L'Agència de Residus de Catalunya concedeix els ajuts per impulsar l'economia verda i la prevenció i gestió dels residus municipals

Les diverses línies d'ajuts superen els deu milions d'euros
02/02/2018 - 21:58

Es destinen 1,8 milions d'euros a 66 projectes empresarials de foment de l'economia circular

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 1,8 milions euros per subvencionar 66 projectes empresarials vinculats al foment de l’economia circular. La convocatòria dels ajuts, corresponents al 2017 i publicada el mes d’abril passat, s’ha centrat en afavorir projectes per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials, i s’hi ha destinat el doble del pressupost que l’any anterior.  

39 dels projectes subvencionats són estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis. Hi figuren, per exemple, una prova pilot per reutilitzar els auriculars d’un sol ús dels transports turístics, d’un promotor d’El Prat de Llobregat (Baix Llobregat); una altra per analitzar la potencialitat d’un sistema de recollida d’envasos de sidra, d’un promotor de Palau-Sator (Baix Empordà); un estudi per conèixer el potencial de valorització en la formulació de fertilitzants de diferents residus generats per les empreses catalanes, d’un promotor de Balaguer (Noguera); un projecte pilot per desenvolupar envasos plàstics multicapa recirculables, d’un promotor de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental); o un projecte pilot per valoritzar les cendres de les calderes de biomassa alimentades amb restes de poda i de cep, d’un promotor de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Els 27 restants són projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis. En destaquen un centrat en el disseny i posada en marxa d’un sistema de reutilització de matalassos fora d’ús després d’higienitzar-los i condicionar-los, d’un promotor de Camarasa (Noguera); un servei de caire ambiental per donar ocupació a persones en risc d’exclusió consistent en un espai virtual per a la reutilització de béns de segona mà, d’un promotor de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès); la creació d’un mostrari de fils i teixits fabricats amb residus, d’un promotor de Sabadell (Vallès Occidental); la creació d’un aplicatiu mòbil per donar suport al compostatge familiar, comunitari i de grans generadors de matèria orgànica, d’un promotor de Taradell (Osona); la creació d’un servei de gestió de sistemes d’impressió per a afavorir la seva desmaterialització, d’un promotor de Viladecans (Baix Llobregat); o un projecte per obtenir materials plàstics biodegradables de les closques de fruits secs, d’un promotor de Reus (Baix Camp).

Per categoria, la majoria (28) se centren en la millora en la valorització de residus, seguits de l’ecodisseny (18), les noves aplicacions de materials reciclats (9), la simbiosi industrial (5), la reutilització de productes (5), i els serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (1). Per demarcacions, 47 dels projectes corresponen a beneficiaris de Barcelona, dos del Camp de Tarragona, vuit de la Catalunya Central, sis de Girona i tres de Lleida.

Els ajuts són un instrument posat a l'abast de les empreses per millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció de residus i accelerar la transició cap a models de producció i consum més circulars. S'emmarquen en l'àmbit de les actuacions impulsades per la Generalitat per assolir aquests objectius. Les pimes són un segment del teixit empresarial que porten a terme una funció decisiva en la creació d'ocupació i, en termes generals, constitueixen un factor d'estabilitat social i desenvolupament econòmic. Per aquest motiu, les bases de la convocatòria han ofert condicions més avantatjoses per a aquest tipus d'empreses.

 

Atorgats 4,7 milions d'euros en ajuts per a deixalleries municipals

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 4,7 milions d’euros en ajuts als ens locals, corresponents a la convocatòria de l’any 2017 per a la instal·lació de deixalleries municipals. En aquesta convocatòria s’hi beneficiaran 43 ens locals que realitzaran 115 actuacions subvencionades.

Per demarcacions, a l’Alt Pirineu i Aran s’hi destinaran 309.800 euros a cinc ens per a sis actuacions; a Barcelona, 1.720.000 euros a 11 ens per a 40 actuacions; a Tarragona, 588.000 euros a cinc ens per a set actuacions; a la Catalunya Central, 280.000 euros a sis ens per a sis actuacions; a Girona, 798.000 euros a nou ens per a 22 actuacions; a Lleida, 234.000 euros a quatre ens per a set actuacions; i a les Terres de l’Ebre 794.000 euros a tres ens per a 27 actuacions.

Aquests ajuts s’adrecen a implantar i millorar deixalleries per a la gestió de residus municipals, tant si són fixes com mòbils. La meitat es destinaran a instal·lacions noves, ja siguin minideixalleries o deixalleries mòbils que donin servei principalment a habitants que actualment no disposin d’aquest servei o que l’ajut els permeti una millora i aproximació dels serveis existents.

L’altra meitat servirà per millorar o ampliar instal·lacions ja existents. Els projectes presentats inclouen actuacions per garantir l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l’adaptació a la normativa vigent.

Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors: la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final. Aquestes instal·lacions estan orientades a residus especials en petites quantitats –com pintures, dissolvents, o bateries–, residus voluminosos –com mobles o electrodomèstics–, vegetals i runes, per assolir nivells més alts de recollida selectiva. A Catalunya hi ha unes 480 deixalleries.

 

Atorgats 1,8 milions d'euros per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització dels residus municipals

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 1,8 milions d‘euros en ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals a ens locals, entitats sense ànim de lucre i universitats.

Al voltant d’un milió d’euros es destinaran a finançar 56 ens locals–13 de Barcelona, set de Girona, 23 de Lleida, cinc del Camp de Tarragona, vuit de la Catalunya central i un de l’Alt Pirineu i Aran– per desenvolupar actuacions centrades en l’elaboració de plans locals de prevenció; donar suport a actuacions contra el malbaratament alimentari; fomentar la reutilització d’objectes; impulsar el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus; i impulsar l’elaboració d’estudis de pagament per generació adreçats a la prevenció i la seva implantació.

L’Agència atorgarà uns 800.000 euros a 31 entitats sense ànim de lucre i universitats –19 de Barcelona, dues de Girona, quatre de Lleida, tres del Camp de Tarragona, dues de la Catalunya Central i una del Pirineu i Aran– per a projectes de prevenció del malbaratament alimentari i el foment de la reutilització d'objectes.

 

Més de dos milions d'euros atorgats per al foment de la recollida selectiva de l'orgànica

115 ens locals i tres grans productors obtenen ajuts per a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, el diagnòstic de l’estat de la recollida, la realització de plans d’actuació, i el foment de l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva. Les subvencions provenen del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt atorgar 2.013.010 euros en ajuts a ens locals i grans productors per a projectes de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus des d’una perspectiva d’economia circular. En total, 115 ens locals i tres grans productors han estat els destinataris de les subvencions.

Pel que fa als ens locals, quatre pertanyen a l’Alt Pirineu i Aran, 27 a Barcelona, 11 al camp de Tarragona, 44 a la Catalunya central, 20 a Girona, set a Lleida i dos a les Terres de l’Ebre. Els grans productors que han rebut l’ajut, després d’haver-lo sol·licitat, han estat l’Associació Espigoladors, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Gremi Comarcal d’Hostaleria de la Vall d’Aran.

La majoria dels projectes estan adreçats a la millora de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, al diagnòstic de l’estat de la recollida i a la realització de plans d’actuació, i a l’autocompostatge com a via de gestió exclusiva.

El pressupost d’aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. És a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta –la no separada selectivament– que envien als abocadors o a incinerar. L’any 2017, el cànon ha estat de 30 euros per tona destinada als dipòsits controlats i de 14,5 € per tona de residus destinats a la valorització energètica. Gràcies a aquest impost ecològic, s’incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient –el foment de la separació– i es poden impulsar mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria, es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.

El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 136 dels quals ho fan mitjançant el sistema porta a porta.

L’orgànica, amb el 36% en pes, és la fracció més important dels residus municipals. La que recollim selectivament representa actualment el 30% del total dels residus orgànics que produïm i un 10% del total dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any 2016, indiquen que la recollida selectiva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697 tones – un 0,24% inferior al 2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objectiu és que a l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de  petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Una gestió apropiada d’aquesta fracció contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.

 


Categories: 

Relacionats

Article

Un estudi recent analitza la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns a l’illa de Menorca i proposa les bases perquè s’implantin mesures per prevenir aquests residus i minimitzar-ne els impactes.

Notícia

L’acció s’ha posat en marxa aquesta setmana al Bosc d’en Vilaró. Un equip informador es desplaçarà a diferents punts del municipi fins a mitjan de novembre.

Butlletí