Les Agendes 21 Locals i la participació

President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
17/06/2002 - 00:00
A mitjan anys noranta, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va començar a promoure un nou marc de desenvolupament sostenible, amb l'impuls i el desenvolupament dels processos d'Agenda 21 Locals. Des d'aleshores hi ha hagut molts municipis que s'han afegit a aquesta iniciativa, fruit, sobretot, de la voluntat política de les administracions locals, les quals han esdevingut un motor indiscutible pel que fa a l'adopció de models de gestió més respectuosos amb el medi ambient.

L'elaboració de l'A21L és, sens dubte, un procés laboriós, i sobretot innovador, que comporta noves maneres d'actuar les quals, moltes vegades, no són fàcils d'implementar en les diferents àrees de gestió. D'altra banda, també cal que, de manera simultània, es modifiquin substancialment els hàbits dels ciutadans i ciutadanes, cosa que no es pot aconseguir només amb campanyes de sensibilització 'tot i que són importants i necessàries', atès que aquestes han de ser enteses, acceptades i assumides per la població.

Les A21L requereixen la implicació i la corresponsabilització directa del conjunt d'agents econòmics i socials, com també la concertació i l'aproximació de les visions dels diferents sectors. Tot plegat fa necessàries dues coses: el disseny d'eines i mètodes per promoure la participació i comunicació en el treball intern dels ajuntaments, i el disseny i la implementació de processos de participació dirigits als ciutadans i ciutadanes, com a individus i com a integrants del col·lectiu social.

De la mateixa manera que cada municipi és singular, cada A21L té entitat pròpia i, per tant, és susceptible de tenir un ampli marge de possibilitats a desenvolupar. Això també és aplicable als processos de participació, els quals dependran de les característiques del teixit associatiu de cada municipi i de la voluntat dels ajuntaments a l'hora d'impulsar aquests processos. En qualsevol cas, més que la forma 'fòrums plenaris, taules temàtiques sectorials, consells municipals, etcètera' el realment important és el fons, o sigui la creació d'estructures estables que garanteixin una participació continuada.

Tot això per establir un nou marc de relacions entre les entitats del municipi i entre aquestes i l'Ajuntament. Un nou marc basat en la reflexió, la discussió i la corresponsabilització per avançar plegats cap a la sostenibilitat.

Els canvis que es produiran en la vida quotidiana seran de tal magnitud que difícilment tindran lloc sense un consens social i econòmic previ i sense la implicació i la col·laboració d'altres administracions com ara el Govern de la Generalitat, el de l'Estat i fins i tot el de la Unió Europea.
President de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Relacionats

Butlletí