Mark Hidson (ICLEI): 'La compra sostenible funciona'

02/05/2007 - 00:00
La necessitat d'estendre les xarxes de compra sostenible i obrir fronteres és una de les idees força del moviment que, des de fa uns anys, cada vegada guanya més força a Europa. Cada vegada més ciutadans i administracions aposten per la 'compra verda'. Es va poder veure fa uns mesos a Barcelona, que al setembre va acollir la conferència Ecoprocura, i es veu, igualment, en l'entrevista que presentem, amb un dels experts i representants d'aquestes xarxes internacionals que comparteixen aquest desafiament. Mark Hidson, responsable de l'equip de compra verda de l'ICLEI (Consell Internacional d'iniciatives ambientals locals - Associació Governs locals per la Sostenibilitat).
Creu que existeix encara un desconeixement i un escepticisme en molts compradors i institucions sobre la compra verda? Sí, la gent encara pensa que té més cost econòmic comprar productes verds que productes no verds. Malgrat això, trobem força exemples de governs locals que han tingut beneficis econòmics per la compra verda. Jo no en diria ignorància, però si una manca de coneixement de com aquesta compra sostenible pot ser utilitzada per abordar qüestions ambientals, en especial el canvi climàtic. A què creu que es degut? Les organitzacions creuen que implementar la compra sostenible implica desenvolupar noves estratègies o nous processos de compra. No és del tot cert,, ja que s'hauria d'aclarir que la compra i la compra sostenible són, o haurien de ser la mateixa cosa. A més, existeix encara una confusió del lideratge de la compra sostenible entre els governs locals i nacionals, que hauria de ser corregit amb plans d'acció nacionals. De fet, moltes administracions locals esperen que els governs nacionals comencin a actuar. Malgrat tot, hi ha força administracions que de forma individual han engegat endavant la compra sostenible Què es necessita per canviar el xip? Tenim temps? Els governs locals han de deixar d'esperar que les administracions públiques actuïn i donin el pas. Les administracions públiques necessiten actuar ara, ja que tenen la responsabilitat de predicar amb l'exemple. A més, no haurien d'utilitzar els diners públics amb serveis i béns insostenibles. Crec que sí, que tenim temps, tal com s'ha pogut veure en les nombroses experiències d'arreu del món de compra sostenible presentades a la conferència d'Ecoprocura. El missatge va ser clar: la compra sostenible funciona. Les administracions locals i nacionals han de proveir els recursos necessaris per assegurar que el personal dels departaments de compra- I més concretament, el personal de finances- sigui entrenat de tal manera que els permeti poder incorporar la sostenibilitat en les decisions de compra rentables. Tal com he comentat anteriorment, aquests sistemes de compra ja estan en marxa i els béns i serveis sostenibles es troben disponibles. El mercat de compra sostenible no requereix molts recursos suplementaris. Inicialment pot necessitar temps i recursos per començar a integrar criteris de sostenibilitat en els processos de compra, però a llarg termini es podrà garantir un estalvi econòmic mitjançant la reducció dels costos del cicle de vida del producte (despeses d'inversió, despeses de l'operació, despeses del manteniment i despeses de disposició sobre la vida útil d'un producte o servei), i evidentment, això beneficiarà el medi ambient La compra sostenible no implica més costos, i això es va poder veure a Ecoprocura, Barcelona. Al contrari, es poden obtenir abundosos beneficis en els costos de subministrament, en l'ús i en la compra de productes ecològics. És més, també van destacar les possibilitats que aquesta compra conjunta pot tenir en la davallada de preus. Els alts càrrecs de la indústria presents a la conferència van enviar un avís clar: 'si vostè ho exigeix, li ho subministrarem a un bon preu'. Des d'un govern públic, com es pot reorientar la demanda cap a productes I serveis més sostenibles? En mans de les administracions públiques, la compra sostenible és un instrument poderós per la protecció del medi ambient tal com demostra el fet que el poder de compra del conjunt de les administracions públiques suposa el 16%% del PIB de la Unió, un 1,5 trilió d'euros. Fins a tres quartes parts d'aquest poder de compra es dirigeix a la compra de béns consumibles i serveis i la resta es gasta per l'adquisició de béns d'equipament (OECD (2000). Greener Purchasing: Issues and Practical Solutions, OECD Code 972000041P1). Per tant, si aquest poder de compra s'utilitzés per promoure productes i serveis més sostenibles, podríem esperar unes millores i uns canvis considerables en les estructures de mercat tant a curt plaç ( per exemple en la despesa actual) com a llarg plaç. Els passos a seguir per una administració pública per emprendre la compra sostenible són: 1. Identificar les necessitats de les organitzacions 2. Emprendre un inventari que serveixi de guia dels productes i serveis comprats 3. Identificar productes i establir objectius 4. Desenvolupar i publicar una crida a l'oferta que inclogui criteris sostenibles 5. Seguiment i revisió del progrés Té sentit aleshores que en primer lloc es demostrin els èxits en uns pocs camps seleccionats abans d'ampliar-ho cap a camps més amplis. Quin és el preu que s'ha de pagar per introduir la innovació? No hauria d'existir un preu. Els governs centrals i locals tenen la possibilitat de 'moure el mercat' a causa del seu elevat poder adquisitiu. Per aquest motiu, si uneixen les seves forces poden emetre una senyal clara al mercat de la demanda de consum dels productes verds. Així, abaixen el cost dels productes alhora que contribueixen a la protecció del medi ambient. És a dir, si les administracions públiques practiquen la compra sostenible poden assolir reduccions directes dels impactes ambientals relacionats amb les seves activitats de consum. A més, aspectes socials com les males condicions en el treball i el comerç just es poden abordar de forma efectiva amb la compra sostenible. Quines són les seves línies de treball? Són tres, principalment. La Campanya de compra sostenible d'ICLEI, Procura +, engloba una gran quantitat d'administracions públiques europees que aposten per la compra sostenible. Amb la tasca conjunta tenen un gran poder per reconduir el mercat cap a productes i serveis més sostenibles. Qualsevol organització pública o semipública europea pot participar en la campanya. Aquesta campanya ofereix als socis membres un model d'implementació directe i flexible de compra sostenible i un manual que conté la metodologia i les directrius necessàries per implantar la contractació sostenible en les administracions públiques. A més, Procura+ permet als seus membres exposar i compartir les seves fites aconseguides en els diversos actes i esdeveniments que organitza ICLEI, a la web i en les diverses campanyes promocionals. Poden demostrar el seu compromís polític al públic, guanyant legitimitat i a més Procura + és un espai d'intercanvi de coneixements i experiències. En segon lloc, el projecte LEAP, finançat per la Comissió Europea es va iniciar l'1 de novembre de 2003 i va finalitzar el 31 d'octubre d'enguany. Té per objectius desenvolupar un conjunt d'eines i una guia per a que les administracions puguin aplicar amb eficàcia la compra pública verda com a part del seu sistema de gestió ambiental i verificar que aquest sistema és efectiu per superar les barreres del mercat de la compra sostenible a Europa. Les eines inclouen: polítiques de compra verda, integració de la compra pública verda en EMAS, unir models de compra verda, estandarditzar especificacions i productes, demandes ambientals de la compra verda, informació sobre les especificacions i productes i promoure un mercat verd. Per últim, la guia de Comerç Just és el resultat del projecte de comerç just fundat pel Ministeri Holandès d'Habitatge, Planificació Territorial i de Medi Ambient (VROM). Aquesta guia clarifica i ofereix consells per aquelles administracions europees que vulguin comprar productes de comerç just i inclou aclariments sobre les incerteses legals d'aquest comerç. Però el gran repte és l'acció i el compromís. En aquest sentit, com es poden garantir uns estàndards socials a tot el món per verificar realment un treball 'verd' darrera la compra sostenible? Els governs nacionals poden ratificar i implementar convenis de treball millors per garantir aquests estàndards. En quant al clima, com es pot estendre la compra sostenible dins aquest context? Avui en dia el canvi climàtic i el subministrament energètic són les amenaces més greus per al creixement de l'economia i el benestar de les persones. De tots és ben sabut que la Unió Europa està creixent cada cop més depenent de les importacions de les energies fòssils i es preveu que al 2030 el 90% del petroli d'Europa i el 80% del nostre gas seran importats a uns preus molt elevats. L'eficiència energètica es converteix d'aquesta forma en l'eina més efectiva per lluitar contra el canvi climàtic i per garantir la seguretat de les fonts d'energia. Per tant per tallar la demanda energètica, reduir la dependència de les importacions d'energia i promoure un desenvolupament sostenible és imprescindible aconseguir nivells més alts de rendiment energètic i promoure àmpliament l'ús de noves tecnologies. És aquí on els compradors públics han de desenvolupar un paper essencial per introduir un mercat inicial de nous productes i serveis més eficients. Fent un esforç dirigit a aquest tipus de serveis i productes les administracions poden contribuir a la reducció de la demanda energètica i motivar als productors per desenvolupar productes més eficients i més verds. Els resultats del projecte RELIEF, dut a terme per ICLEI demostren que si totes les administracions públiques compressin electricitat verda en comptes d'electricitat convencional, s'estalviarien 61.350,363 tones de CO2 cada any. Aquesta dada es pot comparar amb el 18% dels compromisos per reduir el CO2 que té la Unió Europea amb el protocol de Kyoto , això equival a uns 340 milions de tones de CO2.

Relacionats

Butlletí