Es planifiquen nous dipòsits pluvials a Barcelona

03/05/2023 - 08:14

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprova inicialment el pla urbanístic per impulsar la regulació de 31 nous dipòsits pluvials a la ciutat.

El pla preveu la reserva d’espais en subsol per a la ubicació futura de 31 dipòsits que han de permetre millorar el drenatge de la ciutat i per fer front als reptes que planteja l’actual situació d’emergència climàtica

Aquesta actuació suposa la concreció del Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona (PDISBA) que té, entre d’altres, la finalitat de minimitzar els riscos d’inundacions i protegir l’ecosistema litoral i fluvial


 

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment el pla especial urbanístic per a la regulació de 31 dipòsits antinundacions i antidescàrrega que dona resposta a algunes de les actuacions previstes en el Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona (PDISBA):

  • Mesures estructurals antiinundació: actuacions que assoleixen els objectius de protecció d’inundacions.
  • Actuacions antidescàrrega del sistema unitari (anti-DSU): mesures que es basen en dipòsits anti-DSU, que són estructures soterrades que reben l’aigua de la claveguera barrejada amb l’aigua pluvial, en temps de pluja, i la retenen el temps suficient per evitar els sobreeiximents d’aigua contaminada als medis receptors (litoral marí, riu Besòs, Port i rieres de Collserola).

En aquest sentit, els objectius d’aquest pla urbanístic són:

  • Preveure, des del planejament urbanístic, la implantació de 31 dipòsits previstos al Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona (PDISBA ’20) relatius a minimitzar els riscos d’inundacions i de protecció del medi ambient de manera prioritària.
  • Definir l’àmbit d’afectació dels dipòsits proposats, considerant també altres aspectes igualment rellevants com són els condicionants urbanístics, el verd urbà, el de patrimoni arquitectònic i arqueològic, les servituds d’infraestructures i serveis, o altres aspectes ambientals.
  • Establir les condicions d’ordenació dels sòls on es preveu la construcció de nous dipòsits.
  • Definir criteris ambientals als quals s’hauran d’ajustar els projectes tècnics.
  • La reserva d’espais en subsol per a la ubicació futura d’aquests dipòsits.

Els 31 dipòsits antiindundacions i antidescàrrega sumen, segons les previsions fetes en el Pla Director Integral de Sanejament de la ciutat de Barcelona (PDISBA), un cost aproximat de 300.284.625 euros. En el moment d’execució de cada dipòsit, es definirà el cost exacte de cada d’un d’ells.

Als 31 dipòsits previstos en aquest pla cal afegir tres més que ja tenen el seu propi planejament previ; el dipòsit del carrer Motors, situat en el barri de la Marina del Prat Vermell; el dipòsit de Bac de Roda, situat en el front Litoral i el dipòsit de l’avinguda Prim, entre Ronda Sant Martí el carrer de Santander. Aquests 34 dipòsits suposaran un volum total d’emmagatzematge de 949.200 m³.

Actualment, n’hi ha a la ciutat un total de 12 dipòsits, amb un volum disponible de 447.020 m³ que permeten gestionar l’aigua excedent del sistema de clavegueram durant els episodis de pluja torrencial, protegint alguns sectors inundables de la ciutat.

La planificació de la construcció dels dipòsits va acompanyada del desenvolupament progressiu del Pla de Sistemes de Drenatges Sostenible, conegut com a Pla de SUDS, basat en la transformació de sòl actualment impermeable de l’espai urbà, en sòl permeable i filtrant.

El Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA) suposa el replantejament del sistema de clavegueram i drenatge de la ciutat per adaptar aquesta infraestructura als efectes del canvi climàtic: l’augment de la temperatura, la menor disponibilitat d’aigua, l’increment de les inundacions i el retrocés de les platges.

En aquesta línia, el pla marca com a objectiu assolir una reducció de com a mínim el 50% els riscos derivats d’inundacions per pluges extremades que tinguin un període de retorn igual o inferior a 500 anys.

En total, el PDISBA contempla la construcció, en dues fases, de 55 nous dipòsits de regulació del sistema de sanejament i drenatge urbà, repartits estratègicament per la ciutat.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona ha publicat una guia de recomanacions per millorar la gestió de l'aigua en horts, escocells i jardins tant públics com particulars, en l'actual context de sequera.

Article

L’activació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de Barcelona afecta especialment els parcs i els jardins de la ciutat, que veuran reduït considerablement el reg, cosa que podria provocar que la gespa es descolorís, però això no afectaria la supervivència dels arbres i les plantes.

Article

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el nou material. Amb la fabricació s’han emès 14 tones de CO₂ menys que en el cas d’un aglomerat tradicional. Aquest nou material té una resistència superior als paviments normals i presenta un comportament millor davant del pas dels autobusos. Per fer-lo s’han utilitzat 3.717 quilograms de plàstics que no es podien reciclar, l’equivalent a 2.478 bosses domèstiques d’escombraries plenes de plàstics.​

Butlletí