L’H presenta el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire

Font: Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

21/03/2017 - 08:49

L’Ajuntament de L’Hospitalet dona un nou impuls a la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb el Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire, un document que, amb l’horitzó del 2020, estableix una estratègia transversal que preveu un conjunt d’accions en curs i accions futures per tal de millorar la qualitat de l’aire que respirem i avançar cap a una ciutat més eficient, amb menys emissions i que compti amb una millor qualitat de vida per a tothom.

El Pla s’ha presentat en el decurs de la visita que ha fet l’alcaldessa, Núria Marín, a la cabina de mesura de la qualitat de l'aire de L’Hospitalet, que pertany a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica, i que es troba al parc dels Ocellets, al barri de la Florida. A la presentació també hi eren els tinents d’alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme, José María García Mompel, i d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, José Castro.

L’alcaldessa ha explicat que “la millora de la qualitat de l’aire passa necessàriament per un canvi profund del model de mobilitat a les nostres ciutats, un procés que també comportarà  guanyar més espai urbà per als vianants” . “Això no serà fàcil i caldrà molta pedagogia per part de les administracions a l’hora d’aplicar algunes mesures”, ha afegit Marín. 

La contaminació atmosfèrica de l’aire urbà és un problema comú a les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, que té un impacte sobre la salut de la ciutadania, especialment de la població considerada “vulnerable”, en la qual es troben infants, gent gran i les persones que pateixen malalties respiratòries. En l’actualitat hi ha molts estudis que evidencien científicament la relació entre la contaminació atmosfèrica i la seva afectació sobre la salut pública.

Les actuacions incloses al pla, que es portarà al Ple municipal d’abril,  s’agrupen en quatre grans línies d’actuació:  la promoció dels desplaçaments a peu o en bicicleta, l’ús del transport públic davant del cotxe privat, la reducció de les emissions contaminants dels vehicles i les accions directes de l’Administració local. Això implicarà una disminució dels nivells mitjans d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió i impedirà futures superacions dels límits establerts.

Al tractar-se d’un pla transversal, en la seva aplicació cal tenir en compte altres plans municipals, com ara el Pla de mobilitat urbana, o la redacció de les noves ordenances municipals de sorolls i vibracions i de cales i canalitzacions, així com altres mesures addicionals (relatives a l’educació ambiental i a la comunicació, etc.).El Pla estableix quatre grans línies d’actuació:

1. Promoure els desplaçaments a peu o en bicicleta:
- Creació d’una xarxa bàsica de vianants que connecti els barris, aprofitant els eixos cívics i comercials. Espais especialment dissenyats per a la mobilitat a peu, amb senyalització específica.
- Ampliació de les voreres, amb la retirada d’obstacles.
- Creació d’illes de vianants i de nous carrers de prioritat invertida.
- Millora del manteniment i de l’enllumenat dels carrers.
- Pla de millora de l’arbrat.
- Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d’ús habitual, tot creant les condicions d’infraestructures —en els punts crítics de gestió del trànsit— i d’educació viària necessàries per promoure’n la utilització.
- Incrementar punts d’estacionament de bicicletes.
- Implantació d’una prova pilot per fomentar l’ús de les bicicletes conjuntament amb l’Àrea Municipal de Barcelona (AMB) i empreses del Districte Econòmic Granvia L’H.
- Implantació de carrils bici:

Connectats als municipis de Cornellà: carrils bici d’avinguda del Carrilet i de travessia Industrial

Connectats a la xarxa de transport públic

Connectats al Districte Econòmic i Barcelona-Zona Franca: carrils bici del carrer de la Botànica, de Miguel Hernández i de l’avinguda de Joan Carles I.

- Desenvolupament del concepte xarxa ciclable que inclou el 80% de la xarxa viaria on conviuran les bicicletes i els vehicles, amb una limitació de la velocitat a 30 km o inferior.

2. Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat:
- Actuacions en millores de bus urbà.

Optimització de recorreguts en les línies LH1 i LH2.

Millora de la freqüència de les línies L12 i L14 i augment de la seva capacitat.

- Millora de l’espai d’embarcament i parada amb la instal•lació de deu noves plataformes en diferents llocs de la ciutat.
- Instal•lació de 22 panels d’informació variable nous.
- Millora de la freqüència de la línia L10.
- Proposar a l’AMB aparcaments d’enllaç (Park & Ride) en el nostre municipi (proposta en el barri de Sanfeliu i en l’intercanviador de la Torrassa)
- Renovació de 160 marquesines amb panells informatius electrònics SAE (sistema d’ajuda a l’explotació)

3. Reduir les emissions contaminants dels vehicles:
- Ordenació de l’aparcament al Districte Econòmic i a la carretera del Mig.
- Optimització de l’estacionament mitjançant la creació d’una aplicació per detectar places lliures en superfície. Ja s’està fent la prova pilot a la carretera del Mig.
- Increment de cruïlles semaforitzades i semaforització de diferents interseccions.
- Instal•lació de càmeres de control de trànsit, càmeres lectores de matrícules i panells d’informació variable a diferents zones de la ciutat.
- Implantació de senyalització variable en zones properes a la Fira. Estacionament multiús als carrers de les Ciències, de la Botànica i de Salvador Espriu.
- Implantació d’una fotolinera —avinguda de Joan Carles I amb carrer de la Botànica— i d’una electrolinera —carrer de Salvador Espriu amb carretera del Mig.
- Redacció de la guia de disseny del Pla de camins segurs per a tothom, des d’un punt de vista integral i amb els diferents col•lectius, incorporant els camins escolars segurs, l’ús de noves tecnologies i el suport de la xarxa social.
- Execució del Pla de senyalització del municipi.
- Pla de manteniment preventiu de la pavimentació de la ciutat.
- Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de places de rotació i de residents, amb el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles (zones blava, verda i groga).
- Garantir una distribució de mercaderies. Reordenació de la zona de càrrega i descàrrega al voltant de l’illa de vianants de Santa Eulàlia, a l’entorn del Mercat de la Florida i carrer del Progrés. Inventari de totes les zones de càrrega i descàrrega de la ciutat i inspecció del seu estat.
- Ordenació viària respecte a l’espai públic destinat a cada mitjà de transport (carril bici, voreres, aparcaments, carril bus i carrils de circulació).
- Potenciar el Centre de Gestió de la Mobilitat. Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat i el control del trànsit (control de matrícules als carrers del Progrés i de Santa Eulàlia).
- Instal•lació de comandaments en cruïlles semafòriques per prioritzar el transport públic. Es preveu la seva execució en el 3r trimestre del 2017 en 29 punts semafòrics, que facilitin la millora de la freqüència del transport públic, per a les línies L16 i L10.
- Promoure la utilització de vehicles més ecològics. Potenciar el cotxe multiusuari (Car sharing). Prova pilot, Avancar i implementar el vehicle elèctric ESPRIT (Easily diStributed Personal RapId Transit).

4. Serveis municipals:
- Racionalitzar i renovar la flota de vehicles municipals, incorporant la seva substitució progressiva per vehicles elèctrics o híbrids.
- Establir en els nous contractes d’empreses de prestació de serveis públics que la flota de vehicles sigui sostenible.
- Mesures destinades a reduir les emissions de les obres.

El Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire també estableix la creació de zones urbanes d’atmosfera protegida (zones ZUAP), i les àrees integrals de regulació de l’estacionament (zones AIRE). Les zones ZUAP seran àrees urbanes delimitades en les quals s’aplicaran les mesures per incrementar l’ús del vehicle més net, del transport públic i d’altres models de transport no contaminant. D’altra banda, la implantació de les zones AIRE als barris de la ciutat permetrà millorar les possibilitats d’aparcament del resident, compatibilitzar les necessitats d’aparcament de residents i foranis i millorar la mobilitat de la ciutat i el medi ambient.


 

Categories: 

Relacionats

Article

L'Ajuntament de Barcelona s'ha adherit a una declaració, juntament amb altres ciutats com Oslo, Copenhagen, Vantaa i Hèlsinki, on es compromet a què el 50% de la maquinària de les obres públiques sigui lliure d'emissions el 2030.

Notícia

Barcelona, París, Berlín, Roma, Brussel·les i Lisboa signen una declaració conjunta per reclamar a la Comissió Europea més mesures contra la contaminació, amb una acció més decidida d’Europa per acompanyar els esforços de les ciutats, així com mantenir el calendari i el rumb de la norma Euro 7.

Notícia

La seu municipal de Josep Prats ha estat objecte d’un projecte integral de rehabilitació energètica finançat per l’Ajuntament de l'Hospitalet, la Diputació de Barcelona i el FEDER de la Unió Europea.

Butlletí