Igualada inicia el procés per convertir en públic el servei d'aigua

Font: Ajuntament d'Igualada i Anoia Diari

08/12/2019 - 08:00

El Ple de l'Ajuntament d'Igualada ha aprovat iniciar el procediment que té per objectiu l’assoliment de la titularitat pública del servei d’abastament d’aigua a la ciutat d’Igualada.

El punt que regula el procediment va ser aprovat amb els vots a favor de Junts per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans i amb els vots en contra d’Esquerra Republicana i Poble Actiu. El text final, que preveu la creació de la comissió d’estudi encarregada de la redacció de la memòria justificativa del procediment, inclou una esmena presentada pel grup d’Igualada Som-hi que proposava la creació, també, d’una comissió sectorial de l’aigua en què tinguin cabuda les entitats Aigua és Vida, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i CCOO i totes aquelles altres entitats que tinguin un interès destacat en aquesta matèria.

El Ple ha refusat, en canvi, dues esmenes presentades pels grup d’Esquerra Republicana i Poble Actiu que proposaven que la comissió d’estudi inclogués un representant de l’entitat Moviment per l’Aigua i un representant de la PAH.

La comissió d’estudi que s’ha de constituir estarà integrada per sis representants dels grups municipals, sis tècnics de l’Ajuntament i un representant de cada consell territorial de districte de la ciutat, en representació dels usuaris.

Aquesta comissió presentarà, en un termini de tres mesos, a comptar del dia 15 de gener de 2020 i fins al 15 d'abril de 2020, una memòria que "no és vinculant però que legitima al ple per prendre una decisió futura sobre la gestió del servei". La Comissió d'Estudi que -integrada per regidors del consistori, tècnics i representants dels consells de districte- haurà de redactar i presentar una memòria, un treball que haurà de servir de base per a la resolució de l’expedient, havent de contemplar aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la seva forma d’exercici i gestió, entre d’altres, que justifiquin el millor règim i forma de gestió del servei de l'aigua. Aquesta memòria haurà de tractar, en definitiva, la conveniència o viabilitat o no de la titularitat pública del servei d'aigua potable per part de l'Ajuntament d'Igualada.

Ja abans del ple, el regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, explicava que "en el ple d'octubre hi havia el punt de l'inici del procediment per a l'exercici públic de l'activitat econòmica relativa a la prestació del servei públic d'abastament domiciliari d'aigua potable", un procés que s'inicia després de rebre diversos estudis fets per assessories i advocats especialitzats i, finalment, "aquest juliol vam rebre el dictamen sobre la situació jurídica del servei d'abastiment. I amb la seguretat de la feina ben feta, ara comencem amb la comissió d'estudi que redactarà la memòria per la resolució d'aquest expedient. La memòria ha de tenir en compte aspectes tècnics i econòmics, també jurídics i socials. No serà una memòria vinculant, però sí que dóna legitimitat al ple. Justificarà perquè s'aconsella un règim o altre. Es portarà al ple per aprovar i es posarà a exposició pública on tots els ciutadans poden fer esmenes o aportacions".

La Comissió constarà de sis tècnics, sis regidors de diferents grups i sis representants dels consells de districte, segons Vives. El regidor afegia que "segons el dictamen dels serveis jurídics els representants han de ser ens locals i usuaris de l'aigua. Es basen en el ROM i que s'ha aprovat en ple. L'informe indica que les associacions (Aigua és Vida) no compleixen les condicions per formar part de la Comissió d'Estudi. Però també hi ha l'esmena que proposa Igualada Som-hi, que permetria incorporar les entitats que sol·licitava Poble Actiu (l'esmentada plataforma ecologista) i d'altres". Vives anunciava també que "per esborrar qualsevol ombra de dubte, renunciem a rebre retribucions com a membres del Consell d'Administració d'Aigua de Rigat", del que l'Ajuntament forma part en tenir quasi una tercera part de les accions de la companyia.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

En els darrers anys la situacions cícliques de manca de reserva d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades ha ocasionat escenaris on l’abastament d’aigua del sistemes d’abastament de la zona ha quedat seriosament compromès. 

Notícia

L’Ajuntament d’Igualada ha iniciat el procés per a la realització de l’estudi de viabilitat per a la implantació de models òptims de recollida de residus per zones de la ciutat. La implementació de les mesures i recomanacions que es desprenguin d’aquest treball serà un dels eixos que el departament de Sostenibilitat i Mobilitat impulsarà per millorar la recollida selectiva a la ciutat.

Notícia

La transformació d’un àmbit tan extens i estratègic com el barri del Rec representa una oportunitat per dur a la pràctica els principis d’urbanisme sostenible que el Departament de TES està treballant per consagrar mitjançant la nova Llei de territori i l’Agenda urbana de Catalunya.

Butlletí