Les Illes Balears planteja retirar tot l’amiant dels edificis públics abans de 2024

23/02/2019 - 08:00

Surt a exposició pública el primer Pla Director Sectorial de Gestió de Residus Perillosos en la història de la Comunitat

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, l’esborrany del Pla Director de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears. És la primera vegada que s’elabora un instrument de planificació d’aquest tipus amb l’objectiu de definir el model de prevenció i gestió de residus perillosos. Els interessats disposen de quaranta-cinc dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat per a presentar-hi al·legacions.

Entre els principals objectius estratègics que es marca el Pla destaquen:

- Assolir, en el 2021, una reducció del 10 % en pes dels residus perillosos generats en el 2010 a les Illes Balears.

- Recollir selectivament i gestionar correctament el 100 % dels residus perillosos generats a les Illes Balears abans del 2024.

- Ampliar el servei de les deixalleries municipals de manera que, en el termini de 24 mesos des de l’aprovació de la Llei de residus, el 100 % dels municipis garanteixin la recepció i recollida gratuïta dels residus perillosos d’origen domèstic en aquestes instal·lacions.

Per a aconseguir aquests i la resta d’objectius es tracen diverses línies estratègiques en els àmbits del desenvolupament normatiu; la prevenció; la gestió; el seguiment i control; la formació i educació ambiental, i la coordinació administrativa.

Precisament, un dels aspectes que aborda aquest Pla és la presència d’amiant en els edificis de les Balears. En aquest sentit, i atès que no existeix actualment cap legislació o planificació autonòmica, nacional ni internacional, que obligui la retirada d’aquest material tan perillós, el Pla posa com a límit l’any 2024 per a retirar l’amiant friable de tots els edificis i instal·lacions de titularitat pública, donant prioritat als centres educatius i de salut. Aquesta tasca l’executarà la conselleria competent en medi ambient.

D’altra banda, es durà a terme un estudi que inclogui una anàlisi dels edificis de titularitat privada que tenen fibrociment amb amiant en les cobertes. A partir de la informació obtinguda en l’estudi, s’elaborarà un pla de retirada del residu contaminant que inclourà un termini màxim de retirada obligatòria.

Els residus perillosos de construcció que contenguin amiant es podran eliminar en els abocadors per a residus no perillosos prevists en els plans directors sectorials aprovats pels consells insulars, si compten amb l’autorització prèvia de la conselleria competent en medi ambient. Tot i així, el Pla assenyala la necessitat de disposar d’un abocador específic per a l’eliminació de residus de construcció i demolició que contenen amiant.

El Pla inclou una quarantena de mesures que impliquen gairebé totes les administracions. Així, per exemple, es preveu elaborar, juntament amb la Conselleria de Salut, un nou decret de regulació de la gestió dels residus sanitaris, actualment en tramitació i que ja ha estat en exposició pública. De la mateixa manera, es preveu que la conselleria competent en matèria d’educació dugui a terme un servei de recollida de residus perillosos a tots els centres públics i concertats de les Illes Balears.

D’altra banda, s’estableix l’obligatorietat per als municipis de disposar d’un servei de deixalleries per a la recepció i recollida gratuïta dels residus perillosos d’origen domèstic.

Les deixalleries municipals hauran de preveure la recollida de materials tan diversos com pintures, dissolvents, vernissos, plaguicides o àcids i els recipients que els hagin contingut. A més, els municipis estaran obligats a garantir el servei de recollida a domicili de certs residus perillosos ja sigui de manera independent o mancomunada.

Per la seva banda, la conselleria competent en matèria de medi ambient dotarà les deixalleries de les Illes Balears d’equips informàtics i de pesatge. Aquesta actuació forma part del “sistema intel·ligent per a la recollida selectiva dels residus urbans” cofinançat al 50 % per fons FEDER i pel pressupost de la Conselleria, amb un import total de 5 milions d’euros.

El Pla fa una aposta decidida per un reforç en les activitats d’inspecció, control i vigilància i en la formació ambiental, tant en l’àmbit educatiu com en l’empresarial, amb especial atenció cap als productors, gestors i transportistes de residus.

Els residus perillosos mes habituals son:  

- Piles, acumuladors o bateries.

- Fluorescents i bombetes de baix consum.

- Medicaments.

- Filtres d'aire condicionat.

- Pedaços impregnats amb productes tòxics.

- Tòners i cartutxos d'impressió.

- Netejadors, productes fitosanitaris, pintures, dissolvents, vernissos i els seus envasos, etc.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
El tècnic de Medi Ambient Antoni Pasqual i el regidor Sebastià Llodrà, amb el poal que es fa servir per a matèria orgànica. / M. BARCELÓ

El tècnic de Medi Ambient Antoni Pasqual i el regidor Sebastià Llodrà, amb el poal que es fa servir per a matèria orgànica. / M. BARCELÓ

El servei de recollida de residus porta per porta que s'ha estrenat al poble de Son Macià i al barri de sa Torre de Portocristo, implantat des del primer d'octubre, ha fet que les fraccions de reciclatge sumin un 82% i que a rebuig només hi vagi un 18% del fems. Al gener s'aplicarà al centre de Portocristo i entrarà en servei la deixalleria mòbil

Notícia
L'Ajuntament de Llucmajor ha presentat el nou sistema de recollida d'escombraries 'porta a porta' que s'implantarà a partir de el 20 de gener de 2020, afectarà 11.000 residents i que implicarà la retirada de contenidors a les zones rurals i als el poble , així com la creació de tres àrees d'aportació de residus.
Notícia

Es tracta d’un treball pioner que aporta una visió conjunta i transversal del model productiu i de consum a les Illes Balears. L’informe conté un nou marc d’anàlisi amb vint-i-vuit indicadors que permeten valorar la situació de l’arxipèlag seguint aspectes estratègics per avançar cap al residu zero.

Butlletí