Aprenentatge Servei en ecosistemes aquàtics continentals

Una experiència didàctica i comunitària de compromís amb el medi ambient
27/03/2019 - 09:08

Divendres 22 de març, en el marc del Dia Mundial de l’Aigua, es va presentar la “Guia pràctica d’Aprenentatge Servei en ecosistemes aquàtics continentals. Una experiència didàctica i comunitària de compromís amb el medi ambient”.

La guia es va presentar durant la jornada “L’aprenentatge Servei, una eina d’educació ambiental per conservar rius, basses i rieres”, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Durant la jornada es va posar de relleu el paper dels centres educatius, entitats ambientals i ajuntaments en projectes APS, els reptes i oportunitats que planteja el treball en xarxa i també les mancances i obstacles que suposa la generalització d’aquests tipus de projectes a partir de la implantació, el curs vinent, del Servei Comunitari a 3r i 4t d’ESO.

La guia, elaborada en el marc del Programa Va d’Aigua, està adreçada a ajuntaments i centres educatius de primària i secundària que tinguin interès en involucrar-se de forma activa i compromesa en la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del seu entorn proper. La guia és un manual pràctic per a passar a l’acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i experiències que poden servir d’inspiració.

Guia d'aplicació

Guia descarregable

 

 

S’estructura en diversos blocs. En el primer i segon es descriuen les bases conceptuals de què són i perquè cal conservar els ecosistemes aquàtics continentals, així com també el marc teòric de la metodologia de l’Aprenentatge i Servei i com aquesta pot contribuir a la protecció i millora d’aquests ecosistemes.

Els blocs 3, 4 i 5 descriuen les diverses fases dels projectes APS i aporten diversos exemples per dur-los a la pràctica. El Bloc 6 aprofundeix en el paper dels ajuntaments en el foment de projectes APS a nivell local i quina pot ser la seva contribució i suport en els projectes concrets que s’hi duguin a terme. I, finalment el bloc 7 aporta un recull d’experiències de centres d’educació primària i d’educació secundària que estan treballant projectes d’APS per la conservació i millora d’ecosistemes aquàtics continentals amb l’objectiu d’aportar exemples inspiradors per a nous projectes de compromís amb la millora del medi ambient.

Metodologia

L’Aprenentatge Servei (en endavant APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat on els participants aprenen a treballar en necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo.

Els ecosistemes aquàtics continentals són espais de gran valor ecològic i social que formen part del nostre entorn i de la història local dels nostres pobles i ciutats. No obstant això, sovint desconeixem aquests ecosistemes que tenim al costat de casa o a prop de l’escola, ens costa entendre o visualitzar les seves problemàtiques ambientals i no acabem de trobar la manera i la motivació d’implicar-nos i comprometre’ns amb la seva conservació.

L’APS és a una eina metodològica útil per articular projectes comunitaris atractius compromesos amb els ecosistemes aquàtics continentals i el medi ambient en general.

S’emmarca en un context educatiu (formal o no formal) i, per tant, requereix la participació de centres educatius o entitats de lleure que treballin amb infants i joves.  Combina la part de servei (actuació sobre el medi) amb l’aprenentatge (valors, competències i continguts). De fet, ambdues coses (aprenentatge i servei) es retroalimenten com un cercle virtuós.

Treballar de manera coordinada amb els ajuntaments, centres educatius i entitats del territori és clau per garantir tant l’aprenentatge de l’alumnat que participa en el projecte com la repercussió ambiental del servei a la comunitat que es duu a terme.

El nostre medi ambient ha de ser, també, un projecte comunitari on involucrar-nos! Amb la  guia us animem a endinsar-vos en la millora i conservació dels ecosistemes aquàtics i viure una experiència col·lectiva i enriquidora de compromís amb l’entorn. 


Competències bàsiques

L’APS contribueix a les següents competències:

 • D’autonomia i iniciativa personal
 • Coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana
 • Comunicatives (segons el tipus de servei)

Els projectes sobre ecosistemes aquàtics continentals són fàcilment vinculables a les matèries de caire científico-tecnològic i, per tant, permeten treballar les 15 competències associades a aquest àmbit, les quals s’agrupen en quatre dimensions:

 • Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana
 • Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana
 • Medi ambient
 • Salut

En l’educació primària cal tenir present que  les matèries de caire científic i social es troben en l’àmbit de coneixement del medi. Alhora les competències d’aquest àmbit s’agrupen en quatre dimensions:

 • Món actual
 • Salut  i equilibri personal
 • Tecnologia i vida quotidiana
 • Ciutadania

Objectius curriculars

Les assignatures de Ciències de la naturalesa (Biologia i Geologia i Física i Química) presenten grans connexions amb projectes que vulguin abordar l’estudi i millora ambiental dels ecosistemes aquàtics.   No obstant, podem abordar aquests ecosistemes des d’una perspectiva més històrica i social, per la qual cosa, les Ciències socials, geografia i història també poden tenir un paper destacat o fins i tot central en el projecte.

D’altres assignatures poden esdevenir eines útils i interessants per als vostres estudis o projectes socials o ambientals.  Aquí algunes idees:

 • Les matemàtiques poden encaixar-vos si necessiteu o voleu plantejar anàlisi estadístics, càlculs de superfícies o volums o  interpretació o tractament de  dades, entre d’altres.
 • Si el projecte requereix el disseny, ús o programació d’alguna eina informàtica o qualsevol enginy tecnològic podeu encaixar-hi continguts de  tecnologia i informàtica.
 • Si plantegeu l’ús de diferents textos lingüístics per a comunicar i argumentar dades o  idees o plantegeu accions de comunicació i divulgació ambiental, la llengua pot tenir-hi un paper destacat.
 • L’art (educació visual i plàstica o música) i l’esport (educació física) també poden reforçar i encaixar bé amb molts projectes d’APS sobre ecosistemes aquàtics. L’organització de caminades o curses populars o exposicions artístiques sobre la biodiversitat són alguns exemples.  Amb aquest tipus de disciplines podeu aconseguir accions més creatives, visuals i engrescadores per a un perfil de l’alumnat.

 

Categories: 

Relacionats

Article

La Diputació de Barcelona ha lliurat 87.000 Agendes escolars i 8.000 Calendaris del medi ambient a 143 municipis

Article

L’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona i el Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya han elaborat una Guia d’aprenentatge i servei (APS) sobre prevenció de la contaminació acústica en equipaments públics per donar suport als centres educatius per dissenyar projectes d’aprenentatge i servei enfocats a millorar la qualitat acústica d’equipaments sensibles.

Article
Amb l’objectiu d'oferir més informació a la comunitat educativa, Escoles per la Sostenibilitat i Escoles Coeducatives han elaborat un material que recull activitats i recursos creats per entitats expertes per fer a l’escola i a les llars, contes i llibres, i referents ecofeministes: “Ecofeminisme, posar la vida al centre de l’escola”

Butlletí