El nou contracte de recollida de residus a Torredembarra inclourà el servei porta a porta

Font: TAC21 i Ajuntament de Torredembarra

28/02/2018 - 10:25

Torredembarra ha tret a licitació el contracte de recollida d’escombraries del municipi, un dels que tenen un import més alt, amb un cost d’un milió d’euros anual. L'oposició no hi va donar suport i va reclamar un cop més que el servei es municipalitzi.

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat els plecs que han de regir la contractació del servei de recollida i transport de residus municipals i l’obertura de la fase de licitació. Es tracta d’un contracte amb un pressupost de licitació de 3.908.400 € (IVA exclòs) per als quatre anys que preveu el contracte, que representen 977.100 €/any. El contracte és prorrogable dos anys més (1.954.200 €).

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que el servei es treu a licitació per un espai curt de temps (quatre anys, prorrogables dos més) per donar marge a estudiar la viabilitat de gestionar el servei públicament. En aquest sentit, l’alcalde ha comentat que en aquests moments l’organització interna de l’Ajuntament no està preparada per gestionar directament el servei, però es vol treballar perquè en un futur sigui possible.

L’objecte del contracte consisteix en la recollida de residus municipals, el transport a les plantes de tractament, i rentat, manteniment i substitució dels diferents contenidors situats a la via pública. També inclou el repartiment dels cubells i/o contenidors corresponents a cadascuna de les fraccions a reciclar, reutilitzar i valoritzar entre els grans productors i persones usuàries del sistema de recollida porta a porta i la recollida segregada dels residus generals. 

Les principals novetats que es posaran en marxa amb la nova adjudicació del servei són: 

  • A partir del 2019, es desenvoluparà per barris un nou sistema de recollida: el porta a porta, que permet assolir un reciclatge superior al 70%, mentre que amb contenidors no s’ha pogut superar el 39% a Torredembarra. S'incrementarà la freqüència d’algunes recollides com la de la matèria orgànica per evitar olors.
  • El material lliurat per al nou sistema de recollida disposarà de xip identificatiu als contenidors d’orgànica (FORM) i les bosses d'envasos per fer el seguiment de la millora del reciclatge i per a una millor identificació de les persones i establiments que puguin gaudir de bonificacions en la taxa si realment reciclen.
  •  La poda passarà a recollir-se diumenge i dilluns, i amb saques de runa (big-bags) i camió amb ganxo. 
  • La recollida comercial inclourà la dels envasos i l'empresa farà íntegrament la d’orgànica (FORM) i la de vidre i cartó comercials, atès que  fins ara una part la feien els brigades ambientals. 
  • També s'ha previst una recollida diferenciada dels voluminosos que permeti reutilitzar allò que encara és aprofitable amb finalitats socials. 
  • Hi haurà aportació de nous contenidors i, a poder ser, de diferent model per evitar els problemes dels actuals (es trenquen amb facilitat amb el vent). S'han definit de manera exhaustiva els sistemes de neteja que, en la part externa de contenidor, s'haurà de fer obligatòriament a mà.  
  • Hi ha un especial sistema de seguiment diari amb geolocalitzador de vehicles i contenidors que permetrà controlar millor el servei prestat per l’empresa.

D’acord amb el plec de clàusules administratives, per a determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa s’estableix com a únic criteri el preu. En el cas d’empat entre les puntuacions es decidirà tenint en compte criteris socials: si les empreses acrediten tenir en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al 2%, si disposen d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

En relació a la producció local de residus, segons dades del 2016 a Torredembarra es generen 699,94 Kg de residus per habitant i any. El percentatge de recollida selectiva, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya del 2016, és del 38,61 %, similar a la mitjana de Catalunya que se situa en el 38,53 %.

El transport de les diferents fraccions recollides s’ha de fer a plantes de valorització determinades per l’Ajuntament. Per a envasos, paper i cartró i vidre, les plantes venen determinades per l’adhesió de l’Ajuntament de Torredembarra als convenis marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes i Ecovidrio. Pel que fa a la fracció orgànica, aquesta ve determinada pel conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del servei. Per als voluminosos i per a la fracció resta del rebuig serà a determinar per l’Ajuntament a una distància no superior a 40 km de Torredembarra.

De fet, en aquests moments l’Ajuntament té oberta la fase de licitació del servei de tractament i valorització de la fracció del rebuig per una durada de dos anys, amb un pressupost de licitació d’1.212.840 € (sense IVA) pels dos anys, prorrogable un any més. Els criteris de valoració de les ofertes són els mateixos que en el cas del servei de recollida de la brossa. La presentació d’ofertes, en aquest cas, es pot dur a terme fins al pròxim 5 de març.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Aquesta és una de les millores del nou contracte de neteja viària i gestió de residus. També està previst el reforç de la recollida selectiva d’envasos a les unitats hoteleres. Es crearà una nova brigada per netejar els carrers després de les activitats nocturnes

Notícia

La campanya informativa va adreçada a establiments d’hostaleria i restauració amb l’objectiu de promoure i facilitar el reciclatge dels residus de vidre, que s’allargarà fins a finals del mes de juny.

Notícia

Sant Feliu de Codines serà més estricte amb el sistema de recollida d’escombraries porta a porta. Això és el que és desprèn de la xerrada que aquest dilluns ha organitzat el Consistori, que ha comptat amb la presènica de l'Agència de Residus de Catalunya, i el Consorci de Residus del Vallès Oriental

Butlletí