de ruta ambiental estableix cinc línies estratègiques, que es desenvolupen a través de 78 propostes d'acció i 14 programes d'actuació.  

El Pla d'Acció parteix d'un extens treball previ de diagnosi, memòria descriptiva, documentació complementària i document de síntesi a partir del quals es concreten les accions a desenvolupar. El document fixa un horitzó de 10 anys per executar les propostes, i concreta les prioritats de les accions fixant la seva execució a curt (0-2 anys), mig (3-5 anys) i llarg termini (5-10 anys). Amb tot, bona part de les propostes ja han estat dutes a terme. 
Les cinc línies estratègiques 
-
Línia estratègica 1: Definir un model territorial que integri la protecció, preservació i valorització del sòl no urbanitzable fent-lo compatible amb el desenvolupament econòmic.

-Línia estratègica 2: Minimitzar l'impacte ambiental de les activitats humanes i econòmiques. 

-Línia estratègica 3: Afavorir la gestió de la demanda de recursos amb polítiques de protecció dels ecosistemes naturals.

-Línia estratègica 4: Adaptar la zona urbana a les necessitats dels ciutadans segons criteris de sostenibilitat. 

-Línia estratègica 5: Implicar els ciutadans i els agents socials i econòmics en el desenvolupament de l'Agenda 21.

Accions a curt termini
-Valoritzar les zones verdes i espais públics.
-Limitar el creixement a espais que no comprometin els valors naturals i paisatgístics.
-Controlar les aigües de rieres i aqüífers.
-Mantenir les franges perimetrals contra el foc i controlar les parcel·les privades.
-Fomentar el consum responsable, l'autocompostatge, la reutilització de residus i el reciclatge i incentivar les bones pràctiques.
-Fomentar la reutilització d'aigua de pluja i aigües grises. 
-Controlar la despesa energètica i mesurar els nivells d'emissions atmosfèriques. 
-Fomentar el transport col·lectiu, ampliar voreres i incrementar les vies peatonals. 
-Instituir el Consell de Medi Ambient.
-Crear un sistema de registre de queixes.

Accions a mig termini
-Mantenir els camins tradicionals i senyalitzar els espais i itineraris naturals.
-Crear un catàleg de patrimoni vegetal.
-Controlar la qualitat de les aigües, elaborar un Pla Director d'Abastament i un programa d'estalvi. 
-Implantar mesures d'eficiència energètica. 
-Recuperar i conservar les rieres.
-Elaborar un pla de conservació i gestió del patrimoni cultural del municipi. 
-Potenciar l'activitat i les bones pràctiques agrícoles. 
-Fomentar l'ambientalització d'actes públics i la integració dels contenidors de residus a la via pública. 
-Millorar l'accessibilitat i fomentar el transport a peu. 

Accions a llarg termini
-Realitzar el seguiment dels plans supramunicipals que puguin afectar al municipi.
-Potenciar l'ampliació en la protecció d'espais com a figura de connectors o corredors biològics.
-Programar actuacions relacionades amb la gestió de la fauna. 
-Evitar les ocupacions i mals usos dels espais naturals.        
-Facilitar la recollida selectiva de la fracció vegetal de jardineria.
-Estudiar l'impacte de les ones electromagnètiques.
-Estudiar la implantació de normes reconegudes de gestió ambiental.

Municipis: 

Relacionats

Notícia

La primera part d'aquest treball és la realització d'una diagnosi sobre l'estat actual dels objectius de desenvolupament sostenible a nivell local, a partir de la implicació de totes les àrees de l'Ajuntament i analitzant els diferents plans i  iniciatives que es duen a terme a nivell municipal. 

Notícia

Es treballarà conjuntament per potenciar la vegetació de l’espai dunar, assegurar-ne la conservació a llarg termini, així com potenciar i difondre els valors ambientals i paisatgístics de les dunes, que a Mataró ocupen 1,4 Ha.

Article

El projecte Natura és Cultura consisteix en una intervenció artística en l'entorn natural, adreçada a persones que conviuen amb trastorns mentals, que té lloc en dues ubicacions de Catalunya: al bosc de la Torre dels Soldats d'Avinyó i a la finca del Viver d'Argentona.

Butlletí