La mediació ambiental

15/07/2002 - 00:00
La mediació ambiental es va iniciar als Estats Units als anys setanta i és, des d'aleshores, una forma de resolució alternativa de conflictes on les parts busquen un tercer neutral per arribar a acords consensuats que satisfacin els seus interessos i necessitats. Així doncs, la mediació ambiental responsabilitza i dóna poder als ciutadans per resoldre els conflictes de manera dialogada. Tot i que ja té tres dècades de vida, encara hi ha qui fa com si no existís, com el nostre Govern, que sembla desconèixer aquesta forma de prevenció.

Quan apareixen informacions sobre conflictes ambientals als mitjans de comunicació, tot està ja contaminat en el doble sentit del terme. La mediació ambiental actua, en principi, abans que això es produeixi. En altres països la política de fer intervenir des del començament totes les parts implicades, amb l'objectiu d'escoltar, de forma realista, les diferents percepcions, està més estesa.

Per entendre una mica millor què és la mediació ambiental, aquí en teniu les característiques principals.

- Pot haver-hi moltes parts, fins a uns quants centenars, que a la vegada tenen centenars d'interessos diferents.
- Algunes vegades les parts no es coneixen ni saben quins són els seus interlocutors.
- La mediació conté i evita l'escalada del conflicte.
- Els conflictes, intencionats o no, sovint necessiten que s'emprenguin accions ràpides per reparar els impactes.
- Els conflictes presenten una disjuntiva d'interès econòmic o ambiental amb compensacions socials i econòmiques per a la zona
- Hi ha conflictes que poden posar en risc la mateixa terra.

I aquests són els avantatges que presenta, els quals com es veu mereixen no ser menystinguts:

- Confidencialitat: evita el deshonor de la culpabilitat, aparèixer als mitjans, l'escalada del conflicte.
- Satisfacció: les parts construeixen elles mateixes una solució.
- S'aprèn a escoltar i s'aprenen les conseqüències dels impactes.
- Neutralitat, agilitat i flexibilitat.
- Consciencia i coresponsabilitza.
- Evita el frau, la corrupció, la parcialitat, la controvèrsia.

Després de repassar-ne les característiques i copsar-ne els avantatges, arribem a un dels punts claus, el rol del mediador ambiental, atès que ell és, al capdavall, el conductor de tot el procés. La seva importància és, doncs, evident.

El mediador és un gestor d'interaccions, un traductor o un moderador de comunicació. No té poder decisori. Són les parts les que tenen en tot moment el control de les decisions. El mediador ha d'estar sensibilitzat i tenir coneixements en matèria mediambiental, perquè encara que la seva formació el capacita per poder mediar en qualsevol tipus de conflicte, això agilitarà la mediació i només haurà de recórrer a experts per diagnosticar aspectes específics.

Ha d'estudiar si té la representació de tothom i preveure si hi ha altres parts que tinguin alguna cosa a dir sobre les conseqüències a llarg termini dels acords presos, o parts d'altres països on puguin estendre's els danys ecològics.

Preparació d'una mediació ambiental

En cada cas, el mediador ha d'estudiar si la mediació és aplicable a aquell assumpte concret i convidar totes les parts implicades per fer-los veure els possibles avantatges i costos. Ha de fer el diagnòstic de la realitat del conflicte i identificar els punts clau que cal treballar. Ha d'ajudar a clarificar els valors i interessos a negociar. Ha de recollir tota la informació: experiències, llibres, documentació, història, enregistrament, estadístiques, investigacions, a més d'informacions obtingudes sobre el terreny. Ha de construir un clima de confiança i analitzar si les parts negocien de bona fe o no. Ha de buscar un local adequat, organitzar un calendari i calcular la durada de cada sessió. S'ha de preguntar com parlarà i quin to de veu utilitzarà. Estimarà si és millor que les parts intentin preparar una agenda o temari o establir-lo ell mateix.

Epíleg

Sense la sensibilització dels ciutadans sobre la creixent degradació ambiental i sense la nostra participació activa en el desenvolupament de la societat on vivim, primer esglaó de la democràcia, no aconseguirem que els dirigents emprenguin polítiques progressistes i sostenibles. Cal demanar, igualment, noves lleis de protecció de la natura per mantenir el regal que ens ha estat llegat i fer-lo arribar en bones condicions al futur. Hauríem de pensar amb precaució i preveure les responsabilitats contra el medi ambient amb repercussions d'aquí a 25 o 50 anys.

La mediació, segons els americans, constitueix l'únic procediment assenyat per a la resolució de conflictes ambientals per les característiques de rapidesa, agilitat, educació, prevenció, justícia i sostenibilitat que presenta. A més, ens diuen, com més s'utiliza més utilitat se li troba.

Relacionats

Butlletí