El consum domèstic d'aigua potable a Barcelona s'ha reduït més d'un 20% els darrers vint anys

02/05/2023 - 08:46

Són dades de l'informe "El consum d'aigua de Barcelona: l'aprofitament i els usos dels recursos hídrics (Any 2022)" que acaba de publicar l'Ajuntament de Barcelona.

Les ciutats i els sistemes urbans intervenen d’una manera decisiva en el cicle natural de l’aigua, tant pel que fa a la demanda d’aigua com a l’abocament de les aigües residuals. Així, la concentració de població i d’un gran nombre d’activitats en un àmbit territorial limitat genera una demanda que, en la majoria dels casos, supera els recursos disponibles als ecosistemes més propers. Per aquest motiu, cal anar a buscar-los a indrets més llunyans i construir infraestructures i xarxes de transport que permetin acumular volums suficients per garantir l’abastament i portar l’aigua fins a tots els centres de consum.

El consum domèstic per càpita d'aigua potable l'any 1999 era de 132 litres per habitant i dia.

L'any 2022 aquest consum s'ha reduït un 21,90% fins als 103 litres.

A l’àmbit biogeogràfic mediterrani, els recursos hídrics són un bé molt preuat per la irregularitat de les pluges i la manifestació periòdica d’èpoques de sequera. Per aquesta raó, cal aplicar polítiques i estratègies de planificació i gestió que, d’acord amb els principis de la cultura de la sostenibilitat, afavoreixin l’estalvi, l’ús responsable de l’aigua i l’aprofitament eficient de tots els recursos disponibles (aigua superficial, aigua subterrània, aigua regenerada, aigua pluvial i aigua de mar). El compromís de Barcelona amb aquests valors sostenibilistes s’ha traduït en l’impuls de nombroses mesures per reduir el consum d’aigua, actuacions que han estat especialment significatives en el sector dels equipaments i serveis municipals. Això no obstant, cal destacar el paper de la ciutadania en aquest procés, ja que el consum global i personal ha disminuït de manera notable, fet que posa de manifest la voluntat col·lectiva de fer un ús més sostenible de l’aigua. L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és continuar avançant en aquesta línia amb la participació activa de tots els sectors socials i econòmics de la ciutat.

Aquest informe fa un balanç del consum d’aigua a la ciutat de Barcelona durant els darrers anys i mostra com ha evolucionat la demanda dels diferents sectors, en especial dels serveis i les dependències municipals.

Font: Ajuntament de Barcelona

 

Respecte al consum d'aigua potable, l’any 2022 trenca la tendència de reducció del consum d’aigua potable iniciada l’any 2020 arran de les mesures decretades per al control de la pandèmia de la COVID-19. Així, el consum total d’aigua potable de la ciutat de Barcelona ha estat de 91,5  hm3, xifra que suposa un augment del 3,8 % respecte a l’any 2021, tot i que no arriba al nivell de consum previ a la pandèmia, ja que encara és un 5 % inferior al consum del 2019.

L’augment de consum d’aigua d’enguany es concentra en el sector comercial i industrial, i en el sector municipal en grau més baix, fet que evidencia la reactivació de l’economia.

En canvi, el consum domèstic disminueix fins a 62 hm3, un 3 % menys que el consum previ a la pandèmia. Aquesta disminució probablement és motivada per l’actual risc de sequera en què es troba Catalunya, que ha portat a declarar l’estat d’alerta per sequera, arran de la qual s’han iniciat diverses accions de comunicació i conscienciació sobre la reducció del consum d’aigua, tant a escala municipal com autonòmica. Aquestes tendències també es poden observar en les ràtios de consum per habitant. Així, doncs, el consum total d’aigua potable per habitant l’any 2022 ha augmentat a 153,2 l/hab i dia, un 4 % més respecte a l’any anterior. Pel que fa al consum domèstic per habitant, que l’any 2020 es va enfilar fins als 110,4 l/hab i dia, l’any 2022 continua disminuint fins a 103,79 l/hab i dia.

L’any 2018, el consum domèstic a la ciutat de Barcelona va ser de 106,98 litres per habitant. En aquest sentit, si comparem les dades de consum d’aigua domèstica per persona i dia de Barcelona amb les d’altres ciutats, observem que el grau de conscienciació ha calat en la població barcelonina, ja que el consum és inferior al de la mitjana espanyola i catalana, així com al de moltes altres ciutats europees importants. A més, a escala europea, Barcelona és una de les grans ciutats en què la ciutadania està més conscienciat amb l’estalvi i el bon ús dels recursos hídrics.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

La neteja de la ciutat ja es fa amb aigua exclusivament freàtica, i ara, a causa de la situació d’excepcionalitat per la sequera, se n’augmenta l’ús als serveis municipals, sobretot, per al reg de supervivència d’arbres i plantes. 

Notícia

L'Ajuntament ha incorporat aquest recurs per complir l'estat de sequera decretat per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article

L’activació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de Barcelona afecta especialment els parcs i els jardins de la ciutat, que veuran reduït considerablement el reg, cosa que podria provocar que la gespa es descolorís, però això no afectaria la supervivència dels arbres i les plantes.

Butlletí