‘Si l’orgànica va al marró, bé! Si no hi va, no ve’

24/07/2018 - 08:22

L’Agència de Residus de Catalunya difon a partir d’avui un seguit d’anuncis per promoure la recollida selectiva de la fracció orgànica.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) posa en marxa una nova campanya comunicativa per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals. “Si l’orgànica va al marró bé! Si no hi va, no ve”, és l’eslògan de la nova campanya que té per objectiu incrementar la sensibilització ciutadana envers la necessitat de separar adequadament aquest residu.

La campanya és una adaptació de l’anterior, que es va emetre a finals de l’any passat, i vol continuar incidint en la importància de separar bé les restes de menjar i els residus vegetals de petites dimensions –com fulles, gespa o branques–, el que es coneix com a fracció orgànica, i els avantatges de reciclar-la.

Així, quan els residus orgànics es recullen selectivament (mitjançant el contenidor marró o els sistemes de recollida porta a porta), se n’afavoreix el reciclatge.

L’anunci vol transmetre el cicle de la matèria orgànica, que es pot valoritzar completament. Així, es vol incidir en què reciclar la matèria orgànica comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores, i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat. A més a més, l’aportació d’un 4 per mil (0,4%) de carboni anual als sòls, per exemple mitjançant la incorporació de compost al sòl, suposa una millora significativa de la fertilitat dels sòls i contribueix a aturar la taxa d’increment anual d’emissions de CO2 a l’atmosfera, causa de l’efecte d’hivernacle i del canvi climàtic.

La campanya compta amb un pressupost de prop d’1,3 milions d’euros, a càrrec íntegrament de l’ARC, i es difondrà al llarg de quatre setmanes no consecutives (del 23 de juliol al 6 d’agost i del 3 al 18 de setembre).

Continuar avançant en la recollida de la fracció orgànica

La fracció orgànica és la més important dels residus municipals, i representa aproximadament un 34% en pes dels totals generats. Aquest valor, però, varia per a cada ens local segons les seves característiques urbanístiques, territorials, econòmiques i socials. La fracció orgànica recollida (FORM) selectivament a  2017 representa el 30% del total de les restes orgàniques que es produeixen (al voltant de 1.200.000 tones/any) i un 10% del total dels residus municipals generats. Pel que fa a les tones d’orgànica recollida selectivament, van ser 385.786, un 2% més que l’any 2016. Les xifres mostren un estancament considerable de la recollida selectiva des de 2012, mentre que es manté l’objectiu que l’any 2020 el 60% en pes dels residus orgànics es pugui valoritzar.

Com passa amb les altres fraccions valoritzables, per tal de garantir una adequada valorització, cal que els residus tinguin la màxima qualitat possible. En aquest sentit, la qualitat de la FORM a Catalunya està al voltant d’un 14% d’impropis (material presents a la recollida de la fracció orgànica i que no són compostables) i que l’objectiu fixat per al 2020 és d’un màxim del 10%. La qualitat de la FORM és essencial per diversos motius com ara l’encariment de la gestió, el desgast de maquinària, i la menor optimització de processos, però especialment perquè incideix en la qualitat del compost que s’obté del seu tractament.

El servei de recollida de l’orgànica el presten actualment 781 municipis catalans, 158 dels quals ho fan mitjançant una recollida selectiva porta a porta.

L’orgànica està constituïda fonamentalment per restes de menjar i residus vegetals de petites dimensions que poden ser recollides selectivament i són susceptibles de degradar-se biològicament per transformar-se en recursos, tant materials –compost– com energètics –biogàs–. Aquesta és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua i en matèria orgànica. Per això, és necessari que es reculli i es gestioni el més ràpidament possible, per evitar la generació de lixiviats i de males olors. Una gestió inadequada pot generar impactes en el medi, però una d’apropiada, a més d’evitar aquests impactes, esdevé un recurs molt valuós que contribueix a la millora de múltiples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita contra el canvi climàtic, generació de llocs de treball en el sector ambiental, i impuls de l’economia circular.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha iniciat una campanya de vídeos amb imatges de la il·lustradora Maria Picasso

Article

‘Fem sortir els colors del gris’ és una campanya promoguda per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva a domicili i a nivell comercial.

Article

Sota el lema “Amb els residus no perdis la partida”, l’Ajuntament de Sabadell inicia una nova campanya per millorar la recollida selectiva

Butlletí