La generació de residus municipals a Catalunya ha caigut un 17% durant el mes de confinament per la COVID-19

A Barcelona, la generació de residus cau a nivells dels anys 80

Font: Govern.cat, AMB.cat i Betevé

17/04/2020 - 13:14
Foto: Betevé

Foto: Betevé

La generació de residus municipals a Catalunya ha caigut a una xifra estimada de 242.000 t, que és un 16,65% més baixa que en un mes normal (282.340 tones). A la regió metropolitana de Barcelona la caiguda de la generació se situa en un 25%.

Durant les darreres quatre setmanes de confinament s’ha observat una clara reducció de la producció i el consum de molts productes. Associat a això, i com un efecte dòmino, també s’han reduït els residus urbans a la ciutat, com no havia passat mai en els darrers 30 anys.Segons els estimacions efectuades per l’Agència de Residus de Catalunya en el mes de confinament per la COVID-19, la generació de residus municipals a Catalunya ha caigut a una xifra estimada de 242.000 t, que és un 16,65% més baixa que en un mes normal (282.340 tones).

 

Estimació de la variació de la generació a Catalunya

Habitants Catalunya 7.600.065

 

 

Generació estimada

Dades en període normal anual (tones)

3.388.096,19

Dades en període normal 1 mes (tones)

282.341,35

Estimació dades COVID-19 1 mes (tones)

242.040,59

Ratis variació

-16,65%

Font: Agència de Residus de Catalunya

 

Segons dades de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la reducció de residus totals és de més d’un 24 % i la xifra actual de residus urbans no es donava des del 1989. A la regió metropolitana aquesta disminució s’accentua més ja que la gran concentració d’activitat laboral, comercial i turística d’aquest entorn, que ara roman tancada o amb pocs desplaçaments de treballadors i treballadores, molts dels quals provenen de fora d’aquesta àrea.

Font: Evolució de la generació de residus a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. AMB.cat

 

La recollida selectiva de residus a Catalunya i a l'Àrea Metropolitana

La recollida selectiva ordinària (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) en el seu conjunt disminueix a Catalunya un 20% en relació a un mes normal

La recollida selectiva ordinària (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos lleugers) en el seu conjunt cau un 20% en relació a un mes normal, és a dir, passa de 89.000 tones en un mes normal a 72.000 tones en el mes que es porta de confinament per la COVID-19. Per fraccions la variació és negativa o a la baixa en el cas de l’orgànica, el paper i cartró, el vidre però incrementa en el cas dels envasos lleugers.

Diversos factors es posen de manifest, el confinament ha comportat una retracció de l’activitat comercial i de serveis (bars, restaurants), així com dels desplaçaments al lloc de feina, fet que ha comportat la disminució de l’orgànica, el paper i cartró i el vidre. Per contra l’increment dels envasos lleugers és degut al major consum de llars pel fet d’estar en confinament.

La reducció més significativa de residus urbans a Barcelona és la de la matèria orgànica, que ha disminuït en un 32 % per la inactivitat de bars i restaurants. En tota l’àrea metropolitana la davallada ha sigut del 27 %. El fet que a Barcelona la recollida de matèria orgànica porta a porta comercial tingui un pes especial ha facilitat que la davallada s’accentuï quan aquests sectors han cessat la seva activitat.

L’AMB afirma que manté els nivells de recollida selectiva que hi havia abans de l’estat d’alarma, tot i la inactivitat comercial. Eloi Badia, vicepresident d’Ecologia de l’AMB, apunta que “la reducció de residus barrejats recollits ha permès reduir la quantitat de residus que enviem a tractament finalista, però el repte és aconseguir que la represa de l’activitat econòmica no els faci incrementar. Això només ho podem aconseguir augmentant la recollida selectiva de les activitats comercials i potenciant la prevenció de residus, especialment en el sector de la restauració, amb l’ús d’envasos reutilitzables i reduint el malbaratament alimentari”.

La fracció del paper i el cartró també ha baixat molt durant el confinament, a causa del tancament dels comerços no alimentaris, que en són el principal productor. La davallada total a Barcelona, d’un 26%, inclou els residus de cartró recollits porta a porta al comerç.

El vidre ha patit aquestes setmanes una reducció del 21 % respecte a abans del confinament, a Barcelona. A la resta de la regió metropolitana ha disminuït un 18 %. La causa més directa, novament, és el tancament dels establiments de restauració i hotels. S’estima que un 50 % de la producció de residus de vidre es produeix en aquest sector.

Pel que fa a la fracció d’envasos lleugers, el contenidor groc, es va registrar una lleu caiguda durant la primera setmana de confinament, tot i que després la seva producció també ha anat disminuint progressivament. A Barcelona la generació d’aquests residus ha disminuït més d’un 7 %, mentre que al conjunt de l’àrea metropolitana el descens ha estat del 3,5 %. L’AMB estima que el motiu de la contenció inicial va ser l’augment de l’ús de productes de neteja, així com del consum d’envasos d’un sol ús de refrescos i altres begudes (llaunes, ampolles i brics), que als bars on se solen consumir habitualment se serveixen en envasos retornables.

 

Evolució estimada de la recollida selectiva a Catalunya

Habitants Catalunya 7.600.065

 

 

 

 

 

 

Orgànica

Paper/cartró

Vidre

Envasos lleugers

Total RS ordinària

Dades en període normat anual (tones)

408.099,37

314.320,60

190.689,71

158.520,46

1.071.630,14

Dades en període normal 1 mes (tones)

34.008,28

26.193,38

15.890,81

13.210,04

89.302,51

Ratis variació COVID-19 (indicadors TES)

-11%

-40%

-30%

14%

-19,19%

Estimació dades COVID-19 1 mes (tones)

30.267,37

15.716,03

11.123,57

15.059,44

72.166,41

Font: Agència de Residus de Catalunya

 

La fracció resta a Catalunya i a l'Àrea Metropolitana

La fracció resta també ha caigut un 12% en aquest mes de confinament per la COVID-19, mentre que a la regió metropolitana de Barcelona la reducció mitjana ha estat del 17,5%, amb una major intensificació a la ciutat de Barcelona (25%)

La fracció resta també ha caigut un 12% en aquest mes de la COVID-19 en relació a un mes ordinari, és a dir, s’ha situat de forma estimada en gairebé 170.000 t, quan en un mes ordinari serien unes 193.000 t. Això respon a què molta activitat comercial i de serveis està tancada, i molta d’aquesta fracció resta generada per aquestes activitats va a parar als sistemes de recollida de fracció resta (contenidors), si no hi ha un circuit exprés.

A la regió metropolitana de Barcelona la reducció mitjana ha estat del 17,5% amb una major caiguda a la ciutat de Barcelona (25%) que a la resta de l’àrea metropolitana (8,5%).
Si ens fixem en els residus voluminosos, han experimentat una caiguda del 80%, ja que en municipis com Barcelona s’ha deixat de prestar aquest servei fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Els residus provinents de la neteja urbana; és a dir, del buidatge de papereres, l’escombrat viari i els residus abandonats fora dels contenidors, s’han reduït en un 38 %. Les causes són la menor presència de persones en l’espai públic, la desaparició de l’activitat turística i el tancament dels establiments de menjar ràpid.

Tot i que la generació de residus ha baixat en general a tot el territori metropolità, la davallada més notable s’ha donat als municipis més grans, que habitualment atreuen més turisme i treballadors (Barcelona, 25 %) i estudiants (Cerdanyola del Vallès, Sant Adrià de Besòs o Castelldefels). Les ciutats mitjanes –Badalona, Santa Coloma, l’Hospitalet– també han registrat una caiguda d’entre el 8 % i el 10%.

La davallada més important de residus a Barcelona s’explica perquè és el municipi que concentra més comerç i establiments de restauració que han aturat la seva activitat, i també la ciutat amb més “població flotant”, que aquests dies no hi va a treballar, estudiar o de visita. A més, Barcelona és el municipi on la recollida porta a porta comercial té més pes.

Font: AMB

 

També disminueix el consum de llum, gas i aigua

L’Agència de l’Energia de Barcelona també ha fet públiques les dades de consum de llum, gas natural i aigua durant el confinament. El consum d’electricitat s’ha reduït entre un 13 % i un 16 % a la ciutat, associat a la reducció de l’activitat del sector industrial i comercial.

El consum de gas natural durant el confinament s’ha reduït entre un 6 % i un 7 % i el consum d’aigua s’ha reduït un 7 % a Barcelona. Tanmateix, si analitzem les dades d’aigua per sectors, veurem com les disminucions també es corresponen als sectors industrial i comercial, però el consum domèstic ha pujat un 7 %.


 

Categories: 

Relacionats

Article

S'ha avaluat la quantitat d'elements impropis del rebuig orgànic des Castell a Menorca, que per ser aprofitable ha d'estar per sota del 15%​

Notícia

S'obren els punts de lliurament de les targetes per fer ús dels nous contenidors de recollida selectiva

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Butlletí